> Начало > Обществени поръчки > ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕД

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП

08.06.2012

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА , С ПРЕДМЕТ:  

 

„ИНЖЕНЕРИНГ НА ОБЕКТ: ЕКОПЪТЕКА „КАНЬОНА НА ВОДОПАДИТЕ” НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН”

 

Разяснение по документация 27.06.2012

Заглавна страница

Съдържание

Том І

 1. Книга I
  1. Решение
 2. Книга IІ
  1. Обявление

Том ІІ

 1. Книга I
  1. Описание и специфични условия на поръчката
 2. Книга ІI
  1. Техническо задание
  2. Обяснителна записка
 3. Книга ІIІ
  1. Количествена сметка
 4. Книга ІV
  1. Указания към участниците
 5. Книга V
  1. Методика за определяне на комплексна оценка
 6. Книга VІ Образци
  1. Приложение № 1 – Оферта
  2. Приложение № 2 – Техническа оферта
  3. Приложение № 3 а – Ценова оферта
  4. Приложение № 3 б - Хонорар сметка за проектиране
  5. Приложение № 3 в - План сметка за авторски надзор
  6. Приложение № 4 – Информация оборот
  7. Приложение № 5 – Списък договори строителство
  8. Приложение № 6 а - Списък на лицата за изпълнение - проектантски екип
  9. Приложение № 6 б - Списък на лицата за изпълнение - строителен екип
  10. Приложение № 7 – Автобиография
  11. Приложение № 8 - Декларация – ангажираност
  12. Приложение № 9 - Списък на техническо оборудване
  13. Приложение № 10 – Декларация за използване на подизпълнител
  14. Приложение № 11 – Декларация от подизпълнител
  15. Приложение № 12 - Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1, ал.2, т.2 и 5 и ал.5, т.1 от ЗОП
  16. Приложение № 13 – Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.2 и 3, ал.2, т.1, 2а, 3 и 4 и ал.5, т.2 от ЗОП
  17. Приложение № 14 - Декларация условия
  18. Приложение № 15 - Декларация за приемане на условията в проекта на договор
  19. Приложение № 16 - Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд
  20. Приложение № 17 - Проект на договор