> Начало > Обществени поръчки > ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТ

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

08.04.2016

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА С ПРЕДМЕТ:
 

„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА ПО УЛ. ПОЛКОВНИК СЕРАФИМОВ И УЛ. НАТАЛИЯ, ГР. СМОЛЯН“


05.01.2018 г.

PDF Файл - Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка


ИНФОРМАЦИЯ
по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП


Относно: Договор с рег. Рег. № ПНО-ОП-16.09-20 от 28.09.2016 г., в гр. Смолян,., сключен между община Смолян и „ИНФРАСТРОЙГРУП“ООД, гр. Смолян 4700, ж.к. Невястата, ул."Орфей" No 3, бл. 2, вх. Б, ет. 1, ап. 16 за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА ПО УЛ. ПОЛКОВНИК СЕРАФИМОВ И УЛ. НАТАЛИЯ, ГР. СМОЛЯН“

 

Дата на публикуване Информация по чл.22, ал.2 от ЗОП
20.12.2017 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
21.02.2017 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ

 


03.10.2016 г.

ДОГОВОР № ПНО-ОП-16.09-20


30.08.2016 г. 

Решение

Протокол № 2

Протокол № 3

Протокол № 4

Протокол № 5

Протокол № 6

Приложение № 1 към протокол № 5

Приложение № 2 към протокол № 5

Приложение № 3 към протокол № 5

Приложение № 4 към протокол № 5


 01.08.2016 г. -  СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНИ


13.06.2016 г. - ПРОТОКОЛ №1


11.05.2016 г. - РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА


09.05.2016 г. - РАЗЯСНЕНИЕ


 

ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА

СЪДЪРЖАНИЕ


КНИГА І

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


КНИГА ІІ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


КНИГА III

ОПИСАНИЕ И СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА


КНИГА IV

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА


КНИГА V

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ПРОЕКТ ВИК УЛ.П.СЕРАФИМОВО И УЛ.НАТАЛИЯ


КНИГА VI

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА


КНИГА VII - ОБРАЗЦИ

Приложение №1 – Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация

Приложение №2 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката

Приложение №3 – Ценово предложение

Приложение №4 – Посочване на подизпълнители - 56.1.8 от ЗОП

Приложение №5 – Декларация - 56.1.6 от ЗОП

Приложение №6.1 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. / попълва се за участник /

Приложение №6.2 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. / попълва се за подизпълнител /

Приложение №7 – Декларация - 56.1.12 от ЗОП

Приложение №8 – Декларация - 3.8 и 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС

Приложение №9 – Декларация - 6.2 от ЗМИП

Приложение №10 – Декларация - 56.1.11 от ЗОП

Приложение №11 – Списък на строителството

Приложение №12 – Списък на лицата

Приложение №13 - Декларация - 51а от ЗОП за ангажираност на лице

Приложение №14 - Декларация - механизация
 


 

КНИГА VІII

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР