> Начало > Обществени обсъждания > ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ

25.03.2016

ДО:
МЕСТНАТА ОБЩНОСТ - ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, КОИТО ИМАТ РЕГИСТРАЦИЯ, ОСЪЩЕСТВЯВАТ ДЕЙНОСТ ИЛИ ПОЛЗВАТ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

  

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ
НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ

На основание чл. 14, т. 4 и чл. 15 от Закона за общинския дълг (ЗОД) и чл. 7 от Наредбата за условията и реда за обществено обсъждане на проекти по чл.4 от ЗОД , Кметът на Община Смолян предлага за публично обсъждане с местната общественост проект за поемане на дългосрочен дълг, средствата от който ще бъде използвани за погасяване на банков кредит, задължения към ФЛАГ, нови, текущи и просрочени капиталови разходи.
С парите от продажбата на общински облигации ще бъде извършено рефинансиране на общинския дълг. Тази дейност е част от плана за финансово оздравяване на Община Смолян.
С продажбата на облигации се очаква да се платят задълженията на общината към два от големите кредитори – „Инвестбанк” и фонд „ФЛАГ”, както и задължения по Капиталовата програма.
Общата сума на облигационната емисия е за 10 млн. лева, а планираната лихва ще бъде в рамките до 5 % . Срокът за погасяването му ще е до 12 години. Начин на погасяване на лихвите - на всеки 6 месеца. Начин на погасяване - на до 24 равни вноски по главницата. Такси и комисионни - по тарифи на Централен депозитар АД, инвестиционен посредник и др.
Обезпечението му ще е под формата на залог върху бюджетната сметка на Община Смолян, по която постъпват собствените приходи и Общата изравнителна субсидия.
Публичното обсъждане на намерението за поемане на дългосрочен облигационен дълг от община Смолян ще се проведе на 04.04.2016 г от 17.30 часа в зала 247.

Данни за получаване на становища и предложения:
Община Смолян
гр. Смолян, бул. „България” № 12
факс: 0301 / 6 24 26
e-mail: [email protected]

Настоящата покана за обществено обсъждане е публикувана по електронен път на 25.03.2016г. на следния интернет адрес на община Смолян: www.smolyan.bg

С уважение,
Николай Мелемов
Кмет на Община Смолян