> Начало > Обществени обсъждания > ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

24.03.2016

О Б Я В Л Е Н И Е
за ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
по чл.62 а ал.3, т.2 и във връзка с чл.127, ал.1 от ЗУТ

 

На основание чл.62 а ал.3, т.2 и във връзка с чл.127, ал.1 от ЗУТ ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на част от УПИ ІІ–Озеленяване и гаражи с обособяване на УПИ за обществено обслужване и УПИ за обществено обслужване и гаражи в кв.125 по плана на гр.Смолян.
Общественото обсъждане ще се проведе от 10:00 часа на 31.03.2016 год. във фолклорна къща „Българче” на ул.”Средногорец”№1, гр.Смолян.