> Начало > Обществени обсъждания > ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

23.03.2016

О Б Я В Л Е Н И Е
за ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
по чл.62 а ал.3, т.2 и във връзка с чл.127, ал.1 от ЗУТ

 

На основание чл.62 а ал.3, т.2 и във връзка с чл.127, ал.1 от ЗУТ ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на УПИ VІ–Озеленяване с присъединяване към УПИ за жилищно строителство в кв.57 по плана на гр.Смолян.
Общественото обсъждане ще се проведе от 13:00 часа на 27.03.2016 год. в магазин „Дивела” на ул.”К.Аврамиков”№28, гр.Смолян кв.Райково