> Начало > Обществени обсъждания > ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

18.03.2016

П О К А Н А

за публично обсъждане
на отчета за изпълнението на бюджета на Община Смолян за 2015 г.

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет - Смолян отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и отчета за състоянието на общинския дълг към 31.12.2015 година на община Смолян.

Обсъждането ще се проведе на 28 март 2016 г. /понеделник/ от 17:30 часа в зала 247 на Община Смолян, бул. „България” № 12, под ръководството на г-жа Венера Аръчкова – Заместник кмет на Община Смолян.

Желаещите предварително да се запознаят с материалите по отчета могат да направят това всеки работен ден от 14 до 16 часа в сградата на Община Смолян /бул. „България” №12/, ет.2, стая 202 или на интернет страницата на общината –www.smolyan.bg

Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите писмено в деловодството на общината или на електронен адрес: [email protected]

Приложения №1
Приложения №2
Приложения №3
Приложения №4

Славка Каменова
Председател на Общински съвет – Смолян