> Начало > Обяви и съобщения > ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ „РОДОПА” ОБЯВЯВА КОНКУРС

ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ „РОДОПА” ОБЯВЯВА КОНКУРС

07.06.2012


 

 

 

І. Кратко описание на длъжността:  

за танцьорите – да притежават танцувални умения, да познават българската хореографска традиция, да могат да пеят; за певците – да имат гласови данни, да имат изяви, да могат да танцуват народни танци; за солист-оркестрант – да владее музикалния инструмент, за който се кандидатира. Да работят в колектив.


ІІ. Изисквания към кандидата:


1. Да е български гражданин;
2. Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
3. Да не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност;
4. Да няма наложено дисциплинарно наказание на основание чл.188, т. 2 и т. 3 от КТ, освен ако наказанието е заличено и трудовото им правоотношение не е било прекратявано на основание 328, ал. 1, т. 5 от КТ в едногодишен срок преди датата на подаване на документите за конкурса;
5. Да има завършено средно или висше образование в областта на музиката, хореографията, народното пене или придобита квалификация.
6. Да има минимален професионален опит;
7. Възраст до 30 години.


ІІІ. Начин на провеждане на конкурса:


1. Конкурсът се провежда от комися назначена със заповед на директора на ФА «Родопа», в съответствие с чл. 94 от Кодекса на труда.
2. Конкурсът за заемане на длъжността танцьор, певец, солист-оркестрант във Фолклорен ансамбъл «Родопа» се провежда в два етапа:
2. 1. Допускане на кандидатите по документи;
2. 2. С допуснатите кандидати се провежда интервю;
3. Интервюто с допуснатите кандидати се провежда в сградата на ФА «Родопа» - Смолян, бул. „България” № 5;
4. В съответствие с изискванията на чл. 91, ал. 3 от КТ длъжностната характеристика на конкурсната длъжност се предоставя предварително на кандидатите, за да се запознаят с нея в дирекцията на ФА «Родопа».

ІV. Необходими документи за участие в конкурса:

1. Заявление за участие в конкурса, в което да е посочен телефон за връзка с кандидата.
2. Документ за самоличност /копие/.
3. Автобиография /европейски формат/.
4. Документи за завършена степен и специалност на средното, (висшето) образование /копие/.
5. Копие от трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ осигурителен стаж.

V. Срок и място за подаване на документи:


Документи се подават във Фолклорен ансамбъл «Родопа», адрес: гр.Смолян, бул. ”България” №5 – Младежки дом, всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч., в едномесечен срок, от датата на публикуване на обявлението в местен вестник.
За допълнителна информация, тел.: 0301/6-51-67 и 6-51-65.
Всички съобщения във връзка с конкурса ще се публикуват на информационното табло в сградата на Младежкия дом, където се помещава ФА «Родопа».