> Начало > Обществени поръчки > Публична покана по реда на глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки публикувана под уникален

Публична покана по реда на глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки публикувана под уникален код № 9002475 на портала за обществени поръчки към Агенцията за обществени поръчки.

04.06.2012

 

Публична покана по реда на глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки, за избор на изпълнител на услуга с предмет: „Дейности за информация и публичност по проект - „По-добри политики чрез партньорство и участие на заинтересованите страни“, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер А 10 -13-44/02.02.2012г., по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013, Приоритетна ос I „Добро управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/10/1.3-04, която покана е публикувана под уникален код № 9002475 на портала за обществени поръчки към Агенцията за обществени поръчки.

 

  1. Публична покана
  2. Техническо задание
  3. Указания към участниците
  4. Образец № 1 - административни сведения
  5. Образец № 2 - справка декларация
  6. Образец № 3 - декларация за ползване на подизпълнител
  7. Образец № 4 - декларация за съгласие за участие от подизпълнител
  8. Образец № 5 - техническа оферта
  9. Образец № 6 - предлагана цена
  10. Образец № 7 - проект на договор