> Начало > Обяви и съобщения > ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР-СМОЛЯН ОРГАНИЗИРА ПЪРВА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С МЕДИИТЕ

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР-СМОЛЯН ОРГАНИЗИРА ПЪРВА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С МЕДИИТЕ

04.06.2012

На 06.06.2012 г., от 10.30 ч., в Заседателната зала на Община Смолян, ще се проведе информационно събитие с представители на медиите на тема: „Представяне на екипа на Областен информационен център – гр. Смолян (ОИЦ – Смолян), основни цели и дейности на центъра”.

Участниците ще се запознаят с екипа на ОИЦ – Смолян, с основните задачи, които той ще осъществява и видовете услуги, които ще предоставя за всички заинтересовани организации и граждани. В рамките на срещата ще бъде представена и ролята на ОИЦ – Смолян в процеса на управление на средствата от Структурните и Кохезионния фондове в рамките на Област Смолян.

В допълнение на срещата ще бъдат представени и планираните дейности в рамките на проект „Изграждане и функциониране на Областен информационен център - Смолян”, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ”, Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO002-3.3.02-00020-C0001, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.