> Начало > Социални дейности > СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Социалната политика на Община Смолян е насочена към подобряване качеството на живот и създаване на благоприятни условия за реализация на нейните граждани.

Община Смолян активно показва, че е ангажирана и последователна в действията си по отношение нуждите и потребностите на децата, хората с увреждания, пенсионерите, уязвимите етнически групи и гражданите в риск.
Приоритети на социалната политика на Община Смолян са:

 • развитието на социалните услуги в общността;
 • подкрепа и помощ на деца и младежи в риск и техните семейства;
 • развитие на алтернативни форма за отглеждане на деца в риск;
 • подобряване условията на живот и повишаване качеството на предоставяните услуги в за деца и възрастни;
 • подобряване професионалните умения на специалистите в социалната сфера, чрез обучения, квалификации, обмяна на опит и добри практики;
 • осигуряване на равен достъп до социалните услуги на хората от отдалечените населени места на територията на общината;
 • създаване на условия за социално включване и провеждане на активен живот на хората с увреждания, възрастни и самотни хора;
 • осигуряване на заетост на уязвими групи чрез Национални и други програми;
 • осигуряване на общински жилища на нуждаещи се семейства и млади хора.

За разрешаване на социалните проблеми Общински Съвет Смолян е приел следните планове и стратегии:

 • ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2013 – 2015 г.
 • РАЗВИТИЕ НА ПРИЕМНАТА ГРИЖА В ОБЩИНА СМОЛЯН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА 2010 ГОДИНА
 • ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РAЗВИТИЕ НА ПРИЕМНАТА ГРИЖА В ОБЩИНА СМОЛЯН - 2010 ГОДИНА
 • ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2020 ГОДИНА.
 • ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ПРЕЗ 2019 г.

За изпълнение на държавната и местна политика за закрила на детето към Община Смолян е сформирана КОМИСИЯ ЗА ДЕТЕТО. Председател на Комисията за детето е Секретаря на общината. Комисията за детето е консултативен и координиращ орган към Община Смолян в съответствие с чл. 20а от Закона за закрила за детето. Комисията е обединяващо и координиращо звено на политиките за всички деца на територията на общината, формира и осигурява осъществяването на местната политика по закрила на детето.

Съгласно чл.52 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане с Решение № 299 на Общински съвет Смолян, взето на заседание от 18.11.2016 г., Протокол № 18 е утвърден сегашния състав на ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ. Общественият съвет съдейства за провеждането на политиката в областта на социалните помощи и социалните услуги в общината; за разработване на областни стратегии, общински програми, планове и проекти, свързани със социалните помощи и социалните услуги; съдейства за координиране на дейността по предоставяне на социални услуги от лицата по чл. 18, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за социално подпомагане; осъществява контрол върху качеството на социалните услуги в съответствие с утвърдените критерии и стандарти; изготвя становища за откриване и закриване на специализирани институции за социални услуги на територията на общината.

С Решение на Общински съвет Смолян клубовете на пенсионера и организациите на хората с увреждания ежегодно се подпомагат с финансови средства от местни приходи за осъществяване на различни дейности. За развитие на дейността си на организациите са предоставени помещения общинска собственост.