> Начало > Здравеопазване

Здравеопазване

Откриваме Информационна телефонна линия за редки болести – 070030097

 

 


МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ" - ГР.СМОЛЯН
 

бул. “България” № 2,
централа тел: 0301/626 66
www.mbal-smolyan.com


Изпълнителен директор: д-р Марин Даракчиев – тел. 0301/622 08
Болницата разполага с 594 легла и извършва болнично лечение по основните и профилни специалности, за които е получила разрешение и акредитация в: ОАРИЛ, хирургично отделение със сектор за реанимация, Ортопедично, Урологично отделение, Неврологично отделение с интензивен сектор, І, ІІ и ІІІ Вътрешни отделения, Акушерогинекологично отделение, Детско отделение, Очно, Ушно, Инфекциозно, Физиотерапевтично, Рентгенологично отделение, Хемодиализа, Клинична, Микробиологична лаборатория и Приемно-спешно отделение.
 


ДИАГНОСТИЧЕН КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ДКЦ КЪМ МБАЛ-АД ГР.СМОЛЯН
 

бул. “България” № 2,
централа тел: 0301/626 66, 622 08
 

Управител: д-р Монка Тодорава
В Новото ДКЦ работят по втори трудов договор специалисти от областната болница. Осъществява връзка между общо практикуващите лекари и болничната помощ. Разполага с 10 специалисти, които работят на екипен принцип и извършват консултация в името на качествена здравна услуга за пациента.
 


ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - КВ. УСТОВО


ул. "Хаджи Христо поп Георгиев" № 12
тел. 0301/643 66; 640 50; 645 56
 

Управител: д-р Анастас Карагяуров
Заведението разполага с 50 легла и извършва активно издирване, диагностика, лечение и периодично наблюдение на болни с психични заболявания.
 


"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – СМОЛЯН" ООД
 

бул. “България” №2,
регистратура тел. 0301/6 28 31;
[email protected]
 

Управител: д-р Мони Турналиев, тел. 6 22 75
“МЦ - Смолян” ООД извършва извънболнична специализирана медицинска помощ – клинични прегледи, консултации и изследвания по следните специалности: кардиология, очни болести, гастроентерология, неврология, вътрешни болести, УНГ, ортопедия и травматология, урология, нефрология, анестезиология, психиатрия, онкология, акушерство и гинекология, хирургия, алергология, педиатрия, детска ревмокардиология, инфекциозни болести.
Работното време на кабинетите е от 08:00 – 16:00 часа.
 


"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – Б И С МЕДИКЪЛС" ООД
 

бул. “Хан Аспарух” №2,

Управители: д-р Божидар Каев – 0988 848 088 и д-р Светомир Чоков – 0888 779 455

МЦ - Б И С “МЕДИКЪЛС ” ООД извършва извънболнична специализирана медицинска помощ – клинични прегледи, консултации и изследвания по следните специалности: вътрешни и нервни болести с възможност за последващо балнеолечение и физиотерапия – 2 легла за краткосрочно лечение.

Работното време на кабинетите е от 08:00 – 16:00 часа.


 

МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНИ ЛАБОРАТОРИИ – 5

 
1. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ” – ООД за клинико-лабораторна диагностика с адрес: гр.Смолян, бул."България" № 2,
Управител д-р Илия Профиров


2. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ - СК” – ЕООД за клинико-лабораторна диагностика по патоанатомия с адрес: гр.Смолян, ул."Антон Страшимиров" № 5,
Управител д-р Янко Велев


3.„САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ - МЕДИЦЕЛ” – ЕООД Медико-диагностична лаборатория за клинико-лабораторна диагностика, вирусологични и микробиологични изследвани с адрес: гр.Смолян, ул."България" № 24,
Управител д-р Златка Димчева


4. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ - РАМУС” – Клон – Смолян - за клинико-лабораторна диагностика по ендокринология с адрес: гр.Смолян, ул."България" № 2, ет.1
Управител: Росен Михайлов

5. САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ – „МИЛДЕНТ” ЕООД - дентални ренгенови изследвания гр.Смолян, бул."България" №24
Управител: Милко Чаушев


ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ЦСМП


гр.Смолян, бул."България" № 2, тел.: 150
Директор: д-р Венелин Денев, тел.: 0301/6 28 55, 0301/6 28 54
 


РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ


гр.Смолян, бул.”България” № 26
http://www.rzi-smolyan.com
 

Директор: д-р Мими Кубатева, тел.0301/6 32 93
Дежурна противоепидемичен контрол, тел.: 0301/5 89 40
 


СПЕЦИАЛИЗИРАНО ЗВЕНО “ДЕТСКА КУХНЯ” – ОБЩИНА СМОЛЯН


Детската кухня е открита преди 8 години и предоставя хранене за деца от 9 месеца до
3 години, които не посещават детски заведения. Предлага се обедно меню - супа, основно ястие десерт. Приготвянето на храната се извършва съгласно „Сборник рецепти и ръководство на здравословно хранене на деца до 3 годишна възраст” и по условията на Наредба №2 от 7.03.2013 г. на МЗ за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детски кухни. СЗ „Детска кухня” е с капацитет 360 деца и обслужва около 208 деца.

Телефон за записване: 0879 90 3608
 


ПУНКТОВЕ ЗА РАЗДАВАНЕ ЗА ХРАНА


Пункт №1 - кв. „Стар център” - сградата на І СОУ;

Пункт №2 - кв. „Каптажа” – сградата на ЦДГ № 12;

Пункт №3 - кв. „Нов център” – блок № 48;

Пункт №4 - кв.”Горно Райково” – сградата на ОДЗ № 3;

Пункт №5 - кв. „Долно Райково” – сградата на ОДЗ № 11;

Пункт №6 - кв. Устово – ул.”Братан Шукеров” №15;

 Пункт №7 - с. Търън
 


ЗДРАВНИ КАБИНЕТИ В УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

На територията на Община Смолян има разкрити 20 Здравни кабинети, от тях 11 са към детските заведения и 9 към училищата.
Медицинските специалисти ангажирани с детското и ученическото здраве са 40.
Общият брой обслужвани ученици и деца е 6 890.
Към детските градини има разкрити 11 яслени групи с 213 деца, в които работят 32 медицински специалиста, отговарящи за здравето и грижите на деца от 10 месечна възраст до 3 годишна. Общ брой деца обслужвани в яслени групи са 213.
Общ брой деца обслужвани в детски градини са 1 456.
Общ брой деца обслужвани ученици в училища са 4 942.
 

Заети лекарски практики – за Община Смолян
Общо 25 ОПЛ – (Амбулатория за индивидуална практика за първична мед. помощ)
 

Амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ – 50 лекарски практики
Групова практика за специализирана помощ -3 практики
 

Амбулатория за индивидуална практика за първична дентална помощ – 70 дентални (стоматологични) практики
Незаети са 3 лекарски практики в Община Смолян в т.ч.:

  • една лекарска незаета в с. Мугла;
  • една лекарска незаета в с. Тикале;
  • втора лекарска незаета в с. Смилян;
  • една незаета лекарска практика в с. Ширака лъка.