> Начало > Обществени обсъждания > ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖАДЕ НА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА №1 ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖАДЕ НА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА №1 ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

11.01.2016

П О К А Н А
за публично обсъждане на проект на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на община Смолян

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, отправям покана към всички заинтересовани страни за обсъждане на проект на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на община Смолян.
Общественото обсъждане ще се проведе на 27 януари 2016 г. от 17.00 часа в заседателна зала № 247, намираща се на втория етаж на административната сграда на Община Смолян на адрес: гр. Смолян, бул. „България” № 12.

Проектът на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на община Смолян и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на общината www.smolyan.bg и са на разположение на заинтересованите лица в стая № 210 в сградата на общината.

Съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за нормативните актове (ЗНА), държавните органи, юридическите лица и гражданите могат да правят писмени предложения и становища по проекта на наредбата в срока по чл. 26, ал. 2 от ЗНА – 11.01.2016 г. до 25.01.2016 г. включително:

  • на e-mail: obshtina [email protected], или да ги депозират в Община Смолян – Център за информация и услуги на гражданите, Приемна № 1 – Деловодство;
  • да представите устно или писмено по време на общественото обсъждане на 27.01.2016 г. от 17,00 часа, а след него до провеждане на заседанието на Общински съвет – Смолян.

Очакваме Вашите предложения и становища!

Приложение:

  1. Проект на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на община Смолян;
  2. Мотиви към проекта на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на община Смолян.


С уважение,
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН