> Начало > Образование

Образование

Образованието в Община Смолян изпълнява стратегически цели за провеждане на образователната политика, заложена в общинския план за развитие. Град Смолян е утвърдено средище за подготовка на кадри със средно и висше образование. Грижата за тяхното обучение е поверена на квалифицирани учителски кадри, възпитатели и хабилитирани специалисти с доказан висок професионализъм и богат педагогически опит.


На територията на град Смолян и в селата на общината функционират 12 детски градини, 9 основни, 2 средни училища, 2 профилирани гимназии, както и център за подкрепа на личностно развитие - ОДК - Смолян, център за подкрепа на личностно развитие - Ученическо общежитие „В. Димитров“ – Смолян, център за подкрепа на личностно развитие - Ученическо общежитие „Широка лъка“. В областния център детските градини са 8, общинските училища - 8. В селата Широка лъка, Търън, Момчиловци и Смилян се функционират 4 детски градини и 5 основни училища. Общинските детски градини и училища са с обновена учебно-материална база, ремонтирана и модернизирана по проекти. Обучение за придобиване на професия предлагат три професионални гимназии и две професионални училища по изкуства. Академичната младеж е обхваната във Филиал и Физико - технологичен факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, както и във Филиал на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”.


През учебната 2021/2022 година в общинските детски градини са обхванати над 1201 деца. В основните и средни общински училища и в профилираните гимназии се обучават общо над 2968 ученици.


Мрежата на образователните институции от средното образование в Община Смолян е изцяло съобразена с държавната образователна политика, с изискванията на нормативната уредба, както и с променящите се демографски и социално-икономически условия в района и областта. Координация и контрол върху дейността на общинските детски градини, училища и центрове за подкрепа за личностно развитие се извършва от екипа на дирекция „Хуманитарни дейности” и дирекция „Финансово-счетоводна дейност и бюджет“ към Община Смолян.


PDF ФАЙЛ - ЗАПОВЕД №РД-0454 ОТ 09.04.2024 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ФОРМУЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТВАТА, ПОЛУЧЕНИ ПО СТАНДАРТИ ЗА 2024 ГОДИНА

PDF ФАЙЛ - ТАБЛИЦА - ФОРМУЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА В ДЕЙНОСТ 311 - "ДЕТСКИ ГРАДИНИ" ЗА 2024 ГОДИНА - НОВ СТАНДАРТ


PDF ФАЙЛ - ЗАПОВЕД №РД-0224 ОТ 26.02.2024 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ФОРМУЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТВАТА, ПОЛУЧЕНИ ПО СТАНДАРТИ ЗА 2024 ГОДИНА

PDF ФАЙЛ - ФОРМУЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО СТАНДАРТИ В ДЕЙНОСТ 311 “ДЕТСКИ ГРАДИНИ” И ДЕЙНОСТ 322 "УЧИЛИЩА" ЗА 2024 ГОДИНА

PDF ФАЙЛ - ТАБЛИЦА - ФОРМУЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА В ДЕЙНОСТ 311 - "ДЕТСКИ ГРАДИНИ" ЗА 2024 ГОДИНА

PDF ФАЙЛ - ТАБЛИЦА - ФОРМУЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА В ДЕЙНОСТ 322 - "НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА БЕЗ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ" ЗА 2024 ГОДИНА


PDF ФАЙЛ - ЗАПОВЕД №РД-0973 ОТ 28.08.2023 г.  НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН И ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАПОВЕД №РД-0973 - ФОРМУЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА В ДЕЙНОСТ 311 - "ДЕТСКИ ГРАДИНИ" И В ДЕЙНОСТ 322 - "НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА БЕЗ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ" ЗА 2023 г.

PDF ФАЙЛ -  ТАБЛИЦА - ФОРМУЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА В ДЕЙНОСТ 311 - "ДЕТСКИ ГРАДИНИ"

PDF ФАЙЛ -  ТАБЛИЦА - ФОРМУЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА В ДЕЙНОСТ 322 - "НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА БЕЗ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ" ЗА 2023 г.


PDF ФАЙЛ - ЗАПОВЕД №РД-0856 ОТ 22.08.2022 г.  НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

PDF ФАЙЛ -  ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАПОВЕД №РД-0856 - ФОРМУЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА В ДЕЙНОСТ 311 - "ДЕТСКИ ГРАДИНИ" И В ДЕЙНОСТ 322 - "НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА БЕЗ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ" ЗА 2022 г.PDF ФАЙЛ - ЗАПОВЕД №РД-0273 ОТ 30.03.2022 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

PDF ФАЙЛ - ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАПОВЕД №РД-0273 - ФОРМУЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА В ДЕЙНОСТ 311 - "ДЕТСКИ ГРАДИНИ" И В ДЕЙНОСТ 311