> Начало > Образование

Образование

Образованието в Община Смолян изпълнява стратегически цели за провеждане на образователната политика, заложена в общинския план за развитие. Град Смолян е утвърдено средище за подготовка на кадри със средно и висше образование. Грижата за тяхното обучение е поверена на квалифицирани учителски кадри, възпитатели и хабилитирани специалисти с доказан висок професионализъм и богат педагогически опит.

На територията на град Смолян и в селата на общината функционират 12 детски градини , 9 основни, 2 средни  училища, 2 профилирани гимназии, както и център за подкрепа на личностно развитие - ОДК - Смолян, и център за подкрепа на личностно развитие - Ученическо общежитие - Смолян. В областния център детските градини са 8, общинските училища - 8. В селата Широка лъка, Търън, Момчиловци и Смилян се функционират 4 детски градини и 5 основни училища. Повечето от общинските детски градини и училища са с обновена учебно-материална база, ремонтирана и модернизирана по проекти. Обучение за придобиване на професия предлагат три професионални гимназии и две профeсионални училища по изкуства. Академичната младеж е обхваната във Филиал и Физико - технологичен факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, както и във Филиал на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”.

През учебната 2018/2019 година в общинските детски градини са обхванати 1270 деца. В основните и средни общински училища и в профилираните гимназии се обучават общо над 3300 ученици.

Мрежата на образователните институции от средното образование в Община Смолян е изцяло съобразена с държавната образователна политика, с изискванията на нормативната уредба, както и с променящите се демографски и социално-икономически условия в района и областта. Координация и контрол върху дейността на общинските детски градини, училища и центрове за подкрепа за личностно развитие се извършва от екипа на Дирекция „Международни проекти, програми, обществени дейности” към Община Смолян.


PDF ФАЙЛ - ЗАПОВЕД №РД-0203 ОТ 20.02.2020 г.  НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯНPDF ФАЙЛ -  ФОРМУЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА В ДЕЙНОСТ 311 - "ДЕТСКИ ГРАДИНИ" И В ДЕЙНОСТ 322 - "НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА БЕЗ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ" ЗА 2020 г.PDF ФАЙЛ - ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА В ДЕЙНОСТ 311 - "ДЕТСКИ ГРАДИНИ" ЗА 2020 г.PDF ФАЙЛ - ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА В ДЕЙНОСТ 322 - "НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА БЕЗ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ" ЗА 2020 г.