> Начало > Обществени обсъждания > ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 30.11.2015 Г. ОТ 18.00 ЧАСА В СЕСИЙНА ЗАЛА НА ОБЩИНА СМ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 30.11.2015 Г. ОТ 18.00 ЧАСА В СЕСИЙНА ЗАЛА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

16.11.2015

ПОКАНА

За публично обсъждане на проекта за бюджет за 2016 година в частта за местни дейности и проект на годишна програма за управление и разпореждане с имоти и вещи, общинска собственост на община Смолян. Промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян, Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Смолян и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.


На основание чл. 84, ал. 1 и 2, от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на чл. 12 и чл. 28, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, община Смолян отправя покана към местната общност за участие в публично обсъждане на проекта за бюджет за 2016 година и промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян, Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Смолян, Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Очакваме предложенията на граждани, местния бизнес, общинските съветници, кметове и ръководители на бюджетни звена на имейл адреса на община Смолян [email protected]
Вашите мнения, препоръки и становища са съществен елемент от разработването на общинския бюджет за 2016 година на община Смолян и за промените във горе посочените наредби.

Публичното обсъждане на проекто-бюджета за 2016 година на община Смолян, ще се състои на 30.11.2015 година от 18:00 часа в сесийна зала на общинска администрация.
 

Каним всички жители на община Смолян и всички заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане.


НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ В ОБЩИНА СМОЛЯН

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - Такси битови отпадъци
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 - Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение
ПРИЛОЖЕНИЕ №3 - Такси за детски градини, ученически общежития и други общински социални услуги
ПРИЛОЖЕНИЕ №4 - Такси, които се заплащат за техническите услуги, които се извършват от общината, и обхващат дейностите във връзка с териториалното и селищното устройство, архитектурата, строителството, благоустройството, кадастъра в селищните и извънселищните територии
ПРИЛОЖЕНИЕ №5 - Такси за административни услуги и права
ПРИЛОЖЕНИЕ №6 - Други цени


ПРОЕКТО БЮДЖЕТ В ЧАСТТА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

РАЗЧЕТ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ,УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН


 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
Кмет на община Смолян