> Начало > Обществени обсъждания > ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

13.11.2015


О Б Я В Л Е Н И Е
за ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
по чл.62 а ал.3, т.2 и във връзка с чл.127, ал.1 от ЗУТ
 


На 23.11.2015 г. от 14:00 часа в гр.Смолян, улица ”Миньорска” №3 етаж втори, стая на „Мена Студио” ООД ще се проведе обществено обсъждане относно: „Промяна на ПУП-ПР за УПИ І-Озеленяване /ПИ 67653.913.442/ кв.61 по плана на гр.Смолян кв. Г. Смолян, община Смолян”
С промяната на ПУП-ПР се променя отреждането на УПИ І-За озеленяване, кв.61 по плана на гр.Смолян кв. Горно Смолян, община Смолян за паркинг. С ПУП границите на новото УПИ І-422 за паркинг, кв.61 минават по съществуващите имотни граници, с изключение на северната, където се придават 4 кв. м. към улицата.