> Начало > Администрация > ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Община Смолян е административно териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление.
Общинската администрация осъществява своята дейност въз основа на Конституцията, законите, подзаконовите нормативни актове, решенията на Общински съвет и решенията на населението, приети по реда на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.
Общинската администрация при осъществяването на своята дейност се ръководи от принципите на: върховенството на закона, обективност, безпристрастност, откритост, достъпност, отговорност, отчетност, ефективност, координация, предвидимост и непрекъснато усъвършенстване на качеството.
Общинската администрация работи в тясно взаимодействие с централните органи на изпълнителната власт, Областен управител, органите на съдебната власт и другите държавни институции, обществени и неправителствени организации за осъществяването на единна държавна политика.
Органът на изпълнителната власт в общината е кметът на общината.
При осъществяването на дейността си кмета на общината се подпомага от заместник – кметове, секретар и общинска администрация.
Общинската администрация е обща и специализирана.
Общата администрация осигурява технически дейността на органите на местната власт и на специализираната администрация и осъществява административно обслужване.
Специализирана администрация, в рамките на нейната компетентност подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на кмета на общината.
Общинската администрация е организирана в дирекции, отдели и структурни звена. Административното ръководство се осъществява от секретар, директор на дирекция и началник отдел, с изключение на Главния архитект, Финансовия контрольор, Звено ”Вътрешен одит” и Звено „Общински съвет“, които са на пряко подчинение на Кмета.

 

СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – СМОЛЯН

 

Главен архитект
арх. Борислав Димитров
Стая 239 Телефон 0301/67 665
 
Финансов контрольор
Димитър Николов
Стая 425 Телефон 0301/62 627
   

Звено "Вътрешен одит"

Ръководител на звено
Вътрешен одит

Николай Пачеджиев
Стая 205 Телефон 0301/67 649
   

Звено "Общински съвет"

Главен експерт
Анелия Кехайова
Стая 213 Телефон 0301/67 632
   

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция „Административно и информационно обслужване”

 Директор - Емил Дурсев

Стая 204  Телефон 0301/ 67 633
   

Дирекция „Финансово счетоводна дейност и бюджет”

Директор - Стефка Каварджикова
Стая 433 Телефон 0301/67 688
 

Дирекция „Правно – нормативно обслужване”

Директор - Любомир Равелов Стая 234 Телефон 

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция „Устройство на територията”

Директор - инж. Йордан Щонов
Стая 440 Телефон 0301/67 695
 

Дирекция „Строителство, инфраструктура, околна среда и стопанисване на горите”

Директор - инж. Иван Хаджихристев Стая 437 Телефон 0301/67 692
 

Дирекция „Стратегическо планиране, иновации, проекти и туризъм”

Директор Стая  Телефон 
 

Дирекция „Хуманитарни дейности”

Директор Стая Телефон
   

Отдел „Местни приходи“

Началник – Добринка Йовкова Стая 336
Телефон 0301/62 566