> Начало > Администрация > ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Общинската администрация извършва административни услуги при спазване на принципите на законност, бързина, достъпност и икономичност на производството по предоставянето на тези услуги и спазва изискванията за качествено и удобно за физическите и юридическите лица административно обслужване.

Общинската администрация е обща и специализирана.

Общата администрация осигурява технически дейността на органите на местната власт и на специализираната администрация и извършва дейности по административното обслужване на физическите и юридическите лица.

Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на органите на местната власт.

Дирекциите и отделите са структурни звена за ръководство, организация, координация и контрол в съответните сфери от работата на общинската администрация и осъществяват дейност в рамките на предоставените правомощия и функции, определени в нормативните актове и този правилник.

Структурните звена на общинската администрация:

  1. подпомагат дейностите на общината;
  2. участват в изготвянето и реализирането на проекти за привличане на средства от национални и международни програми и фондове за развитие на инфраструктурата;
  3. участват при разработване и реализиране на съвместни програми и проекти с неправителствени организации  

СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


Общинската администрация е организирана в дирекции, отдели и сектори. Административното ръководство се осъществява от секретар, директор на дирекция и началник отдел, с изключение на Звено ”Вътрешен одит” и Главен архитект, които са на пряко подчинение на Кмета.

Главен архитект

арх. Димитър Димов

Стая  239   

Телефон  0301/67 665  

 

Звено ”Вътрешен одит” 

Ръководител на звено Вътрешен одит

Николай Пачеджиев  

Стая  205    

Телефон  0301/67 649  

 

ОБЩАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ВКЛЮЧВА:


Дирекция „Административно и информационно обслужване и ОМП ”

Директор -  Емил Дурсев

Стая  204

Телефон 0301/ 67 633

 

Дирекция „Финансово счетоводна дейност, наеми и бюджет”

Директор

Стая  

Телефон 

 

Отдел „Финансово счетоводна дейност, бюджет, човешки ресурси и финансов контрол“

Началник - Стефка Каварджикова

Стая  433

Телефон  0301/62 688

 

Отдел „Местни данъци и такси“ 

Началник – Добринка Йовкова

Стая  336

Телефон  0301/62 566

 

Дирекция „Правно – нормативно обслужване”

Директор - Любомир Равелов

Стая  234

Телефон  0301/67 660

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ВКЛЮЧВА:

 

Дирекция „Устройство на територията” 

Директор -инж. Йордан Щонов

Стая  440

Телефон   0301/67 695

 

Дирекция „Строителство, инфраструктура и околна среда”

Директор – инж. Васка Караджова

Стая  437

Телефон   0301/67 692

 

Дирекция „Международни проекти, програми, обществени дейности”

Директор - Ефтима Петкова

Стая  234

Телефон  0301/ 62 357