> Начало > Екология

Екология

Основен партньор в информирането на обществеността за състоянието на околната среда в общината са местните медии. Периодично се провеждат информационни кампании, свързани с определени дати или събития на национално ниво. Осигурена е постоянна телефонна връзка с общината за сигнали, засягащи състоянието на околната среда.

Община Смолян има разработена и влезнала в сила Общинска програма за опазване на околната среда, чийто приоритети са именно опазване и поддържане на природата и богатото биологично разнообразие; подобряване устойчивото управление на отпадъците. Други приоритети са прилагането на екологична политика в развитието на селското стопанство и туризма, обезпечаване на доброто състояние на повърхностните и подземни води на територията на общината.

Опазването на околната среда изисква да бъдат осъществявани както обмен на информация, така и сътрудничество с редица регионални органи на централни ведомства като РИОСВ – Смолян, РИОКОЗ – Смолян, РУГ, ГЗ и други. Особено добро взаимодействие и сътрудничество съществуват между общината и РИОСВ – Смолян. В решаването на много екологични проблеми се търси съдействието и на РИОКОЗ – Смолян и РУГ – Смолян.


16.03.2022 г.

PDF Файл - Решение №783 за приемане на „Програма за управление на отпадъците на община Смолян 2021 – 2028 г.“.

PDF Файл - Програма за управление на отпадъците - община Смолян


20.05.2021 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2020 Г.


12.05.2021 г.

ОТЧЕТ ЗА 2020 Г. НА ПРОГРАМАТА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО С ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИИ


17.03.2021г.

PDF Файл - Регистър с фирмите извършващи търговска дейност по чл. 19, ал. 3,т. 14 от ЗУО


01.02.2021г.

PDF Файл - ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НИВАТА НА ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФЧП10) И ДОСТИГАНЕ НА УТВЪРДЕНИТЕ НОРМИ ЗА КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ НА ОБЩИНА СМОЛЯН


01.02.2021г.

PDF Файл - НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2021 г.


01.12.2020г.

Покана за обществено обсъждане на „Общинска програма за намаляване нивата на ФПЧ10 и за достигане на утвърдените норми за качество на атмосферния въздух за община Смолян“!


31.07.2020г.

Покана за обществено обсъждане на „Общинска програма за намаляване нивата на ФПЧ10 и за достигане на утвърдените норми за качество на атмосферния въздух за община Смолян“!


PDF Файл - Отчет за изпълнение на програма за управление на отпадъците на Община Смолян 2016 - 2020 г.


PDF Файл - Отчет за 2019г. по изпълнение на: Програмата за намаляване на замърсяването с фини прахови частици /ФПЧ10/ и Плана за действие към нея за периода 2015-2020 г.


РЕШЕНИЕ №206 – ОТНОСНО: Приемане на Годишния отчет за 2019г. по изпълнение на: Програмата за намаляване на замърсяването с фини прахови частици /ФПЧ10/ и Плана за действие към нея за периода 2015-2020 г.


PDF Файл - Доклад за екологична оценка


PDF Файл - ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ


PDF Файл - РЕГИСТЪР НА ФИРМИТЕ ИЗВЪРШВАЩИ ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ по чл.19, ал.3, т.14 от ЗУО


РЕШЕНИЕ № 860 - ОТНОСНО: Приемане на Програмата за намаляване на замърсяването с фини прахови частици /ФПЧ10/ и План за действие 2015-2020 г.

PDF ФайлПрограмата за намаляване на замърсяването с фини прахови частици /ФПЧ10/ и План за действие 2015-2020 г.


РЕШЕНИЕ №183 - ОТНОСНО: Актуализация на Програмата за намаляване на замърсяването с фини прахови частици /ФПЧ10/ и План за действие 2015-2020 г.

PDF ФайлАктуализация на Програмата за намаляване на замърсяването с фини прахови частици /ФПЧ10/ и План за действие 2015-2020 г.


11.05.2020 г.

ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗДОМНИТЕ КУЧЕТА