> Начало > Екология

Екология

Основен партньор в информирането на обществеността за състоянието на околната среда в общината са местните медии. Периодично се провеждат информационни кампании, свързани с определени дати или събития на национално ниво. Осигурена е постоянна телефонна връзка с общината за сигнали, засягащи състоянието на околната среда.

Община Смолян има разработена и влезнала в сила Общинска програма за опазване на околната среда, чийто приоритети са именно опазване и поддържане на природата и богатото биологично разнообразие; подобряване устойчивото управление на отпадъците. Други приоритети са прилагането на екологична политика в развитието на селското стопанство и туризма, обезпечаване на доброто състояние на повърхностните и подземни води на територията на общината.

Опазването на околната среда изисква да бъдат осъществявани както обмен на информация, така и сътрудничество с редица регионални органи на централни ведомства като РИОСВ – Смолян, РИОКОЗ – Смолян, РУГ, ГЗ и други. Особено добро взаимодействие и сътрудничество съществуват между общината и РИОСВ – Смолян. В решаването на много екологични проблеми се търси съдействието и на РИОКОЗ – Смолян и РУГ – Смолян.


20.05.2021 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2020 Г.


12.05.2021 г.

ОТЧЕТ ЗА 2020 Г. НА ПРОГРАМАТА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО С ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИИ


17.03.2021г.

PDF Файл - Регистър с фирмите извършващи търговска дейност по чл. 19, ал. 3,т. 14 от ЗУО


01.02.2021г.

PDF Файл - ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НИВАТА НА ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФЧП10) И ДОСТИГАНЕ НА УТВЪРДЕНИТЕ НОРМИ ЗА КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ НА ОБЩИНА СМОЛЯН


01.02.2021г.

PDF Файл - НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2021 г.


01.12.2020г.

Покана за обществено обсъждане на „Общинска програма за намаляване нивата на ФПЧ10 и за достигане на утвърдените норми за качество на атмосферния въздух за община Смолян“!


31.07.2020г.

Покана за обществено обсъждане на „Общинска програма за намаляване нивата на ФПЧ10 и за достигане на утвърдените норми за качество на атмосферния въздух за община Смолян“!


PDF Файл - Отчет за изпълнение на програма за управление на отпадъците на Община Смолян 2016 - 2020 г.


PDF Файл - Отчет за 2019г. по изпълнение на: Програмата за намаляване на замърсяването с фини прахови частици /ФПЧ10/ и Плана за действие към нея за периода 2015-2020 г.


РЕШЕНИЕ №206 – ОТНОСНО: Приемане на Годишния отчет за 2019г. по изпълнение на: Програмата за намаляване на замърсяването с фини прахови частици /ФПЧ10/ и Плана за действие към нея за периода 2015-2020 г.


PDF Файл - Доклад за екологична оценка


PDF Файл - ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ


PDF Файл - РЕГИСТЪР НА ФИРМИТЕ ИЗВЪРШВАЩИ ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ по чл.19, ал.3, т.14 от ЗУО


РЕШЕНИЕ № 860 - ОТНОСНО: Приемане на Програмата за намаляване на замърсяването с фини прахови частици /ФПЧ10/ и План за действие 2015-2020 г.

PDF ФайлПрограмата за намаляване на замърсяването с фини прахови частици /ФПЧ10/ и План за действие 2015-2020 г.


РЕШЕНИЕ №183 - ОТНОСНО: Актуализация на Програмата за намаляване на замърсяването с фини прахови частици /ФПЧ10/ и План за действие 2015-2020 г.

PDF ФайлАктуализация на Програмата за намаляване на замърсяването с фини прахови частици /ФПЧ10/ и План за действие 2015-2020 г.


11.05.2020 г.

ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗДОМНИТЕ КУЧЕТА