> Начало > Стратегически програми > В община Смолян действат следните програми и стратегии

В община Смолян действат следните програми и стратегии

 
 1. ВИЗИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 2050
 2. КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА СМОЛЯН 2024-2026 г.
 3. КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА СМОЛЯН 2020-2023 г.
 4. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И АДАПТАЦИЯ КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2030 Г. НА ОБЩИНА СМОЛЯН
 5. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ ДО 2020 Г.
 6. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА СМОЛЯН 2014-2020 Г.
 7. ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014-2020
 8. ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ 2008 – 2013 г.
 9. ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 2008 – 2013 г.
 10. ПРОГРАМА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА СТРУКТУРНИЯ ДЕФИЦИТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕЗ 2009 ГОДИНА
 11. АНТИКРИЗИСНА ПРОГРАМА С ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ ЗА ФИНАНСОВА СТАБИЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕЗ 2009 ГОДИНА
 12. ПРОГРАМА ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА МРЕЖАТА НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2008/2009 г. НА ОБЩИНА СМОЛЯН
 13. ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИТЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН 2012 – 2020 ГОДИНА
 14. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ
  2015 - 2017 ГОДИНА
 15. ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕУСЛУГИ В ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА ПЕРИОДА 2007 – 2009 г.
 16. СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2008 – 2011г.
 17. Общинска Програма за закрила на детето за периода 2009 – 2010 г.
 18. ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
 19. ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2007-2013Г.
 20. ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2011 ГОДИНА
 21. ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 2009 – 2013 г.
 22. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА СМОЛЯН 2011 – 2015 г.
 23. ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2011 - 2012