> Начало > Обществени обсъждания > ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 11.05.2012 г. ОТ 17.00 ЧАСА

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 11.05.2012 г. ОТ 17.00 ЧАСА

27.04.2012

На 11.05.2012 г. от 17.00 часа в Сесийна зала на община Смолян ще се проведе обществено обсъждане на проект на наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Смолян, проект на наредба за изменение и допълнение на    наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ, за рекламните, информационните и монументално – декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на община Смолян, проект на наредба за изменение и допълнение на наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,  проект на наредба за управление на общинските горски територии собственост на община Смолян и годишен план за ползване на дървесина на община Смолян за 2012 г.

  1. ПРОЕКТ - НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ В ОБЩИНА СМОЛЯН
  2. ПРОЕКТ - НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ - НАРЕДБАТА ЗА ОБЕКТИТЕ И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ ПО ЧЛ. 56 ОТ ЗУТ
  3. НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБОВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО
  4. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2012 г.
  5. ПРОЕКТ - НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НА