> Начало > Обществени обсъждания > ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

24.07.2015

Покана
за обществено обсъждане на възможности за изменение на одобрения Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Смолян в сферата на образователната инфраструктура.

Уважаеми граждани,

Във връзка с подготовката за изпълнение на интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Смолян за периода 2014-2020г. се допуска изменение на одобрен ИПГВР през 2015г., 2019 и/или 2020г. при обоснована необходимост. Изменение на ИПГВР се допуска с цел включване на допълнителни проекти извън одобрените зони за въздействие.
Допълнителните проекти следва да бъдат свързани с подкрепа на Зони с потенциал за икономическо развитие, социална, културна, спортна и/или образователна инфраструктура.
С оглед на гореизложеното, каня всички заинтересовани граждани, представители на институции, браншови организации, неправителствен сектор, бизнес и др. да присъстват на обществено обсъждане за възможностите за включване на допълнителни проекти извън зоните за въздействие на одобрения Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Смолян в сферата на образователната инфраструктура.
 

Обсъждането ще се състои на 14.08.2015г. от 16,30ч. в 247 зала на Община Смолян.
 

Подробна информация относно указанията за кандидатстване за изпълнение на ИПГВР и методическите насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие може да бъдат намерени на www.bgregio.eu.
 

http://www.bgregio.eu/shemi/117/oprr--oprd--mrr.aspx
http://www.bgregio.eu/novini/1340/oprr--oprd--mrr.aspx

1.Зони ИПГВР
2.Стратегия и цели на ИПГВР
3.Програма за реализация Социална зона
4.Програма за реализация Икономическа зона
5.Програма за реализация Публична зона

 

С уважение,
Николай Мелемов
Кмет на Община Смолян