> Начало > Обществени обсъждания > ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧ

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОПРОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА" С АКРОНИМ DRAINAGE

16.07.2015

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг и Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по Закона за общинския дълг на Общински съвет – Смолян, Община Смолян кани местната общност - всички граждани, обществени организации и юридически лица, които имат регистрация осъществяват дейности и ползват услуги на територията на община Смолян, на ОБСЪЖДАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧEН ДЪЛГ за финансирането на проект на Община Смолян чрез кредит от Фонд „Флаг” ЕАД.

Дългосрочният дълг ще бъде за обезпечаване на разплащания по проект „Изграждане и подобряване на канализационна и водопроводна инфраструктура“ с акроним DRAINAGE по Програма „Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България“ 2007 – 2013“ до възстановяване на средства за направени разходи от програмата.

I. ОБЩИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТА

Проект „Изграждане и подобряване на канализационна и водопроводна инфраструктура“ с акроним DRAINAGE, Приоритетна ос 1: „Качество на живот", „Област на интервенция 1.1: Опазване, управление и насърчаване на природните ресурси”, по Договор за безвъзмездна финансова помощ № B4.11.01от 12.11.2014 г., който проект се осъществява с финансовата подкрепа на програма „Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България“ 2007 – 2013”.
Водещ партньор по проекта е Общинското дружество за водоснабдяване и канализация – Община Орайокастро, Гърция. Партньори по проекта са Община Смолян и Община Минерални бани от българска страна и Община Терми, от гръцка страна.

II. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Общата цел на проекта е да се подобри качеството на питейните и отпадъчни води, чрез конкретни дейности в области, където водоснабдителните системи и канализация са в състояние, което не съответства на съвременния начин на живот, и не отговаря напълно на европейските стандарти.


Основни обекти, включени в проекта:

 

  1.  „Групово водоснабдяване на с. Полковник Серафимово, Дом за стари хора, с. Фатово и с. Габрица“ и „Допълнителни видове и количества СМР на обект: Водоснабдяване на с. Полковник Серафимово, Дом за стари хора, с. Фатово и с. Габрица“.
  2. „Водоснабдяване и канализация на ул. Петко Рачев Славейков, гр. Смолян“.
  3. „Изграждане и реконструкция на водопроводна мрежа на с. Могилица, Община Смолян“.


III. СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА


Обща стойност на проекта: 10 394 949,73 евро
Обща стойност на проекта в частта на Община Смолян: 2 936 363,51 евро

IV. НАЧИН НА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТА И ОБЕДПЕЧАВАНЕ НА ДЪЛГА

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма „Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България“ 2007 – 2013”. За изпълнението му не се изисква собствен финансов принос.

Първият обект на интервенция е изпълнен и разплатен със средства от ПУДООС. Разходите са верифицирани и ще бъдат преведени на предприятието.

За изпълнението на останалите два обекта се провежда обществена поръчка за СМР, като се очаква до края на м. юли 2015 г. да има избран изпълнител. През м. август се очаква да бъде получено авансово плащане от програмата. До края на м. ноември 2015 г. следва да са изпълнени дейностите по проекта, а до м. декември 2015, да са направени всички плащания. Необходими са средства до възстановяване на направени разходи от програмата от междинните и окончателното искане за плащане.

Във връзка с гореизложеното е необходимо Община Смолян да осигури финансиране на проекта чрез поемане на дългосрочен дълг в размер на 3 500 000 лева за разплащане на извършените разходи, които ще бъдат възстановени от безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде усвоена от програмата.
Обезпечението на дълга е сключения договор за безвъзмездна помощ между Община Орайокастро и Управляващия орган на програмата, като 10 % лихвите се поемат от общинския бюджет, а останалите 90 % се възстановяват от държавния бюджет.
За изпълнението на проекта има взето решение на Общински съвет - Смолян, със съответно поети ангажименти.

V. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБСЪЖДАНЕТО.

Обсъждането ще се проведе на 24.07.2015 г. от 16,30 часа в зала 247 на Община Смолян.

Николай Мелемов
Кмет на Община Смолян

ЗАПОВЕД №1471