> Начало > Обществени обсъждания > ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

22.06.2015

 П О К А Н А

за участие в обществено обсъждане във връзка с реализиране на строителство на обект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“


Уважаеми дами и господа,

На 08.07.2015г. от 17:00 часа в Сесийната зала на Община Смолян ще се проведе обществено обсъждане във връзка с реализиране на строителство на обект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“, обявен за обект от първостепенно значение за община Смолян с Решение №297 от 28.02.2013 г. на Общински съвет-Смолян.
За реализацията на проекта е необходимо да се отстъпи безвъзмезно право на строеж за трасетата на засегнатите имоти, частна собственост съгласно чл.193 ал.1 от ЗУТ/правото на прокарване през чужди имоти се учредява с писмен договор между собствениците на поземлени имоти с нотариална заверка на подписите/ по приложения регистър.
Проектът и схемите със засегнатите части от поземлените имоти ще бъдат изложени в премната №3 на „Устройство на територията“

Приложение: Регистър на засегнатите поземлени имоти за;

 С уважение:
Николай Мелемов
Кмет на Община Смолян