> Начало > Обществени поръчки > ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

24.02.2012

Открита процедура: „Изграждане и рехабилитация на посетителска и информационна инфраструктура в Соскучански дол” по проект „Биоразнообразието в Родопите и езерото Вистонида – предпоставка за икономически растеж чрез активно териториално сътрудничество“ с акроним BORDER ACT   Документация по открита процедура: 0. Изграждане и рехабилитация на посетителска и информационна инфраструктура в Соскучански дол 1. част - Архитектурна 2. част - Геодезическо заснемане и трасирочвъчен план 3.1 част - Инвестиционен проект - част Конструкции 3.2 част - Инвестиционен проект - част Конструкции 4.1 Укрепителни съоръжения на временен горски път 4.2 Укрепителни съоръжения на временен горски път 5. част - Електро кабелна мрежа 6. част - Електро 7. част ВиК 8. Инвест. проект, част Конструкции - техн. проект 9. част ОиВ Технико - работен проект 10. Топлотехн. оценка - техн. проект 11. План за безопасност и здраве

  1. ОБЯВЛЕНИЕ_10_24.02.2012
  2. РЕШЕНИЕ_10_24.02.2012
  3. РАЗЯСНЕНИЕ
  4. РАЗЯСНЕНИЕ 02.04.2012