> Начало > Обществени поръчки > ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

24.02.2012

„Подготовка, организиране и провеждане на иновативно културно събитие по проект „РОДОПИ-ФЕСТ”, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-10/2010/005 от Оперативна програма Регионално развитие 2007 – 2013 г. по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие", Oперация 1.1: „Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”

 1. Заглавна страница
 2. Съдържание
 3. Решение
 4. Обявление
 5. Описание и техническо задание
 6. Указания
 7. Специфични изисквания
 8. Методика за оценка
 9. Обща оферта
 10. Декларация по чл. 47, ал.1, т.2-3, ал.2, т.1, 3 и 4 и ал.5
 11. Декларация по чл.47, ал.1,т.1, ал.2, т.2. и ал.5, т.1 о
 12. Декларация за подизпълнител
 13. Декларация за съгласие от подизпълнител
 14. Справка договори
 15. Списък договори
 16. Списък на лица
 17. CV
 18. Декларация за ангажираност
 19. Техническа оферта
 20. Ценова оферта
 21. Проект на договор
 22. Декларация приемане условията на договора