> Начало > Обществени поръчки > ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

24.02.2012

“Предоставяне на услуги, свързани с маркетинга и рекламата на иновативното културно събитие „Родопи фест”, както и осигуряване на публичността по проект „Родопи фест”, финансиран по Оперативна програма Регионално развитие 2007 – 2013 г., Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие", Oперация 1.1: „Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”, Договор за безвъзмездно финансиране BG161PO001/1.1-10/2010/005от 09.08.2011 г.

 1. Заглавна страница
 2. Съдържание
 3. Решение
 4. Обявление
 5. Описание Проект
 6. Указания
 7. Оценка
 8. Спецификация
 9. Приложение 1 Адм. сведения
 10. Приложение 2_декларация по чл.47, ал.1, т.1, ал.2, т.2.
 11. Приложение 3 - декларация по чл. 47, ал.1, т.2-3, ал.2,
 12. Приложение 4 за подизпълнител
 13. Приложение 5 от подизпълнител
 14. Приложение 6 _иконом.възможности
 15. Приложение 7 технически възможности
 16. Приложение 8 - списък на лицата
 17. Приложение 8.1._CV и 8.2
 18. Приложение 9 Техническа оферта
 19. Приложение 10_ Предлагана цена
 20. Приложение 11 Проект на договор