> Начало > Обществени поръчки > ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

24.02.2012

Доставка на оборудване, необходимо за провеждане на иновативното културно събитие „Родопи фест”, което се реализира в рамките на проект «Родопи фест», финансиран по Оперативна програма Регионално развитие 2007 – 2013 г., Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие", Oперация 1.1: „Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”, Договор за безвъзмездно финансиране BG161PO001/1.1-10/2010/005 от 09.08.2011 г.    

 1. ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА
 2. Съдържание
 3. Решение
 4. Обявление
 5. Раздел ІІІ. Описание на поръчката и информация за проект
 6. Раздел IV. Указания
 7. Раздел V. Tехническа спесификация
 8. Приложение 1 Административни сведения
 9. Приложение 2 Декларация по чл.47, ал.1, т.1, ал.2, т.2. и ал
 10. Приложение 3 Декларация по чл. 47, ал.1, т.2-3, ал.2, т.1, 3
 11. Приложение 4 Декларация за използване на подизпълнител
 12. Приложение 5 Декларация от подизпълнител
 13. Приложение 6 Справка-декларация за икономически и финансови
 14. Приложение 7 Списък договори
 15. Приложение 8 Техническа оферта
 16. Приложение 9 Ценова оферта
 17. Приложение 10 Проект на договор