> Начало > Обществени обсъждания > ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

16.03.2015

П О К А Н А

за публично обсъждане на отчета на
„Бюджет 2014” на Община Смолян

    На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет - Смолян организира обществено обсъждане на окончателен план и отчет за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2014 година на община Смолян.


    Адв. Филип Топов отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в общественото обсъждане.


    Обсъждането ще се проведе на 31 март 2015 г. /вторник/ от 17:30 часа в зала 247 на Община Смолян, бул. „България” № 12, под ръководството на г-жа Венера Аръчкова – Директор на дирекция „Финансово счетоводна дейност и бюджет”.


    Желаещите предварително да се запознаят с материалите по отчета могат да направят това всеки работен ден от 14 до 16 часа в сградата на Община Смолян /бул. „България” №12/, ет. 2, стая 202 или на интернет страницата на общината – www.smolyan.bg


    Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите писмено в деловодството на общината или на електронен адрес: [email protected]

Приложения №1

Приложения №2

Приложения №3

Приложения №4

 

ФИЛИП ТОПОВ
Председател на Общински съвет – Смолян