> Начало > Обществени поръчки > Съобщение относно отваряне и оповестяване на ценови предложения

Съобщение относно отваряне и оповестяване на ценови предложения

23.12.2011
На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, уведомяваме заинтересованите лица, че отварянето и оповестяването на ценовите предложения в обществена поръчка с предмет "Периодични доставки на природен газ - метан - компресиран за нуждите на Община Смолян, VІІ СОУ "Отец Паисий" град Смолян и ОДЗ № 2 град Смолян за срок от 12 месеца" ще се състои на 28.12.2011 г. от 10,00 ч. в зала 247 в сградата на Община Смолян. При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация. ПРЕСЦЕТЪР НА ОБЩИНА СМОЛЯН