ПОКАНА

19.08.2011
Община Смолян, бул. „България” № 12, тел. : 0301/67 – 648, факс 0301/ 6 24 26, на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки /НВМОП/ Ви каним да представите оферта :   1. Предмет на доставката : ”Доставка на хранителни продукти и стоки по обособени позиции за нуждите на СЗ „Детска кухня” гр. Смолян : Обособена позиция № 1 „Месо и месни продукти”, Обособена позиция № 2 „Плодове и зеленчуци” 2. Изисквания към изпълнителя: 2.1. Да има налична собствена или наета техника  - специализирани транспортни средства, отговарящи на санитарно - хигиенните изисквания за транспорт на хранителни продукти -  доказва се с доказателства за наличието на собствени или наети специализирани транспортни стредства, отговарящи на санитарно - хигиенните изисквания за транспорт на хранителни продукти, доказано с заверена декларация от РИОКОЗ, документи за собственост, регистрационни талони, договори за наем . 2.2. Да има налична собствена или наета складова  база отговаряща на изискванията на РИОКОЗ отстояща на  не по голямо отстояние от 50 км. от франко складовете на СЗ „Детска кухня” гр. Смолян. Доказва се с документа за собственост, удостоверение за въвеждане в експлоатация, договор за наем и други, които комисията приеме. 2.3. Опит на участника в изпълнението на подобни договори за доставка на хранителни продукти  - да има изпълнени  минимум 3 договора сходни с предмета на поръчката през последните три години, доказва се със списък на договорите включително стойностите, датите и възложителите, придружен от препоръки за добро изпълнение. 2.4. Участника да е  внедрил система за качество   - доказва се със Сертификат , издаден от акредитирани институции или агенции за управление на качеството – внедрена система по БДС EN ISO 9001: 2000  или  еквивалентна, НАССР( заверени от участника копия) или декларация подписана от участника, че внедрява такава система с приложен договор със  сертифицираща организация  или други доказателства .             2.5. Участникът следва да е регистриран като производител или търговец на едро с храни, обхващащи всички групи храни от обособените позиции, за които участникът участва съгласно разпоредбите на Закона за храните - доказва се с валидни удостоверения за търговия на едро с храни по  Закона за храните /заверени от участника копия / 2.6. Доставяните хранителни продукти следва да отговарят на стандартите за този вид стоки. При всяка доставка се задължава да представи всички необходими документи, доказващи произхода,качеството и срока на годност на хранителните продукти. Видовете и количествата хранителни продукти, които са необходими са посочени в образец оферта /Приложение № 8 - 1, 8 – 2 /, които кандидата следва да остойности. Когато доставчикът не е производител на определената група храни, а търговец, храните да се доставят във вида и с марката на производителя.  В обектите да се доставят само храни със запазени опаковки, етикирани и маркирани съгласно Наредбата за етикирането и представянето на храните, прието с Постановление №136 от 2000 г. /ДВ, бр.62 от 2000 г./. 2.7. Хранителните продукти трябва да отговарят на БДС, за което се представят документи, удостоверяващи качеството на предлаганите хранителни продукти по групи храни предмет на поръчката /например документ за произход; декларация за съответствие; удостоверение за качество; търговски документ; сертификат за контрол на храни от РИОКОЗ; протокол от изпитване от РВМС; търговски листове за качество и произход и др./; Удостоверение за регистрация по чл.12 от Закона за храните на обекта за производство или търговия с храни от Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве /РИОКОЗ/, съответно от Регионалната ветеринарномедицинска служба /РВМС/ по местонахождение на обекта. 2.8. Хранителните продукти трябва да бъдат първо качество. Изисквания за качество: стоките да отговарят на БДС, международните стандарти и на сертификатите за срокове и годност или еквивалентно. Остатъчният срок на годност на хранителните продукти към датите на доставка трябва да бъде не по-малък от 75%. За обособена позиция № 1„Месо и месни продукти” да се оферират продукти със стандарта „Стара планина” 3. Срок за изпълнение : Договорът се сключва за срок от две години от датата на подписването му. /1/. Доставката, предмет на този договор, ще се извършва периодично чрез писмени заявки от СЗ „Детска кухня” гр. Смолян. /2/Изпълнителя се задължава да извършва всяка доставка на хранителни продукти и стоки след получена писмена заявка от СЗ”Детска кухня” гр. Смолян в срок предложен от участника / но не повече от 3 дни/. 4. Квалификационни изисквания към кандидатите : кандидатът за изпълнител може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице,  които отговарят на условията по чл.46, чл.47 и чл.48 от ЗОП  и притежават разрешение за този вид дейност и технически възможности за осъществяването й. 5. Начин на образуване на предлаганата цена – При офериране на цена  в офертата си участника следва да предложи % отстъпка от Бюлетина на ТСБ – Смолян за съответния месец за всяка обособена позиция. Цената се формира на база на Бюлетина на ТСБ - Смолян към датата на оферирането намалена с предложения  от него процент отстъпка за артикулите от съответната група, който остава непроменен за целия период на договора. За артикулите от всяка обособена група за които в Бюлетина няма цени следва да се предложи твърда цена, която остава непроменена за целия период на договора /за съответния артикул/             6. Начин на плащане -  Всяка доставена стока се заплаща по цени определени на база, стойностите от бюлетина на ТСБ - Смолян за съответния месец,  намалени с  % отстъпка, който остава непроменен за целия период на договора за съответния артикул. За всяка доставена стока ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съставя фактура и прилага официален бюлетин за артикулите предмет на доставката. Плащането се извършва по банков път по сметка, посочена от изпълнителя.             7. Разглеждане, оценка и класиране на офертите. Критерии за оценка на предложенията.Показатели, относителната им тежест и методика за комплексна оценка на офертите.             Разглеждането, оценяването и класирането на офертите се извършва по реда на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, назначена с заповед от Възложителя комисия. Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените условия и критерии. Критерият за оценка на всички обособени позиции е „Икономически най – изгодната оферта” при показатели :   Ø      Най – висок процент % отстъпка /тежест до 80 точки /П1/ от бюлетина на ТСБ – Смолян съдържащ всички артикули от обособената позиция Ø      Разсрочено плащане /тежест : 10 точки /П2/ - предложения срок за разсрочено плащане не може да бъде по дълъг от 90 дни или 3 месеца от датата на отчитане на доставката Ø      Срок на доставка /тежест : 10 точки /П3/ Настоящата методика представлява съвкупност от правила, които имат за цел да се определи начина, по който ще се извърши класиране на офертите и ще се определят потенциалните изпълнители. Класирането на офертите по предмета на поръчката ще се извършва по критерий „Икономически най – изгодна оферта” при следната методика и показатели важащи за всички обособени позиции :   Критерий за оценка на офертите : икономически най – изгодна оферта при посочените по – долу показатели :   -         Най – висок % процент отстъпка /тежест до 80 точки/ - П1 -         Разсрочено плащане /тежест : до 10 точки / - П2 -         Срок на доставка /тежест : до 10 точки / - П3               Където П1  на кандидата се формира по следната формула:                           Предложен от кандидата %             П1к1= ------------------------------------ Х 80                                    Най - висок %                 П2   на  кандидата се формира по следната формула:                                      Предложен от кандидата             П2к1= --------------------------------------------- Х 10                          Най – дълъг срок на разплащане                 П3   на  кандидата се формира по следната формула:                            Най – кратък  срок на  доставка              П3к1= --------------------------------------------- Х 10                          Предложен от кандидата    Общата оценка  на участника се формира по формулата:  ООк1= П1к1 + П2к1 + П3к1               8. Срок за представяне на офертата. Подготовка на офертата. Съдържание на офертата –  офертата се подава в запечатан плик до 23.08.2011 г., 17,30 часа в Приемна №1 на деловодството, в сградата на Общинска администрация – Смолян. 1. Офертата се състои от три части: ·                    Информация за правното състояние и възможностите на участника, поставени в  плик “1” – “ Документи за подбор ”; ·                    плик № 2 -"Предложение за изпълнение на поръчката", ·                    Предлагана цена и предложение по обявените критерии за оценка на предложенията /Приложение № 8- 1, 8-2/, поставено в плик “3” – “Предлагана цена ”. 2. Съдържание на плик “1” – “ Документи за подбор ” – информация за правното състояние и възможностите на участника. 2.1. Опис на съдържанието на документите, които се представят в плик “1” – подписано от кандидата; 2.2. Заявление за участие – попълва се Приложение № 1; 2.3. Административни сведения – попълва се Приложение № 2; 2.4. Кратка анотация за досегашната дейност на участника; 2.5. Документи и декларации, изискващи се съгласно чл. 56 от ЗОП: а) Документ за актуално правно състояние на участника, издадено от съда по регистрация не по-рано от 6 /шест/ месеца преди датата на отваряне и разглеждане на предложенията или Удостоверение за вписване в Търговския регистър /ТР/, издадено от Агенцията по вписванията– оригинал или нотариално заверено копие; б)  Документ за съдебна регистрация на участника –  заверено копие  от участника; в) Документ за данъчна регистрация или регистрация по ЗДДС в случай, че участника не е регистриран в ТР – копие, заверено от участника; г) Документ за регистрация по БУЛСТАТ в случай, че участникът не е пререгистриран в ТР – копие, заверено от кандидата; 2.6. Доказателства за техническото и финансовото състояние на участникът а) Банкова атестация от обслужващата банка, удостоверяваща, че участника е лоялен клиент; б) Копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите на кандидата за последните 3 години – 2008, 2009, 2010 г.; в) Доказателства за наличието на собствени или наети специализирани транспортни стредства отговарящи на санитарно-хигиенните изисквания за транспорт на хранителни продукти, доказано с нотариално заверени копия от РИОКОЗ г) Списък с изпълнение подобни договори за последните 3 години – 2008, 2009, 2010 подписан от представляващият участника д) Доказателства за налична собствена или наета складова база, отговаряща на изискванията на РИОКОЗ, отстояща на  не по - голямо отстояние от 50 км. от франко складовете на СЗ „Детска кухня” гр. Смолян.  Доказва се с документа за собственост, удостоверение за въвеждане в експлоатация, договор за наем и други   които комисията приеме.              е) Сертификат, издаден от акредитирани институции или агенции за управление на качеството – внедрена система по БДС EN ISO 9001: 2000  или  еквивалентна, НАССР ( заверени от участника копия) или декларация подписана от участника, че внедрява такава система с приложен договор със  сертифицираща организация  или други доказателства . ж) регистрация на участника  като производител или търговец на едро с храни, обхващащи всички групи храни от обособените позиции, за които участникът участва съгласно разпоредбите на Закона за храните- доказва се с валидни удостоверения за търговия на едро с храни   по  Закона за храните / заверени от участника копия / з) Справка за общия оборот от доставки и услуги за последните 3 години разбита по години подписана от представляващия участник и) Справка за подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката и дела на тяхното участие, ако участника предвижда подизпълнител 2.8.  Декларация /Приложение № 3/; 2.9. Декларация /Приложение № 4/; 2.10. Декларация /Приложение № 5/; 2.11. Декларация /Приложение № 6/;  Когато участника предвижда участие на подизпълнител, документите по б. „Б”, т. 2 с изключение на т. 2.2, т. 2.10 се представят от всеки подизпълнител. В случай, че се предвижда участието на подизпълнители задължително се посочва стойността, процентът от общата стойност и конкретната част от предметът на обществената поръчка , която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител; Когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, документите по б. „Б”, т. 2 с изключение на тези по т. 2.2 се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.             3. Съдържание на плик № 2 -"Предложение за изпълнение на поръчката", В плика  се поставя техническа оферта по Образец № 7  с приложени към нея  приложения - списък – декларация на  артикулите и производителите, с които участника предлага да изпълни доставката и  доказателства  за търговски отношения  с  посочените  в нея производители или техни  представители  и приложени сертификати  за качество  на хранителните продукти.          За всяка обособена позиция участникът следва да представи самостоятелно предложение  в отделен плик № 2  с надпис: "Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция …….", 4. Съдържание на плик “3” – Предлагана цена „Плик 3”  следва да съдържа надпис с текст „Предлагана цена за обособена позиция № .................................................. Всеки участник следва да представи отделен плик за всяка обособена позиция за която участва в който се поставя   Ценовата  оферта  по Образец / Приложение № 8/, подписана и подпечатана от лицето, представляващо кандидата и приложеното към него  ценово предложение за съответната обособена позиция  и приложение към него. 9. Кандидатите следва да посочат срок на валидност на офертите си, но не по-малко от 30(тридесет) календарни дни от датата на подаването им. 10. Дата и място на разглеждане и оценка на офертите: 24.08.2011 год.от 16.30  часа  стая 211 в сградата на Община Смолян  гр.Смолян, бул.”България” №12.     ПРИЛОЖЕНИЕ:   1.      Приложение № 1 –  Заявление за участие ; 2.      Приложение № 2 - Административни сведения ; 3.      Приложение № 3, Приложение  № 4, Приложение  № 5,  Приложение  № 6 Декларации, изискващи се съгласно чл. 56 от ЗОП. 4.      Приложение № 7 – Техническа оферта ; 5.      Приложение № 7 – 1; Приложение №  7 – 2, Приложение № 7 -3 – Списък – декларация за доказателства за търговски отношения с описаните производители или техни представители, и сертификати за качество на всеки от хранителните продукти; 6.       Приложение № 8 – Ценова оферта ; 7.      Приложение № 8 – 1; Приложение №  8 – 2 Ценово предложение    ДОРА ЯНКОВА Кмет на Община Смолян