> Начало > Обществени поръчки > ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

03.08.2011
П О К А Н А  Община Смолян, град Смолян, бул. „България” 12, тел.: 0301/62662, факс 0301/62426, на основание чл. 2в от НВМОП и Заповед № РД-1963/01.08.2011г. на Кмета на Община Смолян, Ви каним да представите оферта за доставка на машини и съоръжения за въвеждане на разделното събиране на биоразградими отпадъци на територията на Община Смолян. 1. Предмет на доставката е: 1.1. Трошачка /биошредер/ с автономно задвижване /двигател с вътрешно горене/ - 1 бр. Трошачката трябва да обработва клони с диаметър от 80 мм до 100 мм; 1.2. Съдове за домашно компостиране 120 л. – 200 бр. За предпочитане е да бъдат пластмасови; 1.3. Паркови компостери 20 бр. За предпочитане е да бъдат пластмасови с вместимост 600 л. – 700 л.; 1.4. Пластмасови кофи 120 л. – 300 бр.; 1.5. Биоразградими чували с размери 70х70– 5000 бр. 2. Срок и място на изпълнение на услугите: 2.1. Срок на изпълнение на услугите: до 30 работни дни от подписване на договора.2.2. Място на изпълнение на услугите: град Смолян, Община Смолян. 3. Критерий за оценка на кандидатите: най-ниска цена. 4. Начин на плащане: в левове по банков път. 5. Срок за представяне на офертите: До 30.06.2011г., 16.00 часа в Приемна №1 – Деловодство, в сградата на Община Смолян, предложението се представя в запечатан непрозрачен плик съдържащ оферта от кандидата или негов упълномощен представител. 6. Кандидатите следва да посочат срок на валидност на офертите си, но не по - малко от 60 календарни дни от подаването им. 7. Всяка оферта трябва да бъде придружена със следните документи на кандидата и на подизпълнителите, в случай че предвижда такива:- Копие от първоначално решение за съдебна регистрация на кандидата;- Копие от регистрация по БУЛСТАТ и удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния съд по седалище на участника /ако кандидата не е пререгистриран съгласно ЗТР/;- Удостоверение за вписване в Търговския регистър, издадено от Агенция по вписванията;- Декларация по чл. 13, ал. 1, т. 3 и т. 4 от НВМОП, във връзка с чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП /Приложение № 3/.- Декларация по по чл. 13, ал. 1, т. З и т. 4 от НВМОП, във връзка с чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП /Приложение № 4/. 8. Дата и място на разглеждане и оценка на офертите – 26.08.2011г. от 16.30 часа в сградата на Община Смолян. За допълнителна информация: инж. Диана Калайджиева - главен експерт Екология и проекти в Община Смолян – телефон 0301/67677. Приложения: 1. Оферта /Приложение № 1/2. Административни сведения /Приложение № 2/3. Декларации /Приложения № 3 и № 4/; ДОРА ЯНКОВАКмет на Община Смолян  
  1. Декларации
  2. Заповед
  3. Образец 1 оферта
  4. Образец 2