> Начало > Обществени поръчки > ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИНВЕНСТИТОРС

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИНВЕНСТИТОРСКИ КОНТРОЛ НА СТРОЕЖ: ПЪТ С. ГОРНА АРДА /III-8683/ - ГРАНИЦАТА С РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ ОТ КМ 29+697 - КМ 31+581 В ОБЩИНА СМОЛЯН

01.07.2011
До всички желаещи  да закупят документация за участие, чрез заплащане на цената  по банков път  в открита процедура с предмет: „Строителен надзор и инвеститорски контрол на строеж: Път с. Горна Арда /ІІІ-8683/ - границата с Република Гърция от км 29+697 - км 31+581 в община Смолян”  могат да направят това по банкова сметка  на община Смолян   BG 38 IORT 80193150005000  в ТБ„Инвестбанк”клон  Смолян, вместо посочената в обявлението за откриване на процедурата. ВНИМАНИЕ: Документацията част 1 и документация част 2 се разархивира в една папка, като наименованието и е:  1. Пътна Документация 1 Документация 2 Документация 3
  1. Документация
  2. Обявление
  3. Решение
  4. Техническа спецификация
  5. Техническо задание
  6. Оферта
  7. Образци надзор