> Начало > Обществени поръчки > СЪОБЩЕНИЕ БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА КВАРТАЛНА СРЕДА И ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕН

СЪОБЩЕНИЕ БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА КВАРТАЛНА СРЕДА И ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕН ОТДИХ В ГРАД СМОЛЯН ПО ОП

23.06.2011
Отварянето на ценовите оферти на участниците в обществена поръчка с предмет:  «Изпълнение на СМР по проект „Благоустрояване на уличната мрежа, квартална среда и подобряване на условията за обществен отдих в град Смолян” по ОП „Регионално развитие” 2007- 2013, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.4-05/2009 : „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”, договор № BG161РО001/1.4-05/2009/017»  със следните обособени позиции: Обособена позиция 1: «Благоустрояване и вертикална планировка кв. 70, 73 и 74, жк. «Прогреси», гр. Смолян, подобект 2: «Детски площадки, Паркоустройство – актуализация; Изместване на кабелен електропровод 20 KV« Обособена позиция 2: «Зона за обществен отдих по поречието на р. Черна с подобект: зона за отдих „Чаршията”, кв. Устово, гр. Смолян» . Обособена позиция 3: «Реновация на пешеходна зона в Стар Център», гр. Смолян ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 24.06.2011 Г. ОТ 16,30 Ч. В ЗАЛА 211 НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЯН.