СЪОБЩЕНИЕ

11.05.2011
Относно: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка  и монтаж на кухненско и рехабилитационно оборудване за Дома за стари хора в с. Фатово, домовете за възрастни с психични разстройства в селата Ровино и Петково”, по обособена позиция № 1 и № 2.            На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП и във връзка с провеждането на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на кухненско и рехабилитационно оборудване за Дома за стари хора в с. Фатово, домовете за възрастни с психични разстройства в селата Ровино и Петково”, по обособена позиция № 1 и № 2” по проект «Подобряване на условията за живот в Дома за стари хора в с. Фатово, домовете за възрастни с психични разстройства в селата Ровино и Петково и в Дневния център за деца и възрастни с увреждания „Звънче”, гр. Смолян» уведомяваме всички заинтересовани страни, че на 12.05.2011 г. (четвъртък) от  11.00 ч. в зала 211 на Общинска администрация – Смолян ще се проведе заседание за отваряне и оповестяване на ценовите оферти по горепосочената процедура