> Начало > Обществени обсъждания > ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 05.12.2014 Г. ОТ 17.30 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 05.12.2014 Г. ОТ 17.30 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

24.11.2014

ПОКАНА
За публично обсъждане на проекта за бюджет за 2015 година в частта за местни дейности и промени в Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян,  Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Смолян и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.На основание чл. 84, ал. 1 и 2, от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на чл. 12 и чл. 28, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, община Смолян отправя покана към местната общност за участие в публично обсъждане на проекта за бюджет за 2015 година и промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян, Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Смолян,  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Очакваме предложенията на граждани, местния бизнес, общинските съветници, кметски наместници и ръководители на бюджетни звена на имейл адреса на община Смолян [email protected]
Вашите мнения, препоръки и становища са съществен елемент от разработването на общинския бюджет за 2015 година на община Смолян и за промените във горе посочените наредби.

Публичното обсъждане на проекто-бюджета за 2015 година на община Смолян, ще се състои на 05.12.2014 година от 17:30 часа в зала 247 на общинска администрация.

Каним всички жители на община Смолян и всички заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане.

ПРОЕКТО-БЮДЖЕТ 2015

КАПИТАЛОВ СПИСЪК 

ПРОМЕНИ В НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ В ОБЩИНА СМОЛЯН

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2015 ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
Кмет на община Смолян