> Начало > Общински съвет

Общински съвет

Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност в сферата на общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация; устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея; образованието; здравеопазването; културата; благоустрояването и комуналните дейности; социалните услуги; опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси; поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници; развитието на спорта, отдиха и туризма и други.

Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината във връзка с осъществяването тези и други дейностите, определени със закон.

Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от населението на общината при условия и по ред, определени от закона.

В община Смолян Общинският съвет се състои от 29 общински съветника.