> Начало

Ученици допълниха липсващите табели по екопътека "Трите Смолянски езера"

02.06.2023

ПГТТ "Христо Ботев"- гр. Смолян съвместно с ТИЦ и МКБППМН към Община Смолян реализира една своя, общественозначима идея, съобщиха от учебното заведение. Гимназисти от 9 и 10 клас съчетаха полезното с приятното и разхождайки се на чист ...

Община Смолян подаде 65 проектни предложения за включване в първия етап за обновяване на жилищни сгради

02.06.2023

По процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост

СМОЛЯНЧАНИ СЕ ПРЕКЛОНИХА ПРЕД ПОДВИГА НА БОТЕВ И ЗАГИНАЛИТЕ ЗА НАШАТА СВОБОДА

02.06.2023

Смолянчани почетоха 147 години от гибелта на Христо Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България. Тържественото честване на 2 юни се състоя на Стария център пред паметника на великия революционер и започна с Почетен караул от 101-ви ...

ПОКЛОН ПРЕД ПАМЕТТА НА ГЕРОИТЕ ОТ 21- ВИ СРЕДНОГОРСКИ ПОЛК И ЛЕГЕНДАРНИЯТ ПОЛК. СЕРАФИМОВ

02.06.2023

По традиция на всеки 2 юни, кметът Николай Мелемов и секретарят Момчил Николов поднесоха венец на паметника –костница на връх „ Средногорец”. Градоначалникът се поклони пред паметта на войните от 21- ви Средногорски полк и ...

ОБЩИНА СМОЛЯН УВЕДОМЯВА, ЧЕ ЩЕ СЕ ПРЪСКАТ ТРЕВНИТЕ ПЛОЩИ СРЕЩУ КЪРЛЕЖИ И БЪЛХИ ОТ 12 ДО 30 ЮНИ

02.06.2023

Във връзка с ограничаване възможностите от разпространение на трансмисивни инфекции и осигуряване на благоприятна жизнена среда на децата на Община Смолян.

ПЪРВИ ЮНИ СЕ ОТБЕЛЯЗА С МНОГО ЕМОЦИИ, НАГРАДИ И ЗАБАВЛЕНИЯ, ДЕЦАТА НА СМОЛЯН ПРАЗНУВАХА

01.06.2023

Стотици деца се забавляваха днес на пл. „България“ на Новия център в Смолян по повод техния празник – Международния ден на детето. Община Смолян, съвместно с Превантивно информационния център по наркотични вещества, МКБППМН, 101 ...

Ученици отбелязаха 31 май-Световен ден без тютюнопушене

31.05.2023

По покана на ръководството на СУ „Отец Паисий“ в Мадан, експерти от Превантивно информационен център по наркотични вещества при Община Смолян се срещнаха с учениците от 8, 9 и 10 клас. Разговорите с учениците бяха насочени към ...

Проектът „Грижа в дома в община Смолян“ предоставя социални услуги на 266 човека от 22 населени места на територията на Община Смолян.

31.05.2023

„Грижа в дома в община Смолян“ е проект, изпълняван по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.001 "Грижа в дома" и финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г., който предоставя мобилни ...

ОБЩИНА СМОЛЯН ЩЕ ПОЧЕТЕ 147 ГОДИНИ ОТ ГИБЕЛТА НА БОТЕВ И ЗАГИНАЛИТЕ ЗА СВОБОДАТА НА БЪЛГАРИЯ

31.05.2023

Община Смолян отправя молба към представителите на институциите, гражданите и партийните структури, които ще поднасят венци да се запишат до 11,15 часа до паметника на Христо Ботев

ОБЩИНА СМОЛЯН ОРГАНИЗИРА ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА ПО ПОВОД 1 ЮНИ- МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДЕТЕТО

29.05.2023

По повод 1-ви юни - Международния ден на детето, Община Смолян, съвместно с Превантивно информационен център по наркотични вещества, МКБППМН, 101 Алпийски полк и ЦПЛР-ОДК–Смолян, организират за всички малки и големи деца, празник с много игри ...

ЗАПОВЕД №РД-0538 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

31.05.2023

Относно спазване на изискванията и предотвратяване на водни инциденти на територията на Община Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

31.05.2023

В кв. 30 по плана на с. Арда.

ЗАПОВЕД №РД-0609 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

31.05.2023

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян, ул.”Димитър Благоев”.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

31.05.2023

В местност „Колибата“, землище на с. Широка лъка,

ЗАПОВЕД №РД-0604 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

31.05.2023

Във връзка с открит конкурс с предмет: „Маркиране на насаждения и дървета в горски територии собственост на община Смолян“

ЗАПОВЕД №РД-0603 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

30.05.2023

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян, ул.”Гимназиална” и ул."Коста Аврамиков".

ЗАПОВЕД №РД-0573 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

26.05.2023

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян, ул.”Изгрев”.

ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ.37И, АЛ. 7 ОТ ЗСПЗЗ

26.05.2023

За разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на община Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

23.05.2023

В кв.1, по плана на с.Писаница, общ.Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПР

23.05.2023

В кв.33 по плана на с.Хасовица, общ.Смолян.

ВРЪЗКА КЪМ ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

на Община Смолян в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията за обществени поръчки

Профил на купувача

22.01.2021

Връзка към профила на купувача на Община Смолян в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията за обществени

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

15.06.2020

С ПРЕДМЕТ: „СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

12.06.2020

С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА ПЪТИЩА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

15.05.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА № 3) НА УЛ. АНАСТАС СТАЙКОВ, ГР. СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН”

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на анализи и механизми за целите на първи етап и подготовка на документи за изготвяне на предложение за определяне на параметрите на втори етап на проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния ...

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

01.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SML2240 /III-866/ СМОЛЯН-МУГЛА ОТ КМ 8+100 ДО КМ 13+400 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН, ОБЛАСТ СМОЛЯН“

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2019 ГОДИНА

31.03.2020

Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП

Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

25.03.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА №3) НА УЛИЦА "АНАСТАС СТАЙКОВ" ГР.СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

28.02.2020

С ПРЕДМЕТ:„ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНЕ ЗА НАГЛАСИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО ПРОЕКТ № BG16M1OP002-5.003-0004 „МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА СМОЛЯН“, КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА ...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ

11.04.2023

За планирането на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

03.04.2023

Разчет за разходите за 2023 г. на Община Смолян

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

17.03.2023

Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет в община Смолян и Предложение за планиране на социалните и интегрираните здравно-социални услуги на общинско и ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.62А, АЛ.3 И ЧЛ.127, АЛ.1 ОТ ЗУТ

08.03.2023

За промяна предназначението на част от УПИ- озеленяване в кв.87 по плана на гр.Смолян, кв.Райково.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

03.02.2023

Oтносно: „Промяна на ПУП-ПРЗ за част от УПИ II- Училище за художествени занаяти ,част от УПИ II-За озеленяване и част от УПИ III-За озеленяване (урегулиране на ПИ 67653.934.317),кв.234 по плана на гр.Смолян,община Смолян

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

03.02.2023

Oтносно: “Промяна на ПУП-ПРЗ за УПИ VII-85,част от УПИ VIII-Oзеленяване и частична промяна на улична регулация от о.т.1034 до о.т. 1028 ( в рамките на ПИ 67653.914.31,част от ПИ 67653.914.51 и част от ПИ 67653.914.456 ) , кв.73 по плана на ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

03.02.2023

На основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ от ЗУТ ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на част от УПИ VIII- озеленяване и параклис с присъединяване към УПИ V-275 в кв.34 по плана на гр.Смолян, кв. Устово.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

29.11.2022

Относно: Промяна на ПУП-ПРЗ за УПИ VI- озеленяване, гаражи и офиси, кв.217 по плана на гр. Смолян, община Смолян.

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

23.11.2022

Проект за изменение и допълнение на Наредба 3 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Смолян.

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

21.11.2022

Проект за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Смолян.