> Начало

Четвъртият Национален фестивал „С песните на Георги Чилингиров“ ще се проведе тази събота и неделя в Полк.Серафимово

24.06.2022

Чeтвъpтият нaциoнaлeн фoлĸлopeн фecтивaл „C пecнитe нa Гeopги Чилингиpoв“, който е с международно участие щe ce пpoвeдe нa 25 и 26 юни т.г. в c. Πoлĸ. Cepaфимoвo. Тогава ще се проведе и Празника на селото. Фестивалът щe бъдe oтĸpит ...

Община Смолян получи ценна литература от Община Сючанг, Провинция Хенан, Китай

24.06.2022

С цел осигуряване на възможност на хората от други страни да опознаят Хенан и да позволи на провинцията да се интегрира по-ефективно в световното развитие.

По време на Националния гайдарски събор „Апостол Кисьов“ ще бъде открита обществена колекция „Гайдата –древна и вечна“

22.06.2022

В село Стойките ще се проведе Трети Национален гайдарски събор "Апостол Кисьов". Събитието ще се състои на 25 и 26 юни т.г. Организатори са Министерството на културата, община Смолян и НЧ „Пробуда-1903“- с.Стойките. Проявите ...

Благодарни випускници подариха на училището си Звезда с името на “Св.св. Кирил и Методий“

20.06.2022

В знак на благодарност и почит, възпитаниците на първия випуск на Бизнес колежа към СУ „Св.св. Кирил и Методий в Смолян , подариха на училището си Звезда с името на “Св.св. Кирил и Методий“. На кратката, но много емоционална ...

Смолян ще бъде домакин на второто издание на Международния документален Родопи филм фест

20.06.2022

На 07.07. в град Смолян ще бъде официално открит Международния Документален Родопи Филм Фест. Фестивалът се провежда за втора поредна година. Организаторите имат амбицията да го превърнат в традиционен фестивал на град Смолян. Фестивалът се провежда ...

ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ ПОБРАТИМЕНИЯ НИ ГРАД КСАНТИ ГОСТУВА НА СМОЛЯН ПО ПОВОД ПРАЗНИКА НА ОБЕДИНЕНИЯ ГРАД

20.06.2022

По повод празника на обединения град Смолян, който бе отбелязан на 17 и 18 юни с концерти на група СИГНАЛ и ДАРА, подкрепени от смолянските формации Гимназистите, Q-Tek, Зареница и Най, в Смолян гостува делегация от побратимения ни гръцки град ...

Ученици отбелязаха с турнири по шах , 26 юни- Международен ден за борба с нелегалния трафик на наркотици

20.06.2022

Превантивно- информационният по наркотични вещества при Община Смолян и Второ ОУ „Проф. д-р Асен Златаров“ отбелязаха с турнири по шах , 26 юни- Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотични вещества. ...

Кметът Мелемов награди участниците от фотопленер, посветен на Празника на обединения град Смолян

17.06.2022

Проведе се фотопленер, посветен на Празника на обединения град Смолян. Той бе организиран от Община Смолян , МКБППМН и професионалният фотограф Сашо Сарандалиев . Сарандалиев даде насоки на младите фотографи какво да заснемат и на какво да обърнат ...

Да създадем заедно по-чист и по-зелен Смолян

17.06.2022

Кампанията ще се проведе посредством онлайн инструмент, който дава възможност на града и неговите жители да експериментират и заедно да работят за подобряване на градското пространство.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

17.06.2022

ОТ КМЕТА НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ ПО ПОВОД 18 ЮНИ – ПРАЗНИК НА ОБЕДИНЕНИЯ ГРАД СМОЛЯН

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

21.06.2022

С Решения №№ 870, 871, 872, 878, 879 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 26.05.2022 год., протокол №35

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

21.06.2022

С издадени Заповеди №№ УРТ-043, УРТ-044, УРТ-045, УРТ-046, УРТ-047, УРТ-048, УРТ-049 от дата 10.06.2022 г., на Кмета на община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

15.06.2022

В местност „Равнища“, землище с. Чокманово, Община Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

15.06.2022

В кв.52, по плана на гр. Смолян, кв. Г. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

15.06.2022

В кв.3, по плана на с. Солища.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПР

15.06.2022

В кв.8, по плана на с. Смилян, общ. Смолян.

ЗАПОВЕД №РД-0562 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

15.06.2022

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян по бул."България" на 18 юни 2022 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

14.06.2022

За длъжността Директор на дирекция ”Строителство, инфраструктура, околна среда и стопанисване на горите“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

13.06.2022

В кв.35 по плана на гр. Смолян, кв. Райково

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПР

13.06.2022

Застройки в кв.41 по плана на с. Кутела.

ВРЪЗКА КЪМ ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

на Община Смолян в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията за обществени поръчки

Профил на купувача

22.01.2021

Връзка към профила на купувача на Община Смолян в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията за обществени

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

15.06.2020

С ПРЕДМЕТ: „СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

12.06.2020

С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА ПЪТИЩА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

15.05.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА № 3) НА УЛ. АНАСТАС СТАЙКОВ, ГР. СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН”

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на анализи и механизми за целите на първи етап и подготовка на документи за изготвяне на предложение за определяне на параметрите на втори етап на проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния ...

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

01.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SML2240 /III-866/ СМОЛЯН-МУГЛА ОТ КМ 8+100 ДО КМ 13+400 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН, ОБЛАСТ СМОЛЯН“

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2019 ГОДИНА

31.03.2020

Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП

Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

25.03.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА №3) НА УЛИЦА "АНАСТАС СТАЙКОВ" ГР.СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

28.02.2020

С ПРЕДМЕТ:„ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНЕ ЗА НАГЛАСИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО ПРОЕКТ № BG16M1OP002-5.003-0004 „МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА СМОЛЯН“, КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

17.05.2022

Относно: „Промяна на предназначението на част от УПИ XVII - Озеленяване с присъединяване към УПИ XII в кв.91 по плана на гр. Смолян, кв. Г. Смолян, Община Смолян.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

16.05.2022

Oтносно: “Промяна на ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на част от УПИ I - за Озеленяване и детска площадка с образуване на УПИ за жилищно застрояване в кв.92 по плана на гр. Смолян, кв. Г. Смолян, Община Смолян

Обществено Обсъждане на основание чл.127 , ал.1 от ЗУТ

29.04.2022

Oтносно: “ Подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на УПИ I-2312 и на част от УПИ X – озеленяване/ за ПИ с идентификатори 67653.922.574, 67653.922.580 и 67653.922.581/

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.62А, АЛ.3 И ЧЛ.127, АЛ.1 ОТ ЗУТ

05.04.2022

На основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на част от УПИ III – за Озеленяване с присъединяване към УПИ XXIX за обществено обслужване и озеленяване в кв.12 по плана на гр. ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

16.03.2022

“Промяна на ПУП – ПРЗ, с която се предвижда да се урегулира ПИ 67653.924.627 участващ в УПИ IV-348, по имотни граници, като се придаде част от УПИ V-Озеленяване с промяна на уличната регулация от север в кв.57 по плана на гр. Смолян, кв. ...

Публично обсъждане

10.03.2022

Проект на бюджет 2022 г. на Община Смолян

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

18.02.2022

“Промяна на ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на част от УПИ V - Озеленяване с образуване на нов УПИ за производствени дейности в кв.52 по плана на гр. Смолян, кв. Г. Смолян, Община Смолян

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

18.02.2022

“Промяна на ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на част от ПИ с идентификатор 67653.920.151, отреден за Озеленяване с образуване на нов УПИ за жилищно строителство в кв.35 по плана на гр. Смолян, кв. Райково, Община Смолян на основание чл.62а, ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

17.02.2022

“Промяна на ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на част от УПИ I-Озеленяване с образуване на два нови УПИ за жилищни дейности в кв.91 б по плана на гр. Смолян, кв. Г. Смолян, Община Смолян.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

17.02.2022

“Промяна на ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на част от УПИ III-Озеленяване с образуване на нов УПИ за производствени дейности в кв.28 а по плана на гр. Смолян, кв. Г. Смолян, Община Смолян