> Начало

Община Смолян реализира нов социален проект „Патронажна грижа плюс“

28.09.2021

От средата на месец юли т.г., Община Смолян стартира предоставянето на услуга „Патронажна грижа“ по проект № BG05M9OP001-6.002-0121-C01 „Патронажна грижа + в община Смолян“, финансирана по ОП „Развитие на човешките ...

От 1 октомври в Община Смолян започва дейността си Дневният център за подкрепа на лица с различни форми на деменция

23.09.2021

Социалната услуга е напълно безплатна и Общината призовава семействата, които имат близки с деменция да се възползват от нея

ЗА ПЪРВИ ПЪТ В СМОЛЯН

23.09.2021

  Знаете ли най-значимите личности и събития от българската история, ония, дето и на сън да те бутнат, можеш и трябва да познаеш? А обичате ли спорта, състезанията, победите? Особено колективните, отборните? Ако отговаряте положително на тези ...

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

22.09.2021

От председателя на Общинския съвет в Смолян Венера Аръчкова по повод 22 септември-Ден на независимостта на България

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

21.09.2021

От кмета Николай Мелемов по повод 22 септември-Ден на независимостта на България

ПОВИШЕН ИНТЕРЕС КЪМ ЕВРОПЕЙСКОТО ФИНАНСИРАНЕ ОТЧЕТОХА ОТ ОИЦ-СМОЛЯН

21.09.2021

Областният информационен център-Смолян представи резултатите от поредния си успешен информационен цикъл в десетте общини на областта. В рамките на месец експертите на Центъра са провели 10 информационни срещи – по една във всяка община на ...

ОБЩИНА СМОЛЯН ЗАПОЧНА ПОРЕДНАТА АКЦИЯ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИТЕ ОТ УПОТРЕБА МПС

21.09.2021

Община Смолян започна поредната акция срещу недобросъвестни собственици на излезли от употреба и изоставени моторни превозни средства. Първите два автомобила, изоставени от притежателите си, бяха извозени принудително от фирма ...

ПОКАНА

20.09.2021

За пресконференция по проект „Нова дългосрочна грижа за лица с различни форми на деменция и техните семейства в община Смолян“

Обособен е кът за четене в откритото младежко пространство в Смолян

17.09.2021

Клуб на жените Родопчанка - гр. Смолян получи финансиране на проект: „Обособяване на кът за четене - осигуряване на съвременна образователна среда“ в откритото младежко пространство. Средствата в размер на 500 лв. са осигурени от бюджета ...

РДТ „Николай Хайтов“ отбеляза 70-годишния си юбилей

15.09.2021

Родопският драматичен театър „Николай Хайтов”- Смолян отбеляза днес 70- годишния си юбилей. На 15 септември се навършват и 102 години от рождението на големия български писател, драматург, публицист и родолюбец Николай Хайтов, възпял ...

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.128,АЛ2 ОТ ЗУТ

28.09.2021

С Решение №581 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 29.07.2021 год., протокол №25

ПОСТЪПИЛО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

28.09.2021

„Производство на пелети“ в ПИ с идентификатор 67547.501.1701, землище на с. Смилян, обл. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА

23.09.2021

В кв.53 по плана на гр. Смолян, м. “Караманджа“.

ЗАПОВЕД №РД-0938 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

21.09.2021

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян за ул. ”Асен Василев”

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

20.09.2021

За учредяване право на строеж за изграждане на гараж със застроена площ със застроена площ 71,60 кв. м. (седемдесет и едно цяло и шестдесет стотни), в застроително петно находящо се в поземлен имот с идентификатор 67653.925.18 с площ 678 кв. м.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ НА ПУП-ПРЗ

20.09.2021

В кв.243, по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ НА ПУП-ПРЗ

20.09.2021

В кв.18, по плана на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

20.09.2021

В кв.69 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

20.09.2021

В кв.1а по плана на с. Полковник Серафимово с ограничителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещата застройка.

ЗАПОВЕД №РД-0934 НА ЗАМЕСТНИК-КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

17.09.2021

Забрана за продажба и предлагане на алкохолни напитки в спортната зона в деня на футболна среща, кръг от купа България между отборите на ФК “Родопа“ – Смолян и ПФК „Локомотив“ – Пловдив.

ВРЪЗКА КЪМ ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

на Община Смолян в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията за обществени поръчки

Профил на купувача

22.01.2021

Връзка към профила на купувача на Община Смолян в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията за обществени

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

15.06.2020

С ПРЕДМЕТ: „СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

12.06.2020

С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА ПЪТИЩА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

15.05.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА № 3) НА УЛ. АНАСТАС СТАЙКОВ, ГР. СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН”

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на анализи и механизми за целите на първи етап и подготовка на документи за изготвяне на предложение за определяне на параметрите на втори етап на проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния ...

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

01.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SML2240 /III-866/ СМОЛЯН-МУГЛА ОТ КМ 8+100 ДО КМ 13+400 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН, ОБЛАСТ СМОЛЯН“

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2019 ГОДИНА

31.03.2020

Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП

Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

25.03.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА №3) НА УЛИЦА "АНАСТАС СТАЙКОВ" ГР.СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

28.02.2020

С ПРЕДМЕТ:„ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНЕ ЗА НАГЛАСИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО ПРОЕКТ № BG16M1OP002-5.003-0004 „МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА СМОЛЯН“, КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА ...

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

07.09.2021

Проект на Наредба за реда за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Смолян.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

03.09.2021

по чл.127, ал.1 от ЗУТ

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

01.09.2021

На отчета за изпълнението на бюджета на община Смолян за 2020 г.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

26.07.2021

За промяна на предназначението на УПИ II-озеленяване и гаражи с обособяване на нов УПИ за производствени нужди в кв.27 по плана на гр.Смолян, кв.Устово.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

12.05.2021

Процедура по промяна предназначението на УПИ VI - Озеленяване, отреден за част от ПИ 67653.926.394, в кв.96 по действащия ПУП на гр. Смолян, общ. Смолян, кв. Устово, чрез преотреждане за производствени и дървопреработващи дейности .

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

31.03.2021

Oбществено обсъждане за промяна предназначението на УПИ I-озеленяване с обособяване на нов УПИ I кв.14 по плана на гр. Смолян, кв. Райково. Общественото обсъждане ще се проведе на 09.04.21 год. от 14.00 часа, в Конферентната зала на ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

18.03.2021

На основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на част от УПИ III- озеленяване с обособяване на нов УПИ за озеленяване и гаражи в кв.55 по плана на гр.Смолян, кв.Райково. Общественото ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

17.02.2021

На 22.02.2021 год. от 9.00 часа в стая 440 на Общинска администрация гр. Смолян, бул.“България“№12, ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на част от УПИ ХХI-За Озеленяване с обособяване на нови УПИ за социални жилища, УПИ за ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

05.02.2021

На основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ „Ка-7 Груп“ ООД ще проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на част от УПИ V-Озеленяване с присъединяване към УПИ IX-267, 268 за ГТП, авторемонтни услуги, търговски обекти, ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

02.02.2021

На 12.02.2021 год. от 17.30 часа в офис на адрес: гр.Смолян, ул.“Грудьо Войвода “№1 а, Емилия Пищалова-Бурунсузова, ще проведе обществено обсъждане относно: „ ПУП-ПРЗ за УПИ I-Озеленяване за част от ПИ 67653.915.167, кв.147 по плана на гр.Смолян“ , ...