> Начало

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

05.10.2022

От кмета Николай Мелемов по повод 5 октомври - Международен ден на учителя

Традиционният Устовски панаир ще се проведе от 14 до 16 октомври

04.10.2022

Традиционният Устовски панаир тази година ще се проведе от 14 до 16 октомври. Той се организира от община Смолян. Откриването му ще е на 15 октомври /събота/ от 17 часа пред сцената на читалище „Кирил Маджаров“ в кв.Устово. За ...

Международният фестивал „Забранено за възрастни“ се завръща през октомври с 11-тото си издание

03.10.2022

От 3-ти до 7-ми октомври в град Смолян и още 20 по-малки градове и села в областта се провежда 11-тото издание на Международния театрален фестивал за детска и младежка публика – „Забранено за възрастни“. Фестивалът ще представи 14 ...

ОБЩИНА СМОЛЯН ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ КАНДИДАТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД ПО ПРОГРАМАТА

03.10.2022

Във връзка с подготовката на проект за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“ , финансирана от Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 от ...

Училища и детски градини, партньори по проект на Община Смолян получиха компютърно оборудване и принадлежности за подпомагане на учебния процес

03.10.2022

В началото на учебната година Община Смолян, бенефициент по проект BG05M9OP001-2.056-0018-C01, BG05M9OP001-2.056-0018-2014BG05M2OP001-C01 „По-близки и по-успешни в Община Смолян“, финансиран от Европейски социален фонд чрез Оперативна програма ...

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

01.10.2022

ОТ КМЕТА НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ ПО ПОВОД 1 ОКТОМВРИ-МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА

Международна лидерска конференция се проведе в Смолян

30.09.2022

В сесийната зала на община Смолян се проведе среща на млади лидери от различни сфери на обществения живот на осем държави. Събитието бе част от проекта 2022-1-BG01-KA153-YOU-000064287 "Води ме нагоре", финансиран по програма Еразъм+. ...

Позиция на община Смолян по повод публикациите на определена политическа партия относно дейностите по метенето на улици и опесъчаването на пътната мрежа

30.09.2022

Във връзка с публикациите и внушенията на определена политическа партия, относно дейностите по метене, уборка на улици и тротоари, както и опесъчаване на пътната мрежа, Община Смолян представя следните факти

По програма, ученици се обучават да развиват социални и личностни умения

30.09.2022

Превантивно-информационният център по наркотични вещества в община Смолян проведе първото за тази година занятие с учениците от 7 клас на V ОУ„Юрий Гагарин“ – Смолян. То е заложено в Националната програма- кодово име ...

МАТЕЙ ШОПКИН ЗАПАЛИ СИМВОЛИЧНИЯ ОГЪН НА ПОЕЗИЯТА В СМОЛЯН

30.09.2022

Председателят на СБП Боян Ангелов изрази благодарност към ръководството на община Смолян, кмета Николай Мелемов и дружеството на СБП, защото заедно възкресяват смолянските празници на поезията

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

04.10.2022

По издадени Заповеди №№ УТР-099, УТР-100, УТР-101, УТР-102 и УТР-103 на Кмета на Община Смолян.

ПУБЛИЧEН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

30.09.2022

Продажба на имот - частна общинска собственост.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

29.09.2022

В кв.49 по плана на гр.Смолян, кв.Устово.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПР

29.09.2022

В кв.57 по плана на гр. Смолян, кв. Устово

ПРОТОКОЛ ЗА АКТУАЛНИЯ СЛОЙ ПО ЧЛ. 5, АЛ. 2

29.09.2022

От Наредба № 2 от 17.02.2015 г. За критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ, за определяне годишните наемни цени за периода на наемане на разпределените с протоколите по чл. 37и, ал. 6 и ал. ...

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛЕН 129, АЛ.5 ОТ ЗУТ

27.09.2022

Заповеди от № УТ-099 до №УТ-105 включително

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОКЕТ ЗА ПУП-ПРЗ

27.09.2022

В кв.173, по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.

ЗАПОВЕД №РД-0965 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

26.09.2022

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян по ул. ”Дичо Петров“ и ул. “Бузлуджа“, бул. “България“ и ул. “Соколица“.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОКЕТ ЗА ПУП-ПРЗ

26.09.2022

В кв.169, по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОКЕТ ЗА ПУП-ПРЗ

26.09.2022

В кв.173, по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.

ВРЪЗКА КЪМ ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

на Община Смолян в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията за обществени поръчки

Профил на купувача

22.01.2021

Връзка към профила на купувача на Община Смолян в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията за обществени

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

15.06.2020

С ПРЕДМЕТ: „СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

12.06.2020

С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА ПЪТИЩА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

15.05.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА № 3) НА УЛ. АНАСТАС СТАЙКОВ, ГР. СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН”

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на анализи и механизми за целите на първи етап и подготовка на документи за изготвяне на предложение за определяне на параметрите на втори етап на проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния ...

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

01.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SML2240 /III-866/ СМОЛЯН-МУГЛА ОТ КМ 8+100 ДО КМ 13+400 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН, ОБЛАСТ СМОЛЯН“

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2019 ГОДИНА

31.03.2020

Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП

Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

25.03.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА №3) НА УЛИЦА "АНАСТАС СТАЙКОВ" ГР.СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

28.02.2020

С ПРЕДМЕТ:„ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНЕ ЗА НАГЛАСИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО ПРОЕКТ № BG16M1OP002-5.003-0004 „МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА СМОЛЯН“, КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

26.09.2022

Обсъждане на необходимостта от поемане на дългосрочен дълг за финансирането на проект на община Смолян чрез кредит от Фонд „Флаг” ЕАД.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ На План за интегрирано развитие на община Смолян (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

09.09.2022

Община Смолян е във финален етап от разработването и представянето на План за интегрирано развитие на община Смолян (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

02.08.2022

Отчет за изпълнението на бюджет на Община Смолян за 2021 г.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

25.07.2022

Oтносно: “ ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на част от УПИ I-озеленяване и на част от УПИ II-озеленяване /ПИ 67653.920.453/ с образуване на нов УПИ … за жилищно строителство в кв.45 по плана на гр. Смолян, кв. Райково“.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

20.07.2022

Относно: Промяна на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-67 и УПИ I-Озеленяване ( в рамките на ПИ 67653.913.76 и ПИ 67653.913.72 ), кв.91б по плана на кв. Горно Смолян, гр. Смолян Община Смолян.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

20.07.2022

Относно: “ Подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване за промяна предназначението на част от УПИ VIII озеленяване с присъединяване към УПИ ХIХ-1589 хотел в кв.73б по плана на гр. Смолян, кв. Райково“.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

18.07.2022

Oтносно: Промяна на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-търговия, УПИ IX, част от УПИ VI-За озеленяване, част от УПИ XI- За озеленяване (в рамките на ПИ 67653.917.765, ПИ 67653.917.923, част от ПИ 67653.917.1033 и част от ПИ 67653.917.766) и частична промяна на ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

17.05.2022

Относно: „Промяна на предназначението на част от УПИ XVII - Озеленяване с присъединяване към УПИ XII в кв.91 по плана на гр. Смолян, кв. Г. Смолян, Община Смолян.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

16.05.2022

Oтносно: “Промяна на ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на част от УПИ I - за Озеленяване и детска площадка с образуване на УПИ за жилищно застрояване в кв.92 по плана на гр. Смолян, кв. Г. Смолян, Община Смолян

Обществено Обсъждане на основание чл.127 , ал.1 от ЗУТ

29.04.2022

Oтносно: “ Подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на УПИ I-2312 и на част от УПИ X – озеленяване/ за ПИ с идентификатори 67653.922.574, 67653.922.580 и 67653.922.581/