> Начало

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

05.05.2021

ОТ КМЕТА НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ ПО СЛУЧАЙ 6 МАЙ – ГЕРГЬОВДЕН, ДЕН НА ХРАБРОСТТА И ПРАЗНИК НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

01.05.2021

От кмета на община Смолян Николай Мелемов по повод Възкресение Христово

Конкурс за великденска украса за читалища от Община Смолян

29.04.2021

Имаме удоволствието да обявим класирането на участниците в конкурса за великденска украса за читалищата от община Смолян.

Кметът Мелемов: ВиК и изпълнителите на втория воден проект обещаха след празниците ударно да асфалтират улиците

28.04.2021

Проведох среща с ВиК и изпълнителите на проекта за втория воден цикъл  и поисках да започнат по-бързо възстановяването на уличните настилки и прилежащите терени. Поеха ангажимент след Великденските празници ударно да асфалтират. За съжаление ...

Офталмолози ще консултират безплатно деца и възрастни в Смолян

28.04.2021

Български лекарски съюз, Българско дружество по офталмология и Байер България стартират Национална скринингова кампания за очни прегледи „Зрението е всичко! Прегледай се!“. Инициативата цели да спомогне за диагностиката на най-честите ...

Ученици се запознаха със зависимостите от наркотиците

28.04.2021

Превантивно-информационният център по наркотични вещества към Община Смолян проведе информационна среща – разговор на тема: „Зависимости“. В нея участваха учениците от 8 а клас на СУ „Отец Паисий“- Мадан, с класен ...

Община Смолян обявява нов прием на заявления за участие в проект № BG16M1OP002-5.003-0004

28.04.2021

„Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“

Създаде се Ученически младежки парламент към РУО-Смолян

27.04.2021

Днес в сесийната зала на Общината се проведе първото заседание на Ученическия младежки парламент към РУО-Смолян. Домакин на проявата беше кметът Николай Мелемов. Първото заседание на младежката областна структура се ръководи от началника на РУО ...

Психолози към децата: „Положителната промяна ще ви направи успешни, сплотени, сигурни и значими“

27.04.2021

В сферата на образованието остават за отстраняване проблеми свързани с тормоза, насилието,гнева , страха и интегриране на различните . По този повод психолозите на МКБППМН към община Смолян проведоха срещи с учениците от 4 и 5 клас на СУ,,Отец ...

Великденска украса в Смолян

25.04.2021

В навечерието на най-големия християнски празник Възкресение Христово, Общината постави пред пъстроцветната табела Смолян- великденски яйца. Те са нарисувани от художници от Художествената галерия в нашия град. Община Смолян пожелава светли ...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНА ПОПРАВКА НА КАДАСТРАЛНА ОСНОВА

07.05.2021

С нанасяне вярната имотна граница между имоти с планоснимачни №№218 и 219 кв.47 по плана на с.Петково.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

29.04.2021

За жилищно застрояване и гаражи с ограничителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещата застройка в кв.99 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.

ПРОТОКОЛ ЧЛ. 37 И АЛ.6 ОТ ЗСПЗЗ

29.04.2021

ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛЕН 129, АЛ.5 ОТ ЗУТ

28.04.2021

ЗАПОВЕДИ № УТ-028 до №УТ-034 включително

ЗАПОВЕД №РД-0459 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

28.04.2021

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян за ул.”Чавдар войвода”

ЗАПОВЕД №РД-0458 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

28.04.2021

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян за ул.”Коста Аврамиков”

ЗАПОВЕД №РД-0457 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

28.04.2021

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян за ул.”Казашка”

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

26.04.2021

Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ на УПИ I-388 с образуване на нов УПИ I-388

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛЕН 129, АЛ.5 ОТ ЗУТ

23.04.2021

ЗАПОВЕДИ № УТ-024 до №УТ-027 включително

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

23.04.2021

За отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян

ВРЪЗКА КЪМ ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

на Община Смолян в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията за обществени поръчки

Профил на купувача

22.01.2021

Връзка към профила на купувача на Община Смолян в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията за обществени

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

15.06.2020

С ПРЕДМЕТ: „СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

12.06.2020

С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА ПЪТИЩА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

15.05.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА № 3) НА УЛ. АНАСТАС СТАЙКОВ, ГР. СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН”

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на анализи и механизми за целите на първи етап и подготовка на документи за изготвяне на предложение за определяне на параметрите на втори етап на проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния ...

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

01.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SML2240 /III-866/ СМОЛЯН-МУГЛА ОТ КМ 8+100 ДО КМ 13+400 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН, ОБЛАСТ СМОЛЯН“

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2019 ГОДИНА

31.03.2020

Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП

Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

25.03.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА №3) НА УЛИЦА "АНАСТАС СТАЙКОВ" ГР.СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

28.02.2020

С ПРЕДМЕТ:„ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНЕ ЗА НАГЛАСИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО ПРОЕКТ № BG16M1OP002-5.003-0004 „МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА СМОЛЯН“, КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

31.03.2021

Oбществено обсъждане за промяна предназначението на УПИ I-озеленяване с обособяване на нов УПИ I кв.14 по плана на гр. Смолян, кв. Райково. Общественото обсъждане ще се проведе на 09.04.21 год. от 14.00 часа, в Конферентната зала на ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

18.03.2021

На основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на част от УПИ III- озеленяване с обособяване на нов УПИ за озеленяване и гаражи в кв.55 по плана на гр.Смолян, кв.Райково. Общественото ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

17.02.2021

На 22.02.2021 год. от 9.00 часа в стая 440 на Общинска администрация гр. Смолян, бул.“България“№12, ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на част от УПИ ХХI-За Озеленяване с обособяване на нови УПИ за социални жилища, УПИ за ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

05.02.2021

На основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ „Ка-7 Груп“ ООД ще проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на част от УПИ V-Озеленяване с присъединяване към УПИ IX-267, 268 за ГТП, авторемонтни услуги, търговски обекти, ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

02.02.2021

На 12.02.2021 год. от 17.30 часа в офис на адрес: гр.Смолян, ул.“Грудьо Войвода “№1 а, Емилия Пищалова-Бурунсузова, ще проведе обществено обсъждане относно: „ ПУП-ПРЗ за УПИ I-Озеленяване за част от ПИ 67653.915.167, кв.147 по плана на гр.Смолян“ , ...

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

02.02.2021

На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4, чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове, чл.77 от Административно процесуалния кодекс, чл.8, ал. 2 от Закона за общинска собственост, чл.21 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

01.02.2021

На 27.01.2021 год. от 10.00 часа на адрес: Община Смолян, гр.Смолян, ул.“Пейо К.Яворов“№2, ще се проведе обществено обсъждане относно: „Промяна на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-76, УПИ XXXIV-Озеленяване и част от УПИ XVII-Озеленяване / в рамките на ПИ ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

26.01.2021

На основание чл. 127, ал. 1 и чл. 62а, ал. 3, т.2 от ЗУТ, Венцислав Филизов Ви уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане на предложение за промяна на ПУП – ПРЗ за промяна на предназназчението на част от УПИ III-Озеленяване и на част от ...

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

15.01.2021

На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл.77 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Община Смолян предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 14 дни считани от публикуването на ...

СЪОБЩЕНИЕ

21.12.2020

Относно публично обсъждане на Проекта на Бюджет на Община Смолян за 2021 г.