> Начало

ОБЩИНА СМОЛЯН СЪОБЩАВА, ЧЕ ОТ 15 ДО 31 ЮЛИ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ОБРАБОТКА СРЕЩУ КЪРЛЕЖИ И БЪЛХИ

12.07.2024

Община Смолян уведомява, че ще бъде извършена комплексна обработка срещу кърлежи и бълхи на общински тревни площи, прилежащите спортни, детски площадки и стадиони на територията на общината за периода от 15 юли до 31 юли т.г. Третираните места ще ...

Международна кръгла маса на тема: „Подкрепа на жертвите на домашно насилие“ се проведе в Смолян

12.07.2024

Кръгла маса с участието на младежки и социални работници от 5 страни се проведе в ОД на МВР Смолян. Събитието бе водено от експерта по Превенция на домашното насилие и насилието, основано на пола и правна подкрепа на неговите жертви, старши ...

ОБЩИНА СМОЛЯН СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА „МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР-СМОЛЯН“ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

11.07.2024

Днес в Община Смолян се проведе откриваща пресконференция по проект № BG-RRP-1.008-0009 „Младежки център - Смолян“, по Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP-1.008 „А1 Младежки центрове (в областни ...

ИНФОРМАЦИЯ

11.07.2024

От 01.03.2023 г. в Община Смолян се осъществяват услуги за граждани във фронт-офис, находящ се в сградата на Общинска администрация

ПОКАНА

09.07.2024

Откриваща пресконференция по проект № BG-RRP-1.008-0009 „Младежки център - Смолян“.

Възможност за кандидатстване за детски градини, училища и ЦПЛР

08.07.2024

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ), второстепенен разпоредител с бюджет към Министерството на образованието и науката, обяви нова Конкурсна процедура 33.23-2024 г. за набиране на проектни ...

4-ти Международен документален „Родопи Филм Фест“ (RIFE) 11 - 14 юли 2024 г.

05.07.2024

На живо в Смолян и онлайн по NETTERA.TV+

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

05.07.2024

От кмета Николай Мелемов по повод 5 юли –професионален празник на МВР

ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ПЛАНИРАНИ СТРЕЛБИ, ХОРАТА ДА НЕ НАВЛИЗАТ В ЗАБРАНЕНИТЕ ЗОНИ

03.07.2024

Военното формирование 28330 предупреждава гражданите на Смолян, че през месец юли т.г. ще се проведат планирани стрелби на гарнизонното стрелбище на поделението, както следва: - на 01, 04, 09, 10, 11, 12, 15 и 29 юли oт 08:00 ч. до 13:30 ч - на ...

Община Смолян ще излъчва оставащите мачове от Европейското по футбол на видеостената на Стария център

01.07.2024

Любителите на футбола ще имат възможност да гледат късните мачове от Европейското първенство по футбол на Амфитеатъра на пл. "Свобода" на Стария център в Смолян. Те ще се излъчват на голям екран от 2 юли до края на първенството от 22.00 ...

ИНФОРМАЦИЯ

11.07.2024

От 01.03.2023 г. в Община Смолян се осъществяват услуги за граждани във фронт-офис, находящ се в сградата на Общинска администрация

ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ.37И, АЛ. 10 ОТ ЗСПЗЗ И ЧЛ.100, АЛ.8 ОТ ППЗСПЗЗ

10.07.2024

За разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на община Смолян

ЗАПОВЕД №РД-0639 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

10.07.2024

За принудително преместване на излязло от употреба моторно превозно средство (ИУМПС) – лек/товарен автомобил.

ЗАПОВЕД №РД-0637 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

10.07.2024

За принудително преместване на излязло от употреба моторно превозно средство (ИУМПС) – лек/товарен автомобил.

ПУБЛИЧEН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

10.07.2024

За отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

08.07.2024

В кв.24 по плана на с. Смилян, общ. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

03.07.2024

В кв.24 по плана на с.Смилян, общ. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНА ПРЕПИСКА - ПУП-ПРЗ

03.07.2024

В кв.71 и 78 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

01.07.2024

По издадени Заповеди №№УТР-068, УТР-069, УТР-070, УТР-071, УТР-072, от 28.06.2024 год. на Кмета на Община Смолян

ЗАПОВЕД №РД-0641 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

27.06.2024

За принудително преместване на излязло от употреба моторно превозно средство (ИУМПС) – лек/товарен автомобил.

ВРЪЗКА КЪМ ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

на Община Смолян в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията за обществени поръчки

Профил на купувача

22.01.2021

Връзка към профила на купувача на Община Смолян в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията за обществени

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

15.06.2020

С ПРЕДМЕТ: „СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

12.06.2020

С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА ПЪТИЩА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

15.05.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА № 3) НА УЛ. АНАСТАС СТАЙКОВ, ГР. СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН”

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на анализи и механизми за целите на първи етап и подготовка на документи за изготвяне на предложение за определяне на параметрите на втори етап на проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния ...

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

01.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SML2240 /III-866/ СМОЛЯН-МУГЛА ОТ КМ 8+100 ДО КМ 13+400 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН, ОБЛАСТ СМОЛЯН“

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2019 ГОДИНА

31.03.2020

Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП

Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

25.03.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА №3) НА УЛИЦА "АНАСТАС СТАЙКОВ" ГР.СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

28.02.2020

С ПРЕДМЕТ:„ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНЕ ЗА НАГЛАСИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО ПРОЕКТ № BG16M1OP002-5.003-0004 „МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА СМОЛЯН“, КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА ...

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

12.06.2024

Относно Проект за актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имоти и вещи, общинска собственост на община Смолян за 2024 год.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

07.06.2024

Обявление за провеждане на обществено обсъждане на основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

29.05.2024

Обявление за провеждане на обществено обсъждане на основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

10.05.2024

Обявление за провеждане на обществено обсъждане на основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

30.04.2024

Обявление за провеждане на обществено обсъждане на основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ.

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

28.03.2024

Проект за нов Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

29.02.2024

Обявление за провеждане на обществено обсъждане на основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

25.01.2024

Обявление за провеждане на обществено обсъждане на основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

16.01.2024

Проект на бюджет за 2024 г. на Община Смолян

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

19.12.2023

Проект на бюджет на Община Смолян за 2024 година