> Начало

Представен беше проектът „Разработване на общинска програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на Община Смолян“

07.07.2020

Днес в Община Смолян се проведе встъпителна пресконференция по проект № BG16M1OP002-5.002-0021 „Разработване на общинска програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на Община Смолян“, финансиран по процедура № ...

ГРАФИК ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА КУПОНИ ОТ ДЕТСКАТА КУХНЯ КЪМ ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ

07.07.2020

От 4 юни се възстанови предоставянето на храна за деца от 10 месечна до 3 годишна възраст от Детската кухня към община Смолян при спазването на строги противоепидемични мерки, съгласно заповед №РД-0501 /2.06.2020 г. на кмета на община Смолян. В ...

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

04.07.2020

От кмета Николай Мелемов по повод 5 юли –професионален празник на МВР

Актьорите от РДТ излизат извън театъра със спектакъла „Там, където не сме“

02.07.2020

Премиерата на поетичния спектакъл „Там, където не сме” по текстове на Георги Господинов ще се играе на 3 и 4 юли от 21.00 часа на каскадите пред Родопския  драматичен театър. В условия на извънредност нашият театър реши да ...

Община Смолян предоставя безплатно цветя от оранжерията на домоуправители и институции

02.07.2020

Община Смолян предоставя безплатно цветя от оранжерията на домоуправители и институции, които имат желание да разкрасят околоблоковите пространства, площадките и местата, където живеят или работят. Необходимо е да подадат заявление до кмета на ...

УЧЕНИЕ НА 101 АЛПИЙСКИ ПОЛК - СМОЛЯН

30.06.2020

За времето от 01.07 до 02.07.2020 г. в района на Смолян, прохода Превала; местността „Комините“ и местността „Белия камък“

ПОКЛОН ПРЕД ПАМЕТТА НА НИКОЛАЙ ХАЙТОВ !

30.06.2020

Днес се навършват 18 години от кончината на големия български писател и родолюбец Николай Хайтов, възпял Родопа планина. Венец от Община Смолян беше поднесен пред паметника на твореца пред Родопския драматичен театър в Смолян, който носи неговото ...

„Дърво на посланията“ за 26 юни, Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици

26.06.2020

26 юни е обявен за Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици. На този ден изразяваме своята активна позиция и съпричастност в борбата с тяхното разпространение и употреба. Превантивно-информационният център по ...

СHЕF’Ѕ СLUB ЅMОLУАN СЪВМЕСТНО С БГПЦО ПРИГОТВИХА БЛАГОТВОРИТЕЛНО 150 ПОРЦИИ ХРАНА ЗА КРАЙНО НУЖДАЕЩИ СЕ ХОРА ОТ СМОЛЯНСКА ОБЩИНА

26.06.2020

Клубът на професионалните готвачи в Смолян продължава с благотворителната си дейност. Днес съвместно с БГПЦО и спонсори бяха приготвени 150 порции храна, които община Смолян раздаде на крайно нуждаещи се хора. По вpeмeто нa изoлaция, а и след ...

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

26.06.2020

За проведена встъпителна пресконференция по проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“

ЗАПОВЕД №РД-0672 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

07.07.2020

За въвеждане на временна организация на движението на кръстовището на ул. „Здравец“ и ул. „Карлък“

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

06.07.2020

С вх. № ЕО- СМ- 932/02.07.2020г. за „Площадка за дейности по третиране на отпадъци“

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 208

06.07.2020

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-039/19.06.2020 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен ПУП-ПРЗ за изменение на дворищната ...

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

06.07.2020

Община Смолян има удоволствието да Ви покани да участвате във встъпителна пресконференция по проект № BG16M1OP002-5.002-0021 „Разработване на общинска програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на Община Смолян“, финансиран по ...

СЪОБЩЕНИЕ

06.07.2020

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) на засегнатото население се съобщава, че с писмо с вх. № ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 646

03.07.2020

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на УПИ II-За ...

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

02.07.2020

Обявления по Заповеди от №УТР-034 до №УТР-045

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС

01.07.2020

За длъжноста юрисконсулт в дирекция „Правно-нормативно обслужване”

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2066

30.06.2020

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-032/20.05.2020 год. на Кмета на Община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1818

30.06.2020

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 67653.6.459 в ...

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

15.06.2020

С ПРЕДМЕТ: „СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

12.06.2020

С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

15.05.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА № 3) НА УЛ. АНАСТАС СТАЙКОВ, ГР. СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН”

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на анализи и механизми за целите на първи етап и подготовка на документи за изготвяне на предложение за определяне на параметрите на втори етап на проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния ...

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

01.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SML2240 /III-866/ СМОЛЯН-МУГЛА ОТ КМ 8+100 ДО КМ 13+400 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН, ОБЛАСТ СМОЛЯН“

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2019 ГОДИНА

31.03.2020

Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП

Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

25.03.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА №3) НА УЛИЦА "АНАСТАС СТАЙКОВ" ГР.СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

28.02.2020

С ПРЕДМЕТ:„ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНЕ ЗА НАГЛАСИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО ПРОЕКТ № BG16M1OP002-5.003-0004 „МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА СМОЛЯН“, КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА ...

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Част II, Глава IX от Закона за обществените поръчки – чрез процедура на договаряне без предварително обявление

20.12.2019

С ПРЕДМЕТ: „СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН“.

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСИУЛТАЦИИ

21.05.2020

На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, от публикуване на обявлението, за предложения, становища по настоящия проект на Наредба №9 за управление на отпадъците в община Смолян.

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

09.03.2020

Община Смолян предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на публикуването на настоящия проект на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Смолян.Всички ...

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

28.02.2020

На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл.77 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Община Смолян предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата ...

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

20.02.2020

Проект на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни, загробването им при необходимост на територията на община Смолян...

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

23.12.2019

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

17.12.2019

На проекта на бюджет за 2020 г. на Община Смолян

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

20.11.2019

Проект на бюджет на Община Смолян за 2020 година.

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

19.11.2019

Проект на Наредба за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ, за рекламните, информационните и монументално - декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на община Смолян.

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

19.11.2019

Проект на Наредба № 3 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Смолян.

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

19.11.2019

Проект на Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян.

АНКЕТА КАК ИСКАШ ДА ИЗГЛЕЖДА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА?

28.05.2014

Планираме развитието на общината. Участвай и ти!

АНКЕТА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”

10.03.2014

Община Смолян реализира проект „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”, Договор за БФП № BG161PO001/5-02/2013/019 от 25.09.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

ПРОУЧВАНЕ НА ИНТЕРЕСА И ОТНОШЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

19.04.2013

Настоящата анкета и проучване са една от целите на екипа на министър Петър Стойчев

ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН

Във връзка с разработването на стратегическата част на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Смолян бихме искали да чуем Вашите предложения за проекти, които да бъдат включени за финансиране през периода 2014-2020 г.