> Начало

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

20.10.2020

ОТ КМЕТА НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ ПО ПОВОД 108 ГОДИНИ ОТ БАЛКАНСКАТА ВОЙНА, ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА РОДОПИТЕ И 21 ОКТОМВРИ – ПРАЗНИК НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

20.10.2020

От председателя на Общински съвет - Смолян Венера Аръчкова по повод 108 години от балканската война, освобождението на Родопите и 21 октомври – празник на община Смолян

271 фирми от Смолянска област получиха над 2 милиона лева за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

20.10.2020

В Община Смолян са финансирани 139 проекта на обща стойност 1 156 711 лв., съобщиха от Областния информационен център

ФА "Родопа" отбеляза своя 60-ти юбилей с голям концерт в Смолян и с многобройна публика

20.10.2020

Фолклорен ансамбъл "Родопа" отбеляза снощи своя 60-ти юбилей с голям концерт на Амфитеатъра в Смолян с многобройна публика, която аплодираше любимите си изпълнители. Сценарист и режисьор на гала-спектакъла е гл.художествен ръководител ...

ОБЩИНА СМОЛЯН ОСИГУРЯВА ТРАНСПОРТ НА ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА ПОСЕТЯТ ВРЪХ СРЕДНОГОРЕЦ НА 21 ОКТОМВРИ

19.10.2020

Община Смолян осигурява безплатен транспорт на желаещите да участват в панихидата за загиналите в боевете на връх Средногорец и Освобождението на Родопите, и поднасянето на венци и цветя пред Паметника-костница на 21 октомври 2020 г. ...

Фотоизложба и албум представят днес в КДК-Смолян

19.10.2020

Проявата се реализира с подкрепата на Община Смолян

Регионалният исторически музей ще чества 85 години музейно дело в Средните Родопи с полети, с балон

19.10.2020

Полетите ще се състоят на 24 и 25 октомври след предварително записване

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

19.10.2020

От председателя на Общински съвет -Смолян Венера Аръчкова по повод 19 октомври –Ден на българския лекар

Доброволци от Превантивния център по наркотични вещества информират младежите как да се предпазят от трафика на хора

18.10.2020

Превантивно-информационният център по наркотични вещества – Смолян и тази година отбеляза 18 октомври – Европейски ден за борба с трафика на хора, който се проведе под надслов „Трафикът на хора с цел сексуална експлоатация ...

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

18.10.2020

От кмета Николай Мелемов по повод 19 октомври –Ден на българския лекар

OБЯВЛЕНИЕ

20.10.2020

Община Смолян удължава срока за избор на партньори във връзка с подготовка на проектното предложение по две оперативни програми чрез директно предоставяне на БФП с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.056 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ ...

СЪОБЩЕНИЕ

20.10.2020

Във връзка с предстоящия есенно-зимен сезон, Община Смолян напомня на всички граждани за задълженията им относно изпълнението на изискванията на Наредба № 6 от 7 октомври 2019 г. за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за ...

СЪОБЩЕНИЕ

16.10.2020

Община Смолян Ви информира, че изготвя проект на „План за действие за устойчива енергия и климат на община Смолян (2021-2030 г.)”. В тази връзка в Общинска администрация е постъпило Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ...

ЗАПОВЕД №РД-1056 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

16.10.2020

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за Местното самоуправление и местната администрация, чл.9, ал.3 от Закона за пътищата във връзка с честването на 108 години от Балканската война – 1912г. и Освобождението на Родопите , с цел ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 855

15.10.2020

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-073/09.10.2020 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрена Устройствена план - ...

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

14.10.2020

По издадени Заповеди от №УТР-059 до №УТР-065

ЗАПОВЕД №РД-1150 НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ-СМОЛЯН

13.10.2020

За въвеждане временна организация на движението по участъците от републиканската пътна мрежа на гр. Смолян, кв. Устово

СЪОБЩЕНИЕ

06.10.2020

На 31.10.2020г. изтича срока за подаване на Заявления - Приложение №1, Приложение №1а и Приложение №1б /ползване намаление за такса битови отпадъци за 2021г./

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 611

01.10.2020

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-056/12.08.2020 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен ПУП-ПРЗ за изменение на уличната и ...

ЗАПОВЕД №РД-0985

01.10.2020

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 9 ал. 3 от Закона за пътищата, чл.81 от Наредба №3 от 16.08.2010г. за временната организация и безопасността на движението и във връзка с реализация на проект: „Интегриран воден проект на ...

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

15.06.2020

С ПРЕДМЕТ: „СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

12.06.2020

С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА ПЪТИЩА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

15.05.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА № 3) НА УЛ. АНАСТАС СТАЙКОВ, ГР. СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН”

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на анализи и механизми за целите на първи етап и подготовка на документи за изготвяне на предложение за определяне на параметрите на втори етап на проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния ...

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

01.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SML2240 /III-866/ СМОЛЯН-МУГЛА ОТ КМ 8+100 ДО КМ 13+400 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН, ОБЛАСТ СМОЛЯН“

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2019 ГОДИНА

31.03.2020

Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП

Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

25.03.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА №3) НА УЛИЦА "АНАСТАС СТАЙКОВ" ГР.СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

28.02.2020

С ПРЕДМЕТ:„ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНЕ ЗА НАГЛАСИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО ПРОЕКТ № BG16M1OP002-5.003-0004 „МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА СМОЛЯН“, КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА ...

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Част II, Глава IX от Закона за обществените поръчки – чрез процедура на договаряне без предварително обявление

20.12.2019

С ПРЕДМЕТ: „СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН“.

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

25.09.2020

Изготвен е План за действие за устойчиво енергийно развитие и адаптация към климатичните промени за периода 2021- 2030 г. на община Смолян.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

17.09.2020

На основание чл. 127, ал. 1 и чл. 62а, ал. 3, т.2 от ЗУТ, „ВЕРОНО“ ЕООД-гр.Смолян Ви уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане на предложение за промяна на ПУП – ПРЗ на част от УПИ II-Озеленяване, за обособявяне на нов УПИ – за сграда със ...

ПРОЕКТ на Правилник за изменение и допълнение

28.08.2020

На Правилника за организация и дейността на Общински съвет Смолян, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

20.08.2020

В Община Смолян бе заявен интерес и необходимост от страна на неправителствени организации в сферата на спорта и туризма, както и от юридически лица, развиващи бизнес на територията на к.к. Пампоров ограничаване на движението по автомобилния път, ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

23.07.2020

На основание чл.62а, ал.3 и чл.127,ал.1 от ЗУТ, ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на УПИ Озеленяване с присъединяване на част към УПИ X-925.18 инд.жил.стр. в кв.3 по плана на гр.Смолян, кв.Устово.

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

21.07.2020

Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Смолян за 2019 г.

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГ

17.07.2020

На основание чл. 4, т.1 и чл.15 от Закона за общинския дълг и чл.7, ал.2 от Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по Закона за общинския дълг приета с решение №593 от 27.04.2007г от Общински съвет – Смолян, ...

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСИУЛТАЦИИ

21.05.2020

На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, от публикуване на обявлението, за предложения, становища по настоящия проект на Наредба №9 за управление на отпадъците в община Смолян.

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

09.03.2020

Община Смолян предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на публикуването на настоящия проект на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Смолян.Всички ...

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

28.02.2020

На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл.77 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Община Смолян предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата ...

АНКЕТА КАК ИСКАШ ДА ИЗГЛЕЖДА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА?

28.05.2014

Планираме развитието на общината. Участвай и ти!

АНКЕТА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”

10.03.2014

Община Смолян реализира проект „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”, Договор за БФП № BG161PO001/5-02/2013/019 от 25.09.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

ПРОУЧВАНЕ НА ИНТЕРЕСА И ОТНОШЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

19.04.2013

Настоящата анкета и проучване са една от целите на екипа на министър Петър Стойчев

ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН

Във връзка с разработването на стратегическата част на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Смолян бихме искали да чуем Вашите предложения за проекти, които да бъдат включени за финансиране през периода 2014-2020 г.