> Начало

Утре в РИК-Смолян ще има разяснителна кампания за машинния вот

24.05.2024

Разяснителна кампания за начина на гласуване с машина за предстоящия вот ще се проведе на 25 май, събота, от 9.00 ч. до 17.00 часа в Районната избирателна комисия в Смолян. Тя се помещава в сградата на Областната администрация. Целта е гражданите ...

В СМОЛЯН ТЪРЖЕСТВЕНО БЕШЕ ОТБЕЛЯЗАН 24 МАЙ

24.05.2024

Днес тържествено беше отбелязан в Смолян, 24 май- Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Празникът започна с химна на братята Кирил и Методий „Върви, народе ...

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

23.05.2024

От кмета Николай Мелемов по повод 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност

С награди на изявени творци и ученици, и с концерт на Тримата български тенори ще бъде отбелязан тържествено 24 май в Смолян

23.05.2024

С тържество на Амфитеатъра на Новия център в Смолян от 10.00 часа ще бъде отбелязан 24 май- Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. На 24 май, петък, по време на тържеството ще се ...

На 24 май, Кметът Мелемов награждава 50 ученици за постигнати резултати на национални олимпиади и състезания

23.05.2024

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация за постигнати резултати на национални олимпиади и национални състезания и по повод 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на ...

33-МА ПРОСВЕТНИ И КУЛТУРНИ ДЕЙЦИ ПОЛУЧАВАТ ГОДИШНАТА НАГРАДА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

23.05.2024

Във връзка с 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, и на основание Правилника за отличията на Община Смолян, за постижения в сферата на образованието, науката, ...

Съюзът на българските музикални и танцови дейци удостои с високи отличия изявени артисти от ансамбъл „Родопа“

23.05.2024

Поредни отличия и заслужена признателност за емблематичния ни ансамбъл „Родопа“. В навечерието на 24 май в РДТ „Николай Хайтов“ бяха връчени награди от Съюза на българските музикални и танцови дейци на изявени и заслужили ...

СЪОБЩЕНИЕ

22.05.2024

Община Смолян уведомява, че Зоните за платено паркиране ще се ползват безплатно на 24 май т.г., петък - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.   Пресцентър на община ...

Община Смолян повишава качеството на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

22.05.2024

Това е становището на комисия от АКСУ, която извърши проверка за спазването на стандартите за качество на социалната услуга

Продължават посегателствата срещу общинската собственост

21.05.2024

Продължават посегателствата срещу общинската собственост. Така изглеждат спирките в района на „Хроновски“ и ПГТТ „Христо Ботев“ след вандалски прояви. Община Смолян призовава хората да подават сигнали ако станат ...

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРВЮ

23.05.2024

По обявения прием на документи за заемане на длъжността Сътрудник „Социални дейности“.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

22.05.2024

В местност „Св.Илия“, землище на с.Момчиловци, общ. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

22.05.2024

В кв.64, по плана на с.Момчиловци, общ.Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНА ПРЕПИСКА

22.05.2024

Поправка на кадастралната основа с нанасяне верните граници на имоти в кв.11 по плана на с.Левочево, община Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНА ПРЕПИСКА - ПУП-ПРЗ

22.05.2024

В кв. 117 /нов/ в местност „Езерото“, землище на с. Момчиловци, К.К. „Момина вода“.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНА ПРЕПИСКА - ПУП-ПРЗ

22.05.2024

В кв.35 по плана на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

22.05.2024

В местност „ВАДАТА“, землище на с. Левочево, общ. Смолян.

ПУБЛИЧEН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

21.05.2024

За отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян.

ЗАПОВЕД №РД-0513 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

20.05.2024

За принудително преместване на излязло от употреба моторно превозно средство (ИУМПС) – лек/товарен автомобил.

ЗАПОВЕД №РД-0584 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

16.05.2024

Заличаване на адресна регистрация по настоящ адрес.

ВРЪЗКА КЪМ ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

на Община Смолян в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията за обществени поръчки

Профил на купувача

22.01.2021

Връзка към профила на купувача на Община Смолян в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията за обществени

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

15.06.2020

С ПРЕДМЕТ: „СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

12.06.2020

С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА ПЪТИЩА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

15.05.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА № 3) НА УЛ. АНАСТАС СТАЙКОВ, ГР. СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН”

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на анализи и механизми за целите на първи етап и подготовка на документи за изготвяне на предложение за определяне на параметрите на втори етап на проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния ...

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

01.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SML2240 /III-866/ СМОЛЯН-МУГЛА ОТ КМ 8+100 ДО КМ 13+400 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН, ОБЛАСТ СМОЛЯН“

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2019 ГОДИНА

31.03.2020

Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП

Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

25.03.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА №3) НА УЛИЦА "АНАСТАС СТАЙКОВ" ГР.СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

28.02.2020

С ПРЕДМЕТ:„ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНЕ ЗА НАГЛАСИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО ПРОЕКТ № BG16M1OP002-5.003-0004 „МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА СМОЛЯН“, КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

10.05.2024

Обявление за провеждане на обществено обсъждане на основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

30.04.2024

Обявление за провеждане на обществено обсъждане на основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ.

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

28.03.2024

Проект за нов Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

29.02.2024

Обявление за провеждане на обществено обсъждане на основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

25.01.2024

Обявление за провеждане на обществено обсъждане на основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

16.01.2024

Проект на бюджет за 2024 г. на Община Смолян

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

19.12.2023

Проект на бюджет на Община Смолян за 2024 година

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

14.12.2023

ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на обществено обсъждане на основание чл.127, ал.1 от ЗУТ

Обществени консултации

08.12.2023

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 11 за предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Смолян за финансиране/съфинансиране на младежки инициативи и проекти на организации с дейност в сферата на младежките дейности.

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

07.12.2023

Проект на годишна програма за управление и разпореждане с имоти и вещи, общинска собственост на община Смолян за 2024 година