> Начало

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

17.06.2021

ОТ КМЕТА НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ ПО ПОВОД 18 ЮНИ – ПРАЗНИК НА ОБЕДИНЕНИЯ ГРАД СМОЛЯН

Театралният спектакъл „Кълбо“- подарък за Празника на обединения град Смолян

15.06.2021

Подарък за децата на Смолян по случай Празника на обединения град Смолян, 18 юни, правят Община Смолян и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. РИМ „Стою Шишков“ – Смолян и Център за ...

ОБЩИНА СМОЛЯН ОБЯВЯВА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКЪТ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА СМОЛЯН“

14.06.2021

За следните позиции: хигиенисти, санитари и портиери в социалните институции и услуги в общността на територията на община Смолян.

Проведе се футболен турнир под мотото „Спорт срещу агресията“

11.06.2021

В СУ ,,Св.св.Кирил и Методий" - гр.Смолян се проведе вътрешно училищен турнир по футбол под мотото ,,Спорт срещу агресия". Училищната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и Местната комисия за борба с ...

Сдружение „НИЕ“ и Държавен фонд „Земеделие“ обучават млади предприемачи

09.06.2021

В рамките на кампанията „Посади своето бъдеще“, Сдружение „НИЕ“ и Държавен фонд „Земеделие“ с подкрепата на РУО-Смолян, фондация „Софийска платформа“, MitOst e.V. и фондация „Меркатор“ ...

ПРАЗНИК НА ОБЕДИНЕНИЯ ГРАД СМОЛЯН

07.06.2021

ПРОГРАМА / 18-19 ЮНИ, 2021 г./

Малчугани ще предизвикват възрастни да правят обиколки на стадиона в Райково

03.06.2021

На 04 юни ( петък) от 9:30 ч. до 11:30 часа на стадион „ Септември“ в кв.Райково, със съдействието на община Смолян, ще се проведе спортен празник „ Щом децата могат, можете и вие!“. Под това мото малчуганите от ДГ ...

СМОЛЯНЧАНИ СЕ ПРЕКЛОНИХА ПРЕД ПОДВИГА НА ХРИСТО БОТЕВ И ЗАГИНАЛИТЕ ЗА НАШАТА СВОБОДА

02.06.2021

Смолянчани почетоха 145 години от гибелта на Христо Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България. Тържественото честване на 2 юни се състоя на Стария център пред паметника на великия революционер и започна с Почетен караул от 101-ви ...

На 2 юни, кметът Мелемов се поклони пред паметта на героите на връх „ Средногорец”

02.06.2021

По традиция на всеки 2 юни, кметът Николай Мелемов и секретарят Момчил Николов поднесоха венец на паметника –костница на връх „ Средногорец”. Градоначалникът се поклони пред паметта на войните от 21- ви Средногорски полк и ...

Проведе се футболен турнир под мотото: „ Не на дрогата“

01.06.2021

За поредна година Превантивно-информационния център по наркотични вещества при община Смолян и ОС на БФС – Смолян проведоха футболен турнир под мотото: „ Не на дрогата“. В турнира взеха участие ученици от 1-4 клас на основни и ...

ЗАПОВЕД №РД-0662 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

18.06.2021

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян за улица ”Поп Нико”

ЗАПОВЕД №РД-0661 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

18.06.2021

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян за улица ”Зора”

ЗАПОВЕД №РД-0655 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

18.06.2021

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян за улица ”Родопи”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РАЗРЕШИТЕЛНО

16.06.2021

На „БКС“ЕООД, гр.Смолян, с цел: „Проучване на строителни материали – подземни богатства по чл.2, ал.1, т.5 от Закона за подземните богатства“, намиращ се в местност „Селище“, землището на с.Селище, община Смолян, област Смолян.

ЗАПОВЕД №РД-0637 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

16.06.2021

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян за улица ”Коста Аврамиков”

ЗАПОВЕД №РД-0636 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

16.06.2021

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян за улица ”Околовръстна”

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ

16.06.2021

река Черна и река Куртов лом при вливане в река Черна с цел– „Изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите“,(Обект: Реконструкция и доизграждане на вътрешна ВиК ...

ЗАПОВЕД №РД-0633 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

15.06.2021

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян за улица ”Оборище”

ЗАПОВЕД №РД-0632 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

15.06.2021

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян за улица ”Мико Иванов”

ЗАПОВЕД №РД-0631 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

15.06.2021

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян за улица ”Въстаническа”

ВРЪЗКА КЪМ ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

на Община Смолян в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията за обществени поръчки

Профил на купувача

22.01.2021

Връзка към профила на купувача на Община Смолян в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията за обществени

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

15.06.2020

С ПРЕДМЕТ: „СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

12.06.2020

С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА ПЪТИЩА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

15.05.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА № 3) НА УЛ. АНАСТАС СТАЙКОВ, ГР. СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН”

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на анализи и механизми за целите на първи етап и подготовка на документи за изготвяне на предложение за определяне на параметрите на втори етап на проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния ...

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

01.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SML2240 /III-866/ СМОЛЯН-МУГЛА ОТ КМ 8+100 ДО КМ 13+400 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН, ОБЛАСТ СМОЛЯН“

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2019 ГОДИНА

31.03.2020

Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП

Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

25.03.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА №3) НА УЛИЦА "АНАСТАС СТАЙКОВ" ГР.СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

28.02.2020

С ПРЕДМЕТ:„ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНЕ ЗА НАГЛАСИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО ПРОЕКТ № BG16M1OP002-5.003-0004 „МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА СМОЛЯН“, КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

12.05.2021

Процедура по промяна предназначението на УПИ VI - Озеленяване, отреден за част от ПИ 67653.926.394, в кв.96 по действащия ПУП на гр. Смолян, общ. Смолян, кв. Устово, чрез преотреждане за производствени и дървопреработващи дейности .

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

31.03.2021

Oбществено обсъждане за промяна предназначението на УПИ I-озеленяване с обособяване на нов УПИ I кв.14 по плана на гр. Смолян, кв. Райково. Общественото обсъждане ще се проведе на 09.04.21 год. от 14.00 часа, в Конферентната зала на ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

18.03.2021

На основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на част от УПИ III- озеленяване с обособяване на нов УПИ за озеленяване и гаражи в кв.55 по плана на гр.Смолян, кв.Райково. Общественото ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

17.02.2021

На 22.02.2021 год. от 9.00 часа в стая 440 на Общинска администрация гр. Смолян, бул.“България“№12, ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на част от УПИ ХХI-За Озеленяване с обособяване на нови УПИ за социални жилища, УПИ за ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

05.02.2021

На основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ „Ка-7 Груп“ ООД ще проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на част от УПИ V-Озеленяване с присъединяване към УПИ IX-267, 268 за ГТП, авторемонтни услуги, търговски обекти, ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

02.02.2021

На 12.02.2021 год. от 17.30 часа в офис на адрес: гр.Смолян, ул.“Грудьо Войвода “№1 а, Емилия Пищалова-Бурунсузова, ще проведе обществено обсъждане относно: „ ПУП-ПРЗ за УПИ I-Озеленяване за част от ПИ 67653.915.167, кв.147 по плана на гр.Смолян“ , ...

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

02.02.2021

На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4, чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове, чл.77 от Административно процесуалния кодекс, чл.8, ал. 2 от Закона за общинска собственост, чл.21 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

01.02.2021

На 27.01.2021 год. от 10.00 часа на адрес: Община Смолян, гр.Смолян, ул.“Пейо К.Яворов“№2, ще се проведе обществено обсъждане относно: „Промяна на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-76, УПИ XXXIV-Озеленяване и част от УПИ XVII-Озеленяване / в рамките на ПИ ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

26.01.2021

На основание чл. 127, ал. 1 и чл. 62а, ал. 3, т.2 от ЗУТ, Венцислав Филизов Ви уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане на предложение за промяна на ПУП – ПРЗ за промяна на предназназчението на част от УПИ III-Озеленяване и на част от ...

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

15.01.2021

На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл.77 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Община Смолян предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 14 дни считани от публикуването на ...