> Начало

Поставят възпоменателна плоча на Никола Дамянов и Петер Юхас на Къща музей „Ласло Наги“

24.11.2022

Общинският съвет гласува на днешното си заседание да бъде поставена възпоменателна плоча на Никола Дамянов и Петер Юхас на Къща музей „Ласло Наги“. Кметът Николай Мелемов каза, че в Община Смолян се е получило предложение от ...

Общинският съвет прие предложението на кмета Мелемов за проектирането и изграждането на ски писта в Смолян

24.11.2022

Общинският съвет прие на днешното си заседание актуализацията на капиталов списък на Община Смолян за 2022 г. В него фигурира изграждането на спортно съоръжение, ски писта –І етап в областния град. Предвидените средства за първия етап са ...

Наградиха участниците в конкурса, които посветиха стихотворение на народните будители

24.11.2022

Превантивно информационният център по наркотични вещества проведе конкурс на тема: „Моето любимо стихотворение за 1 ноември – Ден на народните будители“. Над 250 ученици от различни училища и различни възрастови групи участваха ...

Психолози коментираха с ученици предизвикателствата на модните течения в поведението им

23.11.2022

Това е най-новата тема на Консултативния кабинет към МКБППМН в община Смолян

Общината постави тротоари и асфалтира улица в Смолян

23.11.2022

Общината изпълни обещанието си към живеещите на ул. „Кольо Фичето“ в Смолян като направи тротоарите и асфалтира частта от улицата, която не е засегната от Водния цикъл. Кметът Николай Мелемов и заместничката му инж.Мариана Цекова на ...

Жителите на три улици в Смилян се радват, че вече могат да се движат по асфалт

19.11.2022

Жителите на три улици в Смилян се радват, че вече могат да се движат по асфалт. Улиците „Шина Андреева“, „Лиляна Димитрова“ и „Пейо Яворов“, 40 години са били без асфалтова настилка, а там живеят над 400 души, ...

Международният ден без тютюнев дим беше отбелязан с волейболен турнир

18.11.2022

Третият четвъртък на месец ноември е обявен за Международен ден без тютюнев дим. По този повод Превантивно информационния център по наркотични вещества при Община Смолян съвместно със СКВ “Родопа“ отбеляза този ден с волейболен турнир. ...

От понеделник, 21 ноември т.г., започва платеното паркиране в Смолян

18.11.2022

За улеснение на гражданите, община Смолян дава отговори на най-често задаваните въпроси, свързани с платеното паркиране

Ансамбъл „Родопа“ подготвя мегапродукцията „ Изтървани ритми“

17.11.2022

Трилогията ще покаже на публиката фолклорното богатство на Родопите и България

Сашо Сарандалиев представя „60 кадъра от политическия живот в Смолянска област“

17.11.2022

Изложбата ще бъде открита днес в КДК от 18 часа и обхваща периода от 1981г. до 2021 г.

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

25.11.2022

За отдаване под наем на общински имот, находящ се на територията на община Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.128, АЛ.2 ОТ ЗУТ

25.11.2022

С Решение №1007 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 27.10.2022 год., протокол №40

ПОСТЪПИЛО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

24.11.2022

„Почистване на земеделски земи от дървесна растителност“, в ПИ № 17052.3.62, землище на с. Горово, общ. Смолян, обл. Смолян.

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛЕН 124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

По издадени Заповеди №№ УТР-116, УТР-117, УТР-118, УТР-119 и №УТР-120 от 11.11.2022 г. на на Кмета на Община Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОКЕТ ЗА ПУП-ПРЗ

23.11.2022

В кв.17, по плана на с.Бостина, общ.Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОКЕТ ЗА ПУП-ПРЗ

23.11.2022

В местност „Станковица“, землище гр.Смолян, Община Смолян.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

22.11.2022

За длъжността Директор на дирекция ”Строителство, инфраструктура, околна среда и стопанисване на горите“

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.25, АЛ.1 ОТ ЗОС

18.11.2022

За предстоящо отчуждаване на поземлен имот - частна собственост за изграждане на обект: улица от о.т. 15 до о.т. 18 в кв. 2 по плана на к. к. Пампорово к-я «Студенец»

ОБЩИНА СМОЛЯН ОБЯВЯВА ОТКРИТ КОНКУРС

16.11.2022

Продажба на стояща дървесина на корен от горски територии собственост на община Смолян

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

14.11.2022

За длъжността „старши юрисконсулт“ в дирекция „Правно-нормативно обслужване“

ВРЪЗКА КЪМ ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

на Община Смолян в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията за обществени поръчки

Профил на купувача

22.01.2021

Връзка към профила на купувача на Община Смолян в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията за обществени

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

15.06.2020

С ПРЕДМЕТ: „СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

12.06.2020

С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА ПЪТИЩА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

15.05.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА № 3) НА УЛ. АНАСТАС СТАЙКОВ, ГР. СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН”

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на анализи и механизми за целите на първи етап и подготовка на документи за изготвяне на предложение за определяне на параметрите на втори етап на проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния ...

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

01.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SML2240 /III-866/ СМОЛЯН-МУГЛА ОТ КМ 8+100 ДО КМ 13+400 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН, ОБЛАСТ СМОЛЯН“

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2019 ГОДИНА

31.03.2020

Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП

Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

25.03.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА №3) НА УЛИЦА "АНАСТАС СТАЙКОВ" ГР.СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

28.02.2020

С ПРЕДМЕТ:„ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНЕ ЗА НАГЛАСИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО ПРОЕКТ № BG16M1OP002-5.003-0004 „МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА СМОЛЯН“, КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА ...

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

23.11.2022

Проект за изменение и допълнение на Наредба 3 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Смолян.

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

21.11.2022

Проект за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Смолян.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

18.11.2022

План-сметка за разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържането на чистотата на територии за обществено ползване и определяне на годишния размер на такса битови отпадъци на ...

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

18.11.2022

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.127, АЛ.1 ОТ ЗУТ

18.10.2022

Относно: Проект за изменение на план за регулация и план за застрояване на УПИ XV-217 – За озеленяване, за поземлен имот/ ПИ/ с идентификатор 67653.918.217 с преотреждане в УПИ ХVIII-918.217-жилищно застрояване, кв.16 по плана на гр. Смолян ц.ч.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

26.09.2022

Обсъждане на необходимостта от поемане на дългосрочен дълг за финансирането на проект на община Смолян чрез кредит от Фонд „Флаг” ЕАД.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ На План за интегрирано развитие на община Смолян (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

09.09.2022

Община Смолян е във финален етап от разработването и представянето на План за интегрирано развитие на община Смолян (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

02.08.2022

Отчет за изпълнението на бюджет на Община Смолян за 2021 г.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

25.07.2022

Oтносно: “ ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на част от УПИ I-озеленяване и на част от УПИ II-озеленяване /ПИ 67653.920.453/ с образуване на нов УПИ … за жилищно строителство в кв.45 по плана на гр. Смолян, кв. Райково“.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

20.07.2022

Относно: Промяна на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-67 и УПИ I-Озеленяване ( в рамките на ПИ 67653.913.76 и ПИ 67653.913.72 ), кв.91б по плана на кв. Горно Смолян, гр. Смолян Община Смолян.