> Начало

Стартира шестото издание на инициативата – „Календар на община Смолян“

02.02.2023

От 1 февруари до 6 октомври 2023 г. е отворена отново за участие инициативата „Да покажем красотите на община Смолян в календар“. За шеста поредна година община Смолян чрез своя календар ще подпомогне дете в нужда. Кауза, която си ...

Топъл обяд ще получават 200 нуждаещи се от община Смолян

01.02.2023

От 01.02.2023 г. започва раздаването на топъл обяд, финансиран по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд плюс (ПХОМП ЕСФ+), процедура BG05SFPR003-1.001 - Топъл обяд. ...

ОБЩИНА СМОЛЯН ЗАПОЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ № BG05SFPR002-2.002-0036-C01 „УКРЕПВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“

01.02.2023

На 01.02.2023 г. стартира реализирането на проект № BG05SFPR002-2.002-0036-C01 „Укрепване капацитета на Община Смолян“, финансиран от Европейския социален фонд + чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

В памет на Симеон Николов

27.01.2023

На 28 януари се навършват 40 дни, откакто ни напусна художника Симеон Николов. Той е роден на 13 август 1944 в Ксанти, Гърция. След военната си служба като художник във Военно-медицинската академия – София, Симеон Николов става художник в ...

НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I“

26.01.2023

Образци на документи за Създаване на Сдружение на собственици

Ученици се обучават по Националната програма „Кодово име: Живот“

26.01.2023

Екипът на Превантивно-информационния център по наркотични вещества започна обучения с учениците от 5 клас на СУ „Отец Паисий“ в Смолян. То се осъществява по Националната програма 5-7 клас, „Кодово име: Живот“. Това съобщи ...

Творци, отдадоха заслуженото на изкуството на Петър Стайков

25.01.2023

Тази вечер в Клуба на дейците на културата беше открита ретроспективна изложба живопис на популярния наш художник Петър Стайков по повод на 90-годишнината от рождението му. Организатори на проявата са Художествената галерия в Смолян и КДК. ...

Много голям интерес от страна на смолянчани към информационната среща за санирането

25.01.2023

Много голям интерес от страна на смолянчани към информационната среща за разясняване на условията, при които Сдруженията на собствениците ще могат да кандидатстват за прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по ...

Днес бяха наградени най-добрите състезатели по тенис на маса, участници в Общинския кръг на Ученическите игри

24.01.2023

Днес бяха наградени най-добрите състезатели по тенис на маса. В надпреварата участваха 70 тенисисти, а събитието премина в приятелска и спортсменска атмосфера. Имаше интересни разигравания и атрактивна игра. Спортната проява е част от Общинския ...

ОТКРИВАТ РЕТРОСПЕКТИВНА ИЗЛОЖБА НА ПЕТЪР СТАЙКОВ ПО ПОВОД 90 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО МУ

24.01.2023

На 25 януари т.г. от 18 часа в Клуба на дейците на културата ще бъде открита ретроспективна изложба живопис на популярния наш художник Петър Стайков по повод на 90-годишнината от рождението му. Организатори на проявата са Художествената галерия в ...

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛЕН 129, АЛ.5 ОТ ЗУТ

03.02.2023

Заповеди от № УТ-021 до №УТ-028 включително

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ

02.02.2023

Обект: „Възстановяване на подпорна стена на общински път SML2240 /III–866/Смолян–Мугла при км.9+300“ намиращ се в землището на гр.Смолян, община Смолян , област Смолян.

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛЕН 129, АЛ.5 ОТ ЗУТ

01.02.2023

Заповеди от № УТ-013 до №УТ-020 включително

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

01.02.2023

За отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян.

ЗАПОВЕД №РД-0117 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

31.01.2023

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян по ул. „Продан Табаков“.

ЗАПОВЕД №РД-0116 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

31.01.2023

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян по ул. „Атанас Беров“.

СЪОБЩЕНИЯ НА ОСТНОВАНИЕ ЧЛ.128, АЛ.3 ОТ ЗУТ

27.01.2023

Във връзка с Подробни устройствени планове

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

27.01.2023

В кв.108 по плана на гр.Смолян, общ Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

27.01.2023

В кв.250 по плана на гр.Смолян, м.“Дълго Блато“.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

27.01.2023

В кв.45 по плана на гр. Смолян, кв. Райково.

ВРЪЗКА КЪМ ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

на Община Смолян в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията за обществени поръчки

Профил на купувача

22.01.2021

Връзка към профила на купувача на Община Смолян в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията за обществени

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

15.06.2020

С ПРЕДМЕТ: „СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

12.06.2020

С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА ПЪТИЩА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

15.05.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА № 3) НА УЛ. АНАСТАС СТАЙКОВ, ГР. СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН”

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на анализи и механизми за целите на първи етап и подготовка на документи за изготвяне на предложение за определяне на параметрите на втори етап на проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния ...

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

01.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SML2240 /III-866/ СМОЛЯН-МУГЛА ОТ КМ 8+100 ДО КМ 13+400 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН, ОБЛАСТ СМОЛЯН“

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2019 ГОДИНА

31.03.2020

Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП

Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

25.03.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА №3) НА УЛИЦА "АНАСТАС СТАЙКОВ" ГР.СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

28.02.2020

С ПРЕДМЕТ:„ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНЕ ЗА НАГЛАСИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО ПРОЕКТ № BG16M1OP002-5.003-0004 „МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА СМОЛЯН“, КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

03.02.2023

Oтносно: „Промяна на ПУП-ПРЗ за част от УПИ II- Училище за художествени занаяти ,част от УПИ II-За озеленяване и част от УПИ III-За озеленяване (урегулиране на ПИ 67653.934.317),кв.234 по плана на гр.Смолян,община Смолян

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

03.02.2023

Oтносно: “Промяна на ПУП-ПРЗ за УПИ VII-85,част от УПИ VIII-Oзеленяване и частична промяна на улична регулация от о.т.1034 до о.т. 1028 ( в рамките на ПИ 67653.914.31,част от ПИ 67653.914.51 и част от ПИ 67653.914.456 ) , кв.73 по плана на ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

03.02.2023

На основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ от ЗУТ ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на част от УПИ VIII- озеленяване и параклис с присъединяване към УПИ V-275 в кв.34 по плана на гр.Смолян, кв. Устово.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

29.11.2022

Относно: Промяна на ПУП-ПРЗ за УПИ VI- озеленяване, гаражи и офиси, кв.217 по плана на гр. Смолян, община Смолян.

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

23.11.2022

Проект за изменение и допълнение на Наредба 3 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Смолян.

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

21.11.2022

Проект за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Смолян.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

18.11.2022

План-сметка за разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържането на чистотата на територии за обществено ползване и определяне на годишния размер на такса битови отпадъци на ...

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

18.11.2022

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.127, АЛ.1 ОТ ЗУТ

18.10.2022

Относно: Проект за изменение на план за регулация и план за застрояване на УПИ XV-217 – За озеленяване, за поземлен имот/ ПИ/ с идентификатор 67653.918.217 с преотреждане в УПИ ХVIII-918.217-жилищно застрояване, кв.16 по плана на гр. Смолян ц.ч.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

26.09.2022

Обсъждане на необходимостта от поемане на дългосрочен дълг за финансирането на проект на община Смолян чрез кредит от Фонд „Флаг” ЕАД.