> Начало

Превантивният център в община Смолян организира конкурс за 1 ноември

22.10.2021

По случай 1 ноември - Ден на народните будители, Превантивно-информационен център по наркотични вещества при Община Смолян организира конкурс на тема: „МОЯТА ЛЮБИМА ЛИТЕРАТУРНА ТВОРБА ОТ БЪЛГАРСКИ АВТОР“ В конкурса могат да участват ...

Ученици се запознаха с опасностите и рисковото поведение при трафика на хора

22.10.2021

С поредица от мероприятия в ПГИ ,,Карл Маркс" -в Смолян отбелязаха 18 октомври-Европейски ден за борба с трафик на хора. Мероприятията се проведоха по инициатива на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и ...

ПОКЛОН ПРЕД ПОДВИГА НА ГЕРОИТЕ ДАЛИ ЖИВОТА СИ ЗА СВОБОДАТА НА РОДОПИТЕ

21.10.2021

Поклон пред подвига и саможертвата на героите, дали живота си за свободата на Родопите на връх Средногорец, известен като Родопската Шипка. На 21 октомври 1912 г., на този връх , 21-ви Средногорски полк, командван от легендарния полк.Владимир ...

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

21.10.2021

ОТ КМЕТА НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ ПО ПОВОД 109 ГОДИНИ ОТ БАЛКАНСКАТА ВОЙНА, ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА РОДОПИТЕ И 21 ОКТОМВРИ – ПРАЗНИК НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

21.10.2021

ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ВЕНЕРА АРЪЧКОВА ПО ПОВОД 109 ГОДИНИ ОТ БАЛКАНСКАТА ВОЙНА, ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА РОДОПИТЕ И 21 ОКТОМВРИ – ПРАЗНИК НА ОБЩИНА СМОЛЯН

В Смолян ще се проведе среща по проект „АГОРА – Демократични ценности и култура в Европа“, финансиран по програма „Европа за гражданите“ на ЕС

20.10.2021

В Смолян ще се проведе среща по проект „АГОРА – Демократични ценности и култура в Европа“, финансиран по програма „Европа за гражданите“ на Европейския съюз. На 21 и 22 октомври т.г., Община Смолян ще бъде домакин на ...

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

20.10.2021

От кмета Николай Мелемов по повод 20 октомври – Празник на 101 -ви Алпийски полк в Смолян

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

20.10.2021

От председателя на Общинския съвет Венера Аръчкова повод 20 октомври – Празник на 101 -ви Алпийски полк в Смолян

СВОБОДАТА НА РОДОПИТЕ ИДВА НА ВЪРХОВЕТЕ НА ДВЕ ОРЪЖИЯ-СВЕТИНИ

20.10.2021

Смолянският музей показва пушката на капитан Петко войвода и сабята на полковник Владимир Серафимов

Община Смолян публикува актуализиран график за възстановяване на настилки, предоставен от ДЗЗД Пашмакли

19.10.2021

За информация на гражданите, община Смолян публикува актуализиран график за възстановяване на настилки, предоставен от ДЗЗД Пашмакли - От 18.10.2021г. до 22.10.2021г. ще се възстановят настилките по улици: 1.“Коста Аврамиков“ – ...

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

22.10.2021

„Ваканционно селище“ в ПИ 67653.1.64, м. Караманджа, землището на гр. Смолян, обл. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.128, АЛ.2 ОТ ЗУТ

20.10.2021

С Решение №617 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 26.08.2021 год., протокол №26

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛЕН 129, АЛ.5 ОТ ЗУТ

18.10.2021

Заповеди от № УТ-084 до №УТ-094 включително

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

18.10.2021

С Решения №№ 635, 636, 637, 638, 640, 641, 642 включително на Общински съвет - Смолян, взети на заседанието, състояло се на 30.09.2021 г.

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

18.10.2021

По издадени Заповеди от №УТР-086 до №УТР-094 включително на Кмета на Община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ

13.10.2021

На 31.10.2021 г. изтича срока за подаване на Заявления за ползване намаление за такса битови отпадъци за 2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ НА ПУП-ПРЗ

13.10.2021

В кв. 217, по плана на гр. Смолян, общ. Смолян.

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

12.10.2021

За длъжност „Шофьор“ в „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“, гр. Смолян.

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

За отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на Масивна сграда.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

08.10.2021

За издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения–един каптиран естествен извор КЕИ, разположен на територията на УПИ№69345.19.24, местност „Карлък“, по кадастралната карта на с. Стойките, община ...

ВРЪЗКА КЪМ ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

на Община Смолян в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията за обществени поръчки

Профил на купувача

22.01.2021

Връзка към профила на купувача на Община Смолян в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията за обществени

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

15.06.2020

С ПРЕДМЕТ: „СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

12.06.2020

С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА ПЪТИЩА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

15.05.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА № 3) НА УЛ. АНАСТАС СТАЙКОВ, ГР. СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН”

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на анализи и механизми за целите на първи етап и подготовка на документи за изготвяне на предложение за определяне на параметрите на втори етап на проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния ...

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

01.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SML2240 /III-866/ СМОЛЯН-МУГЛА ОТ КМ 8+100 ДО КМ 13+400 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН, ОБЛАСТ СМОЛЯН“

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2019 ГОДИНА

31.03.2020

Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП

Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

25.03.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА №3) НА УЛИЦА "АНАСТАС СТАЙКОВ" ГР.СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

28.02.2020

С ПРЕДМЕТ:„ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНЕ ЗА НАГЛАСИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО ПРОЕКТ № BG16M1OP002-5.003-0004 „МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА СМОЛЯН“, КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

06.10.2021

За промяна предназначението на част от УПИ II-Озеленяване и на част от УПИ I-Озеленяване в кв.100 с образуване на нов УПИ за жилищно строителство по плана на гр. Смолян, кв. Г. Смолян.

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

07.09.2021

Проект на Наредба за реда за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Смолян.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

03.09.2021

по чл.127, ал.1 от ЗУТ

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

01.09.2021

На отчета за изпълнението на бюджета на община Смолян за 2020 г.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

26.07.2021

За промяна на предназначението на УПИ II-озеленяване и гаражи с обособяване на нов УПИ за производствени нужди в кв.27 по плана на гр.Смолян, кв.Устово.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

12.05.2021

Процедура по промяна предназначението на УПИ VI - Озеленяване, отреден за част от ПИ 67653.926.394, в кв.96 по действащия ПУП на гр. Смолян, общ. Смолян, кв. Устово, чрез преотреждане за производствени и дървопреработващи дейности .

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

31.03.2021

Oбществено обсъждане за промяна предназначението на УПИ I-озеленяване с обособяване на нов УПИ I кв.14 по плана на гр. Смолян, кв. Райково. Общественото обсъждане ще се проведе на 09.04.21 год. от 14.00 часа, в Конферентната зала на ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

18.03.2021

На основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на част от УПИ III- озеленяване с обособяване на нов УПИ за озеленяване и гаражи в кв.55 по плана на гр.Смолян, кв.Райково. Общественото ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

17.02.2021

На 22.02.2021 год. от 9.00 часа в стая 440 на Общинска администрация гр. Смолян, бул.“България“№12, ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на част от УПИ ХХI-За Озеленяване с обособяване на нови УПИ за социални жилища, УПИ за ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

05.02.2021

На основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ „Ка-7 Груп“ ООД ще проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на част от УПИ V-Озеленяване с присъединяване към УПИ IX-267, 268 за ГТП, авторемонтни услуги, търговски обекти, ...