> Начало

Поредният проект на Община Смолян, който е финансиран по НПВУ е за модернизация на образователната среда в ДГ "Дъга" - с. Смилян

20.02.2024

Общата стойност на проекта е 790 148 лв., като безвъзмездната финансова помощ е 100%

На 24 февруари т.г. в Музей галерия „Петър Пиронков“ ще бъде представен родопският творец Вълко Гайдаров

20.02.2024

Второто занимание на Ателие работилницата е на тема: „Рисуване върху текстил“

ПОКЛОН ПРЕД ВЕЛИЧИЕТО НА ЛЕВСКИ!

19.02.2024

Смолян се поклони пред Левски, най-свидния син на България, увиснал на бесилото, за да възкръсне и се превърне в мерило за правда и свобода. Тази вечер с Почетен караул и тържествена заря бяха отбелязани 151 години от гибелта на Дякона. Стотици ...

ПОКЛОН ПРЕД ПАМЕТТА НА АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА!

19.02.2024

Венци и цветя в памет на Апостола на Свободата – Васил Левски бяха поднесени на паметника на Стария център в Смолян. Жени от Пенсионерски клуб „Орфей“ рецитираха безсмъртни стихове, посветени на Дякона. Паметникът беше открит ...

В Спортната зала на ППМГ „ Васил Левски“ се проведе традиционното състезание „Лъвски скок“

19.02.2024

В Спортната зала на ППМГ в Смолян се проведе традиционното състезание „Лъвски скок“. Преди откриването му звуча химна на България, а поздрав към участниците и гостите отправиха децата от ДГ „Славейче“. На спортното събитие ...

Откриха първата самостоятелна изложба на твореца Красимир Ризов

16.02.2024

Тази вечер в зала „Петър Стайков” на КДК бе открита първата самостоятелна изложба на Красимир Ризов – Рисунка, илюстрация, графика, живопис. Сбирката съдържа близо 100 творби, създадени от автора през последните 20 години. Творецът ...

В Деня на спонтанните актове на доброта, деца отправиха послания към съученици и граждани

16.02.2024

17 февруари е определен като Ден на спонтанните актове на доброта. Отбелязва се независимо от националност, етническа принадлежност или религиозни убеждения. По инициатива на учениците от 6 клас при СУ ,,Св.Св. Кирил и Методий "- Смолян, ...

ПЪРВА САМОСТОЯТЕЛНА ИЗЛОЖБА НА КРАСИМИР РИЗОВ В КДК, КОЙТО УЧАСТВА ВЪВ ФИЛМОВИ ПРОДУКЦИИ КАТО ГРАФИЧЕН ДИЗАЙНЕР

16.02.2024

На 16 февруари т.г. от 18 часа в зала „Петър Стайков” на КДК ще бъде открита първата самостоятелна изложба на Красимир Ризов – Рисунка, илюстрация, графика, живопис. Сбирката съдържа близо 100 творби, създадени от автора през ...

Расте броят на потребителите в проект „Грижа в дома в община Смолян“ за възрастни и хора с увреждания.

15.02.2024

Расте броят на потребителите и се увеличава териториалния обхват на предоставяните здравно-социални услуги по проекта. От началото на проекта от социалните услуги са се възползвали 374 човека от 24 населени места на територията на община Смолян. Към ...

Обявеното количество гориво за Планетариума е било прогнозно, нито литър от него не е било поръчано, платено, съхранено или изгорено

15.02.2024

За авторите на поредната некомпетентна и тенденциозна публикация уточняваме, че горивото е акцизна стока и се доставя при строги правила, а Община Смолян е включила като възможност при необходимост, такава доставка да бъде осъществена

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОСТЪПИЛО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

23.02.2024

„Ваканционно селище“, в поземлен имот с идентификатор 14605.9.264 в м. „Барема“, землище на с. Гела, общ. Смолян, обл. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

22.02.2024

В кв.30 по плана на с. Гела, общ.Смолян.

ЗАПОВЕД №РД-0174 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

13.02.2024

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян, по ул. “Наталия“ и ул. "Родопи".

ЗАПОВЕД №РД-0168 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

09.02.2024

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян, по ул. “Баба Тонка“.

ЗАПОВЕД №РД-0167 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

09.02.2024

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян, по ул. “Наталия“.

ПУБЛИЧEН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

06.02.2024

За отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян.

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

05.02.2024

По издадени Заповеди №УТР-002, №УТР-003, №УТР-004, №УТР-005, №УТР-006, №УТР-007 и №УТР-008 от 02.02.2024 г. на Кмета на Община Смолян

ИНФОРМАЦИЯ

02.02.2024

Относно специализиран фронт офис, в който гражданите могат да получават информация и безплатни консултации за съществуващите социални услуги в общината.

ЗАПОВЕД №РД-0018 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

01.02.2024

За изпълняване на принудително преместване на излязло от употреба моторно превозно средство (ИУМПС).

ЗАПОВЕД №РД-0013 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

01.02.2024

За изпълняване на принудително преместване на излязло от употреба моторно превозно средство (ИУМПС).

ВРЪЗКА КЪМ ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

на Община Смолян в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията за обществени поръчки

Профил на купувача

22.01.2021

Връзка към профила на купувача на Община Смолян в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията за обществени

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

15.06.2020

С ПРЕДМЕТ: „СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

12.06.2020

С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА ПЪТИЩА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

15.05.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА № 3) НА УЛ. АНАСТАС СТАЙКОВ, ГР. СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН”

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на анализи и механизми за целите на първи етап и подготовка на документи за изготвяне на предложение за определяне на параметрите на втори етап на проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния ...

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

01.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SML2240 /III-866/ СМОЛЯН-МУГЛА ОТ КМ 8+100 ДО КМ 13+400 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН, ОБЛАСТ СМОЛЯН“

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2019 ГОДИНА

31.03.2020

Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП

Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

25.03.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА №3) НА УЛИЦА "АНАСТАС СТАЙКОВ" ГР.СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

28.02.2020

С ПРЕДМЕТ:„ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНЕ ЗА НАГЛАСИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО ПРОЕКТ № BG16M1OP002-5.003-0004 „МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА СМОЛЯН“, КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

25.01.2024

Обявление за провеждане на обществено обсъждане на основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

16.01.2024

Проект на бюджет за 2024 г. на Община Смолян

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

19.12.2023

Проект на бюджет на Община Смолян за 2024 година

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

14.12.2023

ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на обществено обсъждане на основание чл.127, ал.1 от ЗУТ

Обществени консултации

08.12.2023

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 11 за предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Смолян за финансиране/съфинансиране на младежки инициативи и проекти на организации с дейност в сферата на младежките дейности.

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

07.12.2023

Проект на годишна програма за управление и разпореждане с имоти и вещи, общинска собственост на община Смолян за 2024 година

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

20.11.2023

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

17.11.2023

План-сметка за разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържането на чистотата на територии за обществено ползване и определяне на годишния размер на такса битови отпадъци на ...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ДИСКУСИИ

30.10.2023

Относно планирането на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

13.10.2023

На основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ