> Начало

На 17 април от 11 часа пред РДТ „Николай Хайтов“ в Смолян официално ще бъде открит бюст-паметника на „родопския славей“ Радка Кушлева

16.04.2021

На 17 април от 11 часа пред РДТ „Николай Хайтов“ в Смолян официално ще бъде открит бюст-паметника на „родопския славей“ Радка Кушлева. Изпълнителката на химна на Родопите „Бела съм, бела, юначе“. Идеята да се ...

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

16.04.2021

От кмета Николай Мелемов по повод 16 април -Ден на Конституцията и юриста

Община Смолян удължава кампанията за пролетно почистване до 23 април

14.04.2021

Кметът Мелемов благодари на всички, които досега се включиха в нея

Община Смолян се включи в Програмата за студентски стаж в държавната администрация за 2021 г.

07.04.2021

Общинска администрация – Смолян се включи в реализирането на Програма за студентски стаж в държавната администрация за 2021 година. Стажът ще се проведат по инициатива на дирекция „Модернизация на администрацията“ в Министерския ...

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

06.04.2021

От кмета Николай Мелемов по повод 7 април –Световен ден на здравето

РДТ ЩЕ ПРЕДСТАВИ „ОРКЕСТЪР ТИТАНИК“ НА 13 АПРИЛ

06.04.2021

Родопският драматичен театър в Смолян ще зарадва публиката със спектакъла „Оркестър Титаник“ по пиесата на Христо Бойчев . Постановката ще бъде представена на 13 април от 19.00 ч. в зала №2 на РДТ. Драматургията и режисурата са на ...

Община Смолян оформя короните на дърветата и храстовата растителност в различни ландшафтни форми

01.04.2021

Община Смолян оформя короните на дърветата. Извършват се дейности по подкастряне на сухи, изпочупени и прогнили клони. Храстовата растителност се изрязва и оформя в различни ландшафтни форми. Допълнително са засяти декоративни дървета като Cercis ...

На 1 април тестват сирените за ранно предупреждение

31.03.2021

Тази година по традиция на 1 април ще има тест на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване. Сирените ще бъдат задействани в 11 часа. Сигналите ще бъдат съпътствани от гласова информация. Миналата година тестването беше отложено ...

ЕТЪРА ГОСТУВА НА МУЗЕЯ В СМОЛЯН С „МЪЖКИ ВРЕМЕНА“

31.03.2021

Изложбата „Мъжки времена“ на Регионален етнографски музей на открито „Етър“ гостува на Регионалния исторически музей „Стою Шишков“ – Смолян. За мъжа като продължител на рода, хранител на семейството и ...

По предложение на Мелемов, съветниците приеха решения за намаляване или освобождаване от наем, ползвателите на общински терени и нежилищни обекти

31.03.2021

Това се отнася за периода на извънредната епидемична обстановка, въведена с Решение №325 от 14 май 2020 г. на Министерския съвет и удължаване с последващи решения

ЗАПОВЕД №РД-0404 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

16.04.2021

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян за за ул. ”Бачо Киро”

ЗАПОВЕД №РД-0403 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

16.04.2021

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян, за ул.”Тракия”

ЗАПОВЕД №РД-0402 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

16.04.2021

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян за ул.”Студенец”

ЗАПОВЕД №РД-0401 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

16.04.2021

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян за ул. ”Родопи”

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

15.04.2021

Издадени Заповеди №УТР-019 до №УТР-024 включително и Решение №509 на Общински съвет-Смолян

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ НА ПУП-ПР

15.04.2021

Възстановяване на уличната от о.т. 1012а до о.т. 1014 между кв.68 и кв.69 по плана на гр.Смолян , кв.Г.Смолян, одобрен със Заповед №РД 1424/21.11.1983 год.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ НА ПУП-ПРЗ

15.04.2021

Поземлени имоти с идентификатори 67653.200.19 и 67653.200.20 в м.“Узуновото“ землище гр.Смолян

ЗАПОВЕД №ОК-03-02-120 НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

15.04.2021

Определяне на пожароопасен сезон в горските територии на област Смолян периода от 14.04.2021 г. до 31.11.2021 г.

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

14.04.2021

За отдаване под наем на земи - ниви от общинския поземлен фонд на Община Смолян, намиращи се в землището на с. Мугла

ЗАПОВЕД №РД-0382 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

13.04.2021

За въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян за за ул. ”Оборище”

ВРЪЗКА КЪМ ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

на Община Смолян в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията за обществени поръчки

Профил на купувача

22.01.2021

Връзка към профила на купувача на Община Смолян в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията за обществени

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

15.06.2020

С ПРЕДМЕТ: „СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

12.06.2020

С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА ПЪТИЩА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

15.05.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА № 3) НА УЛ. АНАСТАС СТАЙКОВ, ГР. СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН”

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на анализи и механизми за целите на първи етап и подготовка на документи за изготвяне на предложение за определяне на параметрите на втори етап на проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния ...

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

01.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SML2240 /III-866/ СМОЛЯН-МУГЛА ОТ КМ 8+100 ДО КМ 13+400 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН, ОБЛАСТ СМОЛЯН“

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2019 ГОДИНА

31.03.2020

Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП

Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

25.03.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА №3) НА УЛИЦА "АНАСТАС СТАЙКОВ" ГР.СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

28.02.2020

С ПРЕДМЕТ:„ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНЕ ЗА НАГЛАСИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО ПРОЕКТ № BG16M1OP002-5.003-0004 „МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА СМОЛЯН“, КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

31.03.2021

Oбществено обсъждане за промяна предназначението на УПИ I-озеленяване с обособяване на нов УПИ I кв.14 по плана на гр. Смолян, кв. Райково. Общественото обсъждане ще се проведе на 09.04.21 год. от 14.00 часа, в Конферентната зала на ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

18.03.2021

На основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на част от УПИ III- озеленяване с обособяване на нов УПИ за озеленяване и гаражи в кв.55 по плана на гр.Смолян, кв.Райково. Общественото ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

17.02.2021

На 22.02.2021 год. от 9.00 часа в стая 440 на Общинска администрация гр. Смолян, бул.“България“№12, ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на част от УПИ ХХI-За Озеленяване с обособяване на нови УПИ за социални жилища, УПИ за ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

05.02.2021

На основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ „Ка-7 Груп“ ООД ще проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на част от УПИ V-Озеленяване с присъединяване към УПИ IX-267, 268 за ГТП, авторемонтни услуги, търговски обекти, ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

02.02.2021

На 12.02.2021 год. от 17.30 часа в офис на адрес: гр.Смолян, ул.“Грудьо Войвода “№1 а, Емилия Пищалова-Бурунсузова, ще проведе обществено обсъждане относно: „ ПУП-ПРЗ за УПИ I-Озеленяване за част от ПИ 67653.915.167, кв.147 по плана на гр.Смолян“ , ...

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

02.02.2021

На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4, чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове, чл.77 от Административно процесуалния кодекс, чл.8, ал. 2 от Закона за общинска собственост, чл.21 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

01.02.2021

На 27.01.2021 год. от 10.00 часа на адрес: Община Смолян, гр.Смолян, ул.“Пейо К.Яворов“№2, ще се проведе обществено обсъждане относно: „Промяна на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-76, УПИ XXXIV-Озеленяване и част от УПИ XVII-Озеленяване / в рамките на ПИ ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

26.01.2021

На основание чл. 127, ал. 1 и чл. 62а, ал. 3, т.2 от ЗУТ, Венцислав Филизов Ви уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане на предложение за промяна на ПУП – ПРЗ за промяна на предназназчението на част от УПИ III-Озеленяване и на част от ...

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

15.01.2021

На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл.77 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Община Смолян предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 14 дни считани от публикуването на ...

СЪОБЩЕНИЕ

21.12.2020

Относно публично обсъждане на Проекта на Бюджет на Община Смолян за 2021 г.