> Начало

РДТ „Николай Хайтов“ отбеляза 70-годишния си юбилей

15.09.2021

Родопският драматичен театър „Николай Хайтов”- Смолян отбеляза днес 70- годишния си юбилей. На 15 септември се навършват и 102 години от рождението на големия български писател, драматург, публицист и родолюбец Николай Хайтов, възпял ...

Стартира първото издание на Родопи интернационален документален филм фест | RIFE в Смолян

15.09.2021

На 16 септември стартира първото издание на Родопи интернационален документален филм фест | RIFE. По този повод в община Смолян се проведе пресконференция, в която участваха директорът на фестивала и фондация RIFE Христо Бакалски, зам.-кметът ...

Спорна, здрава и присъствена учебна година си пожелаха на 15 септември учители, родители и ученици

15.09.2021

Спорна, здрава и присъствена учебна година си пожелаха на 15 септември директори, учители, родители и ученици. Всички учебни заведения в Смолянска община тържествено отбелязаха 15 септември. Зам.-кметът Марин Захариев поздрави учениците, ...

Във връзка с реализация на проект: „Кръгово кръстовище между бул.“България“ и ул.“Полк. Дичо Петров“ от днес е въведена временна организация на движението

15.09.2021

Във връзка с реализация на проект: „Кръгово кръстовище между бул.“България“ и ул.“Полк. Дичо Петров“ от днес, 15 септември, до 22 септември т.г. е въведена временна организация на движението на територията на община ...

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

15.09.2021

От председателя на Общинския съвет в Смолян Венера Аръчкова по повод откриването на новата учебна 2021/2022 година

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

14.09.2021

От кмета Николай Мелемов по повод първия ден на учебната 2021/2022 година

Отлагат се премиерните представления на „Юдина ела“

14.09.2021

Премиерните представления на „Юдина ела“ на 15-ти и 16-ти септември се отлагат поради смъртен случай, съобщават от РДТ „Николай Хайтов“- Смолян. Останалата част от програмата за 70- годишнината на театъра остава непроменена. ...

От 23-ти до 25-ти септември в Смолян ще се проведат "Дни на устойчивото отопление и строителство“

14.09.2021

От 23-ти до 25-ти септември т. г. в гр. Смолян ще се проведат "Дни на устойчивото отопление и строителство“. Програмата на събитието включва открито изложение с информационни щандове и професионални обучения , насочени към общински ...

Превантивният център ще раздаде на първокласниците седмични програми по повод 15 септември

14.09.2021

По повод откриването на новата учебна година, Превантивно-информационният център по наркотични вещества към Община Смолян ще раздаде на всички първокласници в общината седмични програми.Това съобщи секретарят на центъра Мария Славчева. Пожелаваме ...

През почивните дни се спира движението по бул.“България“ поради асфалтиране на двете ленти на булеварда

10.09.2021

Във връзка с реализацията на проект: „Ремонт на улици и пътища на територията на община Смолян“; подобект: „Частичен ремонт на бул.“България“, от 11 до 12 септември т.г. /събота и неделя/ започва асфалтиране на двете ...

ОБЩИНА СМОЛЯН ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИ

16.09.2021

Огняр/поддръжка, Шофьор и Психолог в „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“, гр. Смолян

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

15.09.2021

За „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“– Смолян

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

15.09.2021

В кв.1 по плана на с. Чокманово

ЗАПОВЕД №РД-0926 НА ЗАМЕСТНИК-КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

15.09.2021

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян за бул.“България“

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - СМОЛЯН

10.09.2021

График за вторите /и при необходимост, третите/ заседания на комисиите по чл.37 в, ал.1 от ЗСПЗЗ

ПУБЛИЧEН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

10.09.2021

За продажба на имот - частна общинска собственост.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ НА ПУП-ПРЗ

10.09.2021

В кв. 10а , по плана на с. Чокманово, общ. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ НА ПУП-ПРЗ

10.09.2021

м. “Варадил“, общ. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ НА ПУП-ПРЗ

10.09.2021

В кв.35, по плана на гр. Смолян, кв. Райково.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ НА ПУП-ПРЗ

10.09.2021

В кв.22, по плана на гр. Смолян, кв. Райково.

ВРЪЗКА КЪМ ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

на Община Смолян в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията за обществени поръчки

Профил на купувача

22.01.2021

Връзка към профила на купувача на Община Смолян в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията за обществени

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

15.06.2020

С ПРЕДМЕТ: „СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

12.06.2020

С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА ПЪТИЩА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

15.05.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА № 3) НА УЛ. АНАСТАС СТАЙКОВ, ГР. СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН”

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на анализи и механизми за целите на първи етап и подготовка на документи за изготвяне на предложение за определяне на параметрите на втори етап на проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния ...

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

01.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SML2240 /III-866/ СМОЛЯН-МУГЛА ОТ КМ 8+100 ДО КМ 13+400 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН, ОБЛАСТ СМОЛЯН“

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2019 ГОДИНА

31.03.2020

Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП

Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

25.03.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА №3) НА УЛИЦА "АНАСТАС СТАЙКОВ" ГР.СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

28.02.2020

С ПРЕДМЕТ:„ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНЕ ЗА НАГЛАСИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО ПРОЕКТ № BG16M1OP002-5.003-0004 „МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА СМОЛЯН“, КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА ...

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

07.09.2021

Проект на Наредба за реда за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Смолян.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

03.09.2021

по чл.127, ал.1 от ЗУТ

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

01.09.2021

На отчета за изпълнението на бюджета на община Смолян за 2020 г.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

26.07.2021

За промяна на предназначението на УПИ II-озеленяване и гаражи с обособяване на нов УПИ за производствени нужди в кв.27 по плана на гр.Смолян, кв.Устово.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

12.05.2021

Процедура по промяна предназначението на УПИ VI - Озеленяване, отреден за част от ПИ 67653.926.394, в кв.96 по действащия ПУП на гр. Смолян, общ. Смолян, кв. Устово, чрез преотреждане за производствени и дървопреработващи дейности .

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

31.03.2021

Oбществено обсъждане за промяна предназначението на УПИ I-озеленяване с обособяване на нов УПИ I кв.14 по плана на гр. Смолян, кв. Райково. Общественото обсъждане ще се проведе на 09.04.21 год. от 14.00 часа, в Конферентната зала на ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

18.03.2021

На основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на част от УПИ III- озеленяване с обособяване на нов УПИ за озеленяване и гаражи в кв.55 по плана на гр.Смолян, кв.Райково. Общественото ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

17.02.2021

На 22.02.2021 год. от 9.00 часа в стая 440 на Общинска администрация гр. Смолян, бул.“България“№12, ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на част от УПИ ХХI-За Озеленяване с обособяване на нови УПИ за социални жилища, УПИ за ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

05.02.2021

На основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ „Ка-7 Груп“ ООД ще проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на част от УПИ V-Озеленяване с присъединяване към УПИ IX-267, 268 за ГТП, авторемонтни услуги, търговски обекти, ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

02.02.2021

На 12.02.2021 год. от 17.30 часа в офис на адрес: гр.Смолян, ул.“Грудьо Войвода “№1 а, Емилия Пищалова-Бурунсузова, ще проведе обществено обсъждане относно: „ ПУП-ПРЗ за УПИ I-Озеленяване за част от ПИ 67653.915.167, кв.147 по плана на гр.Смолян“ , ...