> Начало

ДЕН НА ТРАУР В ОБЩИНА СМОЛЯН В ПАМЕТ НА ВЕНЕРА АРЪЧКОВА

19.05.2022

Кметът Николай Мелемов обяви 19 май (четвъртък) за Ден на траур на територията на община Смолян в памет на Венера Райчева Аръчкова - председател на Общински съвет – Смолян. Националните и общинските знамена на всички общински сгради са ...

Скръбна вест

18.05.2022

Днес ни напусна председателят на Общинския съвет в Смолян Венера Аръчкова, прекрасен и всеотдаен човек, колега, общественик и професионалист. С голяма болка посрещнахме вестта за нейната смърт. Тя остави у всички нас неизлечим спомен за доброта, ...

УКАЗАНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВИДОВЕТЕ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

18.05.2022

На основание изискванията от Закона за управление на отпадъците и Наредба № 9 за управление на отпадъци на община Смолян Ви информираме, че различните потоци от отпадъци, формирани на територията на Община Смолян се третират, както ...

С ПОМОЩТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН, ИНИЦИАТИВНИ ГРАЖДАНИ ОТ УЛ.“БОРОВА ГОРА“ ИЗГРАДИХА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА

17.05.2022

Сърдечно ви благодаря, че давате такъв добър пример и когато работим заедно граждани и Община, нещата се случват, каза кметът Мелемов на хората

Община Смолян извършва дейности по косене и почистване на тревните площи

17.05.2022

Почистването и косенето на тревните площи в междублоковите пространства, както и в имотите, частна собственост е задължение на домоуправителите и собствениците им

ЛАТИНО КРАЛЕТЕ ТОРИНО, ПАШАТА И ИЗВЕСТНИЯТ ВЛОГЪР BALLAN ЗАВЛАДЯХА СМОЛЯНСКАТА ПУБЛИКА

16.05.2022

Латино кралете Торино, Пашата и известният изпълнител, влогър и инфлуенсър Ballan завлядяха смолянската публика на концерта тази вечер на площад „България“ /Амфитеатър/. Концертът откри зам.-кметът Марин Захариев, който поздрави ...

ПЪРВИЯТ ИЗНЕСЕН КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА МЛАДЕЖТА В СМОЛЯН ОДОБРИ ПЕТ ПРОЕКТА

15.05.2022

В откритото младежко пространство на „Млади изследователи за младежко развитие“ се проведе първия изнесен Консултативен съвет по въпросите на младежта в Смолян. След проведените дискусии и представяне от неправителствените организации ...

С празничен концерт, детска градина „Славейче“ отбеляза 75 години от създаването си

14.05.2022

Кметът Николай Мелемов поздрави с бележитата годишнина детското заведение и изрази благодарността си към учителите, родителите и децата

ОБЩИНА СМОЛЯН ЗАПОЧВА ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОМПЛЕКСНА ОБРАБОТКА СРЕЩУ КЪРЛЕЖИ И БЪЛХИ

13.05.2022

Във връзка с ограничаване възможностите от разпространение на трансмисивни инфекции и осигуряване на благоприятна жизнена среда е наложително провеждането на комплексна обработка за кърлежи и бълхи на окосени тревни площи, детските площадки, ...

ПОВЕЧЕ ОТ ДВА ЧАСА ПРОДЪЛЖИ ОТВОРЕНАТА ДИСКУСИЯ МЕЖДУ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ И МЛАДЕЖИТЕ ОТ СМОЛЯН

13.05.2022

Отворена дискусия с младежите от Смолян и общинските съветници се проведе в Общината. Събитието се реализира в Европейската седмица на младежта и се проведе по инициатива на кмета Николай Мелемов. Преседателят на комисията по здравеопазване, ...

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

19.05.2022

По издадени Заповеди №№ УТР-021, УТР-022, УТР-023, УТР-024, УТР-025, УТР-026, УТР-027, УТР-028, УТР-029, УТР-030, УТР-031, УТР-032, УТР-033, УТР-034, УТР-035, УТР-036, УТР-037, УТР-038, УТР-039.

ЗАПОВЕД №РД-0479 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

19.05.2022

С която е назначена Комисия по чл.99б от ЗГР.

Отлагане провеждането на заседание на Общински съвет – Смолян, насрочено за 19.05.2022 г. от 13.00 часа.

19.05.2022

Същото ще се проведе на 26.05.2022 г. от 14.00 часа.

ЗАПОВЕД №РД-0478 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

19.05.2022

Ден на траур на територията на община Смолян в памет на Венера Райчева Аръчкова - председател на Общински съвет – Смолян.

ЗАПОВЕД №РД-0477 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

19.05.2022

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян по бул."България" на 21 и 22 май.

ЗАПОВЕД №РД-0457 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

19.05.2022

Въвеждане на временна организация на движението на територията на с. Момчиловци, ул."Елица".

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.3, АЛ.1,Т.1, ЧЛ.10, АЛ.1, Т.18

18.05.2022

За сключване на договор с предмет “Маркиране на насаждения и дървета в горски територии собственост на община Смолян“,

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

16.05.2022

ПИ с идентификатор 81520.6.197 в м. „Камбурското“, з-ще Чокманово, общ. Смолян

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

16.05.2022

Поземлен имот с идентификатор 67653.6.204 в местност „БУЧКОВОТО“, землище гр. Смолян, Община Смолян

ЗАПОВЕД №РД-0445 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

12.05.2022

Осигуряване на обществен ред на територията на община Смолян, с цел спазване на изискванията и предотвратяване на водни инциденти на територията на община Смолян.

ВРЪЗКА КЪМ ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

на Община Смолян в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията за обществени поръчки

Профил на купувача

22.01.2021

Връзка към профила на купувача на Община Смолян в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията за обществени

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

15.06.2020

С ПРЕДМЕТ: „СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

12.06.2020

С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА ПЪТИЩА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

15.05.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА № 3) НА УЛ. АНАСТАС СТАЙКОВ, ГР. СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН”

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на анализи и механизми за целите на първи етап и подготовка на документи за изготвяне на предложение за определяне на параметрите на втори етап на проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния ...

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

01.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SML2240 /III-866/ СМОЛЯН-МУГЛА ОТ КМ 8+100 ДО КМ 13+400 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН, ОБЛАСТ СМОЛЯН“

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2019 ГОДИНА

31.03.2020

Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП

Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

25.03.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА №3) НА УЛИЦА "АНАСТАС СТАЙКОВ" ГР.СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

28.02.2020

С ПРЕДМЕТ:„ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНЕ ЗА НАГЛАСИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО ПРОЕКТ № BG16M1OP002-5.003-0004 „МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА СМОЛЯН“, КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

17.05.2022

Относно: „Промяна на предназначението на част от УПИ XVII - Озеленяване с присъединяване към УПИ XII в кв.91 по плана на гр. Смолян, кв. Г. Смолян, Община Смолян.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

16.05.2022

Oтносно: “Промяна на ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на част от УПИ I - за Озеленяване и детска площадка с образуване на УПИ за жилищно застрояване в кв.92 по плана на гр. Смолян, кв. Г. Смолян, Община Смолян

Обществено Обсъждане на основание чл.127 , ал.1 от ЗУТ

29.04.2022

Oтносно: “ Подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на УПИ I-2312 и на част от УПИ X – озеленяване/ за ПИ с идентификатори 67653.922.574, 67653.922.580 и 67653.922.581/

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.62А, АЛ.3 И ЧЛ.127, АЛ.1 ОТ ЗУТ

05.04.2022

На основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на част от УПИ III – за Озеленяване с присъединяване към УПИ XXIX за обществено обслужване и озеленяване в кв.12 по плана на гр. ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

16.03.2022

“Промяна на ПУП – ПРЗ, с която се предвижда да се урегулира ПИ 67653.924.627 участващ в УПИ IV-348, по имотни граници, като се придаде част от УПИ V-Озеленяване с промяна на уличната регулация от север в кв.57 по плана на гр. Смолян, кв. ...

Публично обсъждане

10.03.2022

Проект на бюджет 2022 г. на Община Смолян

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

18.02.2022

“Промяна на ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на част от УПИ V - Озеленяване с образуване на нов УПИ за производствени дейности в кв.52 по плана на гр. Смолян, кв. Г. Смолян, Община Смолян

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

18.02.2022

“Промяна на ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на част от ПИ с идентификатор 67653.920.151, отреден за Озеленяване с образуване на нов УПИ за жилищно строителство в кв.35 по плана на гр. Смолян, кв. Райково, Община Смолян на основание чл.62а, ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

17.02.2022

“Промяна на ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на част от УПИ I-Озеленяване с образуване на два нови УПИ за жилищни дейности в кв.91 б по плана на гр. Смолян, кв. Г. Смолян, Община Смолян.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

17.02.2022

“Промяна на ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на част от УПИ III-Озеленяване с образуване на нов УПИ за производствени дейности в кв.28 а по плана на гр. Смолян, кв. Г. Смолян, Община Смолян