> Начало

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - СМОЛЯН ПРЕДСТАВИ ПРОЕКТА ЗА ДЕЙНОСТТА СИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ШЕСТ ГОДИНИ

20.06.2024

Днес, 20.06.2024 г. се проведе пресконференция по Проект „Ефективно функциониране на ОИЦ-Смолян за периода 2024-2029 г.“, изпълняван от Община Смолян

„Да! Ние можем да спрем туберкулозата!“

20.06.2024

Седмица на отворените врати за ранно откриване на туберкулоза организират МБАЛ и РЗИ и Смолян.

ПОКАНА

19.06.2024

За пресконференция по проект: „Ефективно функциониране на ОИЦ – Смолян за периода 2024 – 2029 г.“

ПЕТИЯТ НАЦИОНАЛЕН СЪБОР НА ГАЙДАТА „АПОСТОЛ КИСЬОВ“ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 29 И 30 ЮНИ Т.Г. В СЕЛО СТОЙКИТЕ

19.06.2024

Петото издание на Националния събор на гайдата „АПОСТОЛ КИСЬОВ“ – с. Стойките, ще се проведе на 29 и 30 юни т. г. Акцент в проявата е 100-годишнината от рождението на фолклориста Апостол Кисьов. Националният събор на гайдата ...

СЪОБЩЕНИЕ

18.06.2024

Относно извършване на дезинсекция срещу имаго комари с генератор за топъл аерозол на територията на града

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

18.06.2024

ОТ КМЕТА НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ ПО ПОВОД 18 ЮНИ – ПРАЗНИК НА ОБЕДИНЕНИЯ ГРАД СМОЛЯН

КМЕТЪТ МЕЛЕМОВ ПОЗДРАВИ СТОЛЕТНИЧКАТА КАЛИНА ЩИНАРОВА

17.06.2024

Кметът Николай Мелемов поздрави столетничката Калина Щинарова от кв.Устово, която на 16 юни т.г. навърши сто години.По традиция той и връчи поздравителен адрес и сумата от 500 лв., която Общината дарява на възрастните хора достигнали достолепната ...

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

16.06.2024

ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ ПО ПОВОД МЮСЮЛМАНСКИЯ ПРАЗНИК КУРБАН БАЙРАМ

Поклон пред светлата памет на Георги Чилингиров, Почетен гражданин на Смолян!

13.06.2024

Днес ни напусна Георги Чилингиров, Почетен гражданин на Смолян, прекрасен човек и ревностен радетел за отварянето на вратите между двата съседни народа – гръцкия и българския. Тъжната вест съобщи тази вечер във фейсбук дъщеря му – ...

По повод Празника на обединения град, в община Смолян бе открита фотоизложба „Смолян през моите очи“

13.06.2024

По повод Празника на обединения град Смолян - 18 юни, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Смолян организира фотоконкурс на тема „Смолян през моите очи“. Той се проведе със ...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

21.06.2024

В м.“Къшлите, гр. Смолян, общ. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

21.06.2024

В кв.38, по плана на гр.Смолян, кв. Г. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

21.06.2024

В кв.2 по плана на с.Арда, общ.Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНА ПРЕПИСКА - ПУП-ПРЗ

21.06.2024

В кв.179 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНА ПРЕПИСКА - ПУП-ПРЗ

21.06.2024

В кв.64 по плана на гр. Смолян, кв.Г.Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНА ПРЕПИСКА - ПУП-ПРЗ

21.06.2024

В кв. 67 по плана на гр.Смолян, кв. Райково.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНА ПРЕПИСКА - ПУП-ПРЗ

21.06.2024

В кв.184 по плана на гр.Смолян, кв.Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ

20.06.2024

Община Смолян въвежда кратковременно платено паркиране на улици и паркинги общинска публична собственост

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

20.06.2024

По издадени Заповеди №№УТР-059, УТР-060, УТР-061, УТР-062, УТР-063, УТР-064, УТР-065, УТР-066, УТР-067, от 17.06.2024 год. на Кмета на Община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СИК

18.06.2024

От 19.06.2024 г. (сряда), след 13.00 ч. започва изплащането на възнагражденията.

ВРЪЗКА КЪМ ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

на Община Смолян в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията за обществени поръчки

Профил на купувача

22.01.2021

Връзка към профила на купувача на Община Смолян в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията за обществени

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

15.06.2020

С ПРЕДМЕТ: „СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

12.06.2020

С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА ПЪТИЩА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

15.05.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА № 3) НА УЛ. АНАСТАС СТАЙКОВ, ГР. СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН”

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на анализи и механизми за целите на първи етап и подготовка на документи за изготвяне на предложение за определяне на параметрите на втори етап на проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния ...

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

01.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SML2240 /III-866/ СМОЛЯН-МУГЛА ОТ КМ 8+100 ДО КМ 13+400 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН, ОБЛАСТ СМОЛЯН“

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2019 ГОДИНА

31.03.2020

Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП

Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

25.03.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА №3) НА УЛИЦА "АНАСТАС СТАЙКОВ" ГР.СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

28.02.2020

С ПРЕДМЕТ:„ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНЕ ЗА НАГЛАСИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО ПРОЕКТ № BG16M1OP002-5.003-0004 „МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА СМОЛЯН“, КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА ...

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

12.06.2024

Относно Проект за актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имоти и вещи, общинска собственост на община Смолян за 2024 год.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

07.06.2024

Обявление за провеждане на обществено обсъждане на основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

29.05.2024

Обявление за провеждане на обществено обсъждане на основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

10.05.2024

Обявление за провеждане на обществено обсъждане на основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

30.04.2024

Обявление за провеждане на обществено обсъждане на основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ.

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

28.03.2024

Проект за нов Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

29.02.2024

Обявление за провеждане на обществено обсъждане на основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

25.01.2024

Обявление за провеждане на обществено обсъждане на основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

16.01.2024

Проект на бюджет за 2024 г. на Община Смолян

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

19.12.2023

Проект на бюджет на Община Смолян за 2024 година