> Начало

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

03.12.2022

От кмета Николай Мелемов по повод 3 декември -Международен ден на хората с увреждания

РАЗГОВОР ЗА ЛЮБОВТА С ПИСАТЕЛКАТА ИРИНА ГАБРОВСКА

02.12.2022

Талантливата писателка Ирина Габровска докосна с творчеството си сърцата и душите на всички, които присъстваха снощи в залата на КДК – Смолян. Поетичната среща с нея беше за вечната тема – Любовта. Актрисата Миряна Найденова чете стихове ...

Близо 800 потребители в община Смолян ползват различните възможности по проект "Патронажна грижа" и компонентите му

02.12.2022

Община Смолян изпълнява проект по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.004 – „Патронажна грижа +“ - Компонент 2. Над 220 броя лични предпазни средства, работно облекло и ново количество ...

Този уикенд, стартира Рали спринт „Пампорово“ 2022

02.12.2022

Феновете на адреналина и автомобилният спорт ще могат да наблюдават Рали спринт „Пампорово“ 2022 този уикенд. За втора поредна година Пампорово става център на атрактивната автомобилна надпревара, съобщи председателят на СБА в Смолян ...

Ученици отбелязаха 1 декември - Световен ден за борба срещу ХИВ/СПИН

01.12.2022

За поредна година международната общност отбелязва 1 декември - Световен ден за борба срещу ХИВ/СПИН. Датата е определена през 1988 год. по инициатива на Световната здравна организация с цел да насочи общественото внимание към проблемите на ХИВ/СПИН ...

ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА ЗА КОЛЕДА И НОВА ГОДИНА В ОБЩИНА СМОЛЯН

01.12.2022

            ПРОГРАМА   02.12.2022 г. в КДК, зала Петър Стайков – Поетична вечер с Ирина Габровска 03.12.2022 г. – от 18:30 ч. в НЧ „Кирил Маджаров“, зала “Николай Карагяуров” ...

Представиха дейностите по проекта „По-близки и по-успешни в Община Смолян”

01.12.2022

Днес в Община Смолян се проведе първа пресконференция и Трудова борса по проект „По-близки и по-успешни в Община Смолян”, договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.056-0018-C01, BG05M9OP001-2.056-0018-2014BG05M2OP001-C01. ...

На 5 декември, Превантивният център организира Ден на отворените врати

29.11.2022

По повод 5 декември, Международен ден на доброволеца, Превантивно информационният център по наркотични вещества отправя покана към учениците от училищата да ни посетят. Ще бъде организиран Ден на отворените врати, съобщи секретарят на центъра Мария ...

СМОЛЯН ЗАСИЯВА В КОЛЕДНА ПРЕМЯНА НА 5 ДЕКЕМВРИ

28.11.2022

Светлините на коледна елха ще грейнат на 5 декември, понеделник. Тържеството ще е на пл. „Свобода“ на Стария център в Смолян и ще започне в 17.30 часа. Празничен поздрав за всички присъстващи ще поднесат деца от ЦПЛР-ОДК и детска ...

Публикуван е нов проект на насоки по процедурата за саниране на многофамилни сгради

28.11.2022

Община Смолян информира всички заинтересовани страни, че е публикуван нов проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - eтап I“ по Националния План за възстановяване и ...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОКЕТ ЗА ПУП-ПРЗ

05.12.2022

В кв.148, по плана на гр. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОКЕТ ЗА ПУП-ПРЗ

05.12.2022

В кв.221, по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

05.12.2022

В кв.31 по плана на гр.Смолян, кв. Г. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

05.12.2022

В кв.19 по плана на с. Арда, общ.Смолян

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

05.12.2022

За длъжността „старши юрисконсулт“ в дирекция „Правно-нормативно обслужване“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОКЕТ ЗА ПУП-ПРЗ

02.12.2022

В кв.34, по плана на гр.Смолян, кв. Устово.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

02.12.2022

В кв.114 /нов/ по плана на с. Момчиловци м.“Кадъборун“.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

02.12.2022

В кв.4 в местност „Имарет дере“, землище на с. Кутела.

Община Смолян изпълнява проект по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.004 – „Патронажна грижа +“ - Компонент 2

01.12.2022

Над 220 броя лични предпазни средства, работно облекло и ново количество дезинфекционни материали и консумативи получиха в края на месец ноември Дома за стари хора в село Фатово и Домовете за пълнолетни лица с психични разстройства в Ровина и ...

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛЕН 129, АЛ.5 ОТ ЗУТ

30.11.2022

Заповеди от № УТ-127 до №УТ-136 включително

ВРЪЗКА КЪМ ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

на Община Смолян в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията за обществени поръчки

Профил на купувача

22.01.2021

Връзка към профила на купувача на Община Смолян в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията за обществени

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

15.06.2020

С ПРЕДМЕТ: „СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

12.06.2020

С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА ПЪТИЩА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

15.05.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА № 3) НА УЛ. АНАСТАС СТАЙКОВ, ГР. СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН”

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на анализи и механизми за целите на първи етап и подготовка на документи за изготвяне на предложение за определяне на параметрите на втори етап на проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния ...

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

01.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SML2240 /III-866/ СМОЛЯН-МУГЛА ОТ КМ 8+100 ДО КМ 13+400 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН, ОБЛАСТ СМОЛЯН“

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2019 ГОДИНА

31.03.2020

Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП

Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

25.03.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА №3) НА УЛИЦА "АНАСТАС СТАЙКОВ" ГР.СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

28.02.2020

С ПРЕДМЕТ:„ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНЕ ЗА НАГЛАСИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО ПРОЕКТ № BG16M1OP002-5.003-0004 „МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА СМОЛЯН“, КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

29.11.2022

Относно: Промяна на ПУП-ПРЗ за УПИ VI- озеленяване, гаражи и офиси, кв.217 по плана на гр. Смолян, община Смолян.

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

23.11.2022

Проект за изменение и допълнение на Наредба 3 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Смолян.

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

21.11.2022

Проект за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Смолян.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

18.11.2022

План-сметка за разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържането на чистотата на територии за обществено ползване и определяне на годишния размер на такса битови отпадъци на ...

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

18.11.2022

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.127, АЛ.1 ОТ ЗУТ

18.10.2022

Относно: Проект за изменение на план за регулация и план за застрояване на УПИ XV-217 – За озеленяване, за поземлен имот/ ПИ/ с идентификатор 67653.918.217 с преотреждане в УПИ ХVIII-918.217-жилищно застрояване, кв.16 по плана на гр. Смолян ц.ч.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

26.09.2022

Обсъждане на необходимостта от поемане на дългосрочен дълг за финансирането на проект на община Смолян чрез кредит от Фонд „Флаг” ЕАД.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ На План за интегрирано развитие на община Смолян (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

09.09.2022

Община Смолян е във финален етап от разработването и представянето на План за интегрирано развитие на община Смолян (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

02.08.2022

Отчет за изпълнението на бюджет на Община Смолян за 2021 г.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

25.07.2022

Oтносно: “ ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на част от УПИ I-озеленяване и на част от УПИ II-озеленяване /ПИ 67653.920.453/ с образуване на нов УПИ … за жилищно строителство в кв.45 по плана на гр. Смолян, кв. Райково“.