> Начало

Удължава се срока за кандидатстване по втория етап на процедурата за саниране на жилищни сгради

06.12.2023

Община Смолян информира всички заинтересовани страни, че срокът за подаване на заявление за участие в процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II“ по Националния план за възстановяване и устойчивост се ...

Предстоящо спортно събитие

06.12.2023

На 11декември т.г.в Спортната зала "В.Чолаков" в Смолян от 13.30 часа ще се проведе волейболна среща между учениците от 8-10 клас на ПГТТ „Христо Ботев и ППМГ „Васил Левски“. Състезанието е представителна изява по ...

СЛЕД АКЦИИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ПО ПРЕМАХВАНЕ НА ИЗОСТАВЕНИ МПС, 43-МА СОБСТВЕНИЦИ ДОБРОВОЛНО СА ГИ ОТСТРАНИЛИ

06.12.2023

След акциите на община Смолян срещу недобросъвестни собственици на излезли от употреба МПС паркирани и/или изоставени на терени, общинска собственост от началото на годината досега са съставени 97 предписания за преместване, като данните към момента ...

С ТУРНИРА ПО ШАХМАТ ПРИКЛЮЧИ ОБЩИНСКИЯТ ЕТАП ОТ УЧЕНИЧЕСКИТЕ ИГРИ 2023/2024Г.

06.12.2023

ВЧЕРА В СУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - ГР.СМОЛЯН СЕ ПРОВЕДЕ СЪСТЕЗАНИЕТО ПО ШАХМАТ - ЧАСТ ОТ УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ 2023/2024 - ОБЩИНСКИ ЕТАП. СЪДИЯ НА ТУРНИРА БЕШЕ НЕДЕЛЧО ЧЕПАРИНОВ - МАЙСТОР НА СПОРТА ПО ШАХМАТ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СПОРТЕН КЛУБ ПО ...

Ученици отбелязаха 1 декември - Световен ден за борба срещу ХИВ/СПИН

05.12.2023

За поредна година екипът на Превантивно – информационен център по наркотични вещества отбеляза 1 декември – Световен ден за борба с болестта СПИН, съобщи секретарят на центъра Мария Славчева. При проведената дискусия, младежите с ...

ПРЕДСТАВИХА УСПЕШНИ ПРОЕКТИ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ ОТ ОБЛАСТ СМОЛЯН

05.12.2023

Днес, екипът на Областен информационен център – Смолян проведе еднодневно събитие на тема: „Споделяне на добри практики от проекти с европейско финансиране в област Смолян“, по време на което бяха представени успешни проекти от ...

Съобщение

05.12.2023

От утре, 6 декември т.г., в кв.Устово се възстановява организацията на движение по улиците „Момчил юнак“ и „Тракия“ за всички МПС и масовия градски транспорт.Закриват се временно разкритите спирки заради ремонтните дейности ...

ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА ЗА КОЛЕДА И НОВА ГОДИНА В ОБЩИНА СМОЛЯН

05.12.2023

ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА ЗА КОЛЕДА И НОВА ГОДИНА В ОБЩИНА СМОЛЯН   06 декември 2023 г. НЧ „Светлина-1925“ - Село Момчиловци Тържествено запалване на Коледните светлини. 16.30 часа, НЧ „Извор-1920“ – село Арда Тържествено ...

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

05.12.2023

ОТ КМЕТА НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ ПО ПОВОД 5 ДЕКЕМВРИ –МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДОБРОВОЛЕЦА

РЕЗУЛТАТИ ОТ СЪСТЕЗАНИЕТО ПО БАДМИНТОН, ЧАСТ ОТ ОБЩИНСКИ КРЪГ НА УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ 2023/2024Г.

04.12.2023

НА 1 ДЕКЕМВРИ В УЧИЛИЩНИЯ САЛОН НА ПГИ "КАРЛ МАРКС"- ГР.СМОЛЯН СЕ ПРОВЕДЕ ДИСЦИПЛИНАТА ПО БАДМИНТОН, ЧАСТ ОТ ОБЩИНСКИ КРЪГ НА УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ 2023/2024Г. РЕЗУЛТАТИ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ: 5-7 КЛАС-МОМЧЕТА 1-во МЯСТО - ОУ "СВ.СВ. КИРИЛ ...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

05.12.2023

В кв.19 по плана на с. Влахово.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

05.12.2023

В кв.143, по плана на гр. Смолян, общ. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.13 А, АЛ.6 ОТ ППЗСПЗЗ

05.12.2023

За приет помощен кадастрален план за възстановяване на собствеността върху земеделска земя, включена в строителните граници на с. Влахово, общ. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

05.12.2023

В кв.14 по плана на с. Дунево.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ – ПУП - РАЗРЕШАВАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТ

05.12.2023

В местност „Станковица”, землище на гр. Смолян.

Открита процедура за издаване на разрешително

01.12.2023

За водовземане от подземни води чрез изградени съоръжения

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОСТЪПИЛО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

01.12.2023

„Рибарник за отглеждане на пъстървови видове риби“, в ПИ с идентификатори: 67547.501.472, в землището на с. Смилян, общ. Смолян, обл. Смолян.

ОБЯВЛЕНИЕ

30.11.2023

Община Смолян в качеството си на бенефициент по проект № BG05SFPR002-2.002-0036-C01 „Укрепване капацитета на Община Смолян“, обявява прием на документи за заемане на длъжността: Сътрудник „Социални дейности“

ЗАПОВЕД №РД-1384 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

30.11.2023

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян, по ул. “Тракия“.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

29.11.2023

В кв.55, по плана на с.Стойките, общ.Смолян.

ВРЪЗКА КЪМ ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

на Община Смолян в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията за обществени поръчки

Профил на купувача

22.01.2021

Връзка към профила на купувача на Община Смолян в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията за обществени

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

15.06.2020

С ПРЕДМЕТ: „СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

12.06.2020

С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА ПЪТИЩА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

15.05.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА № 3) НА УЛ. АНАСТАС СТАЙКОВ, ГР. СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН”

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на анализи и механизми за целите на първи етап и подготовка на документи за изготвяне на предложение за определяне на параметрите на втори етап на проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния ...

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

01.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SML2240 /III-866/ СМОЛЯН-МУГЛА ОТ КМ 8+100 ДО КМ 13+400 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН, ОБЛАСТ СМОЛЯН“

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2019 ГОДИНА

31.03.2020

Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП

Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

25.03.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА №3) НА УЛИЦА "АНАСТАС СТАЙКОВ" ГР.СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

28.02.2020

С ПРЕДМЕТ:„ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНЕ ЗА НАГЛАСИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО ПРОЕКТ № BG16M1OP002-5.003-0004 „МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА СМОЛЯН“, КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА ...

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

20.11.2023

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

17.11.2023

План-сметка за разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържането на чистотата на територии за обществено ползване и определяне на годишния размер на такса битови отпадъци на ...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ДИСКУСИИ

30.10.2023

Относно планирането на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

13.10.2023

На основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ

12.10.2023

Анализ на потребностите на национално ниво от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от Държавния бюджет и Предложение за Национална карта на социалните услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

06.10.2023

На основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

06.10.2023

На основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

05.10.2023

На основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ

01.09.2023

На проект на Визия за устойчиво развитие на Община Смолян до 2050 година.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.62А, АЛ.3 И ЧЛ.127 ,АЛ.1 ОТ ЗУТ

25.08.2023

На основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ от ЗУТ ще се проведе обществено обсъждане относно: „Промяна предназначението на част от УПИ – XIII озеленяване с присъединяване към УПИ IX в кв. 39 по плана на гр. Смолян, кв. Райково.