> Начало

ДНЕС В КДК ПРЕДСТАВЯТ ИЗЛОЖБА НА ПЕТИМА ХУДОЖНИЦИ

01.12.2023

На 1 декември от 18 часа в зала „Петър Стайков” на КДК ще бъде открита изложба живопис и малка пластика на Елка Василева-Пашалиева, Живка Кисьова, Проф. Ружко Челебиев, Стефан Данчев и Андрея Мановски. Тази колективна проява се ...

КОЛЕДНИЯТ ДУХ ЩЕ ЗАВЛАДЕЕ СМОЛЯН НА 1 ДЕКЕМВРИ

30.11.2023

На 1 декември, петък,  ще грейнат светлините на коледната елха в Смолян. Тържеството ще е на пл. „Свобода“ на Стария център в Смолян и ще започне в 17.30 часа. Действащи лица в Коледната магия са Дядо Коледа и Снежанка, талантите от ...

Ансамбъл „Родопа“ представя днес премиерата на трилогията „Изтървани ритми“

30.11.2023

Ансамбъл „Родопа“ представя днес от 19.00 часа в зала 1 на РДТ, трилогията „Изтървани ритми“ - най-доброто от трите части на музикално-танцовата постановка. Билети може да закупите от касата на театъра. Телефон за информация ...

Почитателите на творчеството на Васил Венински се докоснаха до двете му нови публицистични творби

30.11.2023

Почитателите на творчеството на Васил Венински се докоснаха до двете му нови публицистични творби „Змейова напаст”, разкази и „Ловни страсти в пазвите на Радюва планина”. Вълнуващата творческа вечер се проведе на 29 ноември ...

Отчетен бе проектът "Бюджетна линия за община Смолян"

30.11.2023

Пред медиите бяха представени вече изпълнените и изпълнявани към настоящия момент проекти, включени в инвестиционната програма по ОП „Региони в растеж“

ПРЕДСТАВИХА ИЗПЪЛНЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ ПО ПРОЕКТА „ПО-БЛИЗКИ И ПО-УСПЕШНИ В ОБЩИНА СМОЛЯН”

29.11.2023

Днес в Община Смолян се проведе заключителна пресконференция и Трудова борса по проект „По-близки и по-успешни в Община Смолян”. Той е по процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за ...

Предстоящи културни прояви до края на седмицата

28.11.2023

На 29 ноември от 18.00 часа в Клуба на дейците на културата в гр. Смолян ще бъдат представени книгите „Змеюва напаст" и "Ловни страсти в Радюва планина", автор Васил Венински от с. Павелско.   На 30 ноември от 19.00 часа в ...

На 29 ноември ще се проведе пресконференция по проект „Бюджетна линия за Община Смолян – бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020“

28.11.2023

На 29.11.2023 г. /сряда/ от 14.00 часа в зала 247 в сградата на Общинска администрация - гр. Смолян ще се проведе заключителна пресконференция по проект № BG16RFOP001-8.001-0027-C01 „Бюджетна линия за Община Смолян – бенефициент по ...

Проф.Марков изнесе пред студенти лекция, която е част от монографичния му труд „Електронно управление и дигитална администрация“

28.11.2023

При голям интерес на 27 ноември т.г. в аулата на Висшето училище по телекомуникации и пощи /ВУТП/ – гр. София, проф. д-р Костадин Марков изнесе своята публична лекция на тема „Предоставяне на електронни услуги“, като част от ...

ОБЩИНА СМОЛЯН ОРГАНИЗИРА ТРУДОВА БОРСА И ЗАКРИВАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

27.11.2023

Община Смолян има удоволствието да Ви покани да участвате в Трудова борса и закриваща пресконференция по проект „По-близки и по-успешни в Община Смолян”

Открита процедура за издаване на разрешително

01.12.2023

За водовземане от подземни води чрез изградени съоръжения

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОСТЪПИЛО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

01.12.2023

„Рибарник за отглеждане на пъстървови видове риби“, в ПИ с идентификатори: 67547.501.472, в землището на с. Смилян, общ. Смолян, обл. Смолян.

ОБЯВЛЕНИЕ

30.11.2023

Община Смолян в качеството си на бенефициент по проект № BG05SFPR002-2.002-0036-C01 „Укрепване капацитета на Община Смолян“, обявява прием на документи за заемане на длъжността: Сътрудник „Социални дейности“

ЗАПОВЕД №РД-1384 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

30.11.2023

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян, по ул. “Тракия“.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

29.11.2023

В кв.55, по плана на с.Стойките, общ.Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

29.11.2023

В кв.27, по плана на с. Стойките , общ. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

29.11.2023

В кв.14, по плана на, по плана на с. Широка лъка, общ. Смолян

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.13 А, АЛ.6 ОТ ППЗСПЗЗ

29.11.2023

За приет помощен кадастрален план за възстановяване на собствеността върху земеделска земя, включена в строителните граници на с. Солища, общ. Смолян

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

29.11.2023

В кв.56 по плана на с. Стойките.

ОБОБЩЕН ПРОТОКОЛ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПРЕБРОЯВАНЕ НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА

29.11.2023

В ПЕРИОДА 01.10.2023 - 31.10.2023 Г.

ВРЪЗКА КЪМ ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

на Община Смолян в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията за обществени поръчки

Профил на купувача

22.01.2021

Връзка към профила на купувача на Община Смолян в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията за обществени

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

15.06.2020

С ПРЕДМЕТ: „СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

12.06.2020

С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА ПЪТИЩА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

15.05.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА № 3) НА УЛ. АНАСТАС СТАЙКОВ, ГР. СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН”

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на анализи и механизми за целите на първи етап и подготовка на документи за изготвяне на предложение за определяне на параметрите на втори етап на проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния ...

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

01.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SML2240 /III-866/ СМОЛЯН-МУГЛА ОТ КМ 8+100 ДО КМ 13+400 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН, ОБЛАСТ СМОЛЯН“

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2019 ГОДИНА

31.03.2020

Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП

Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

25.03.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА №3) НА УЛИЦА "АНАСТАС СТАЙКОВ" ГР.СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

28.02.2020

С ПРЕДМЕТ:„ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНЕ ЗА НАГЛАСИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО ПРОЕКТ № BG16M1OP002-5.003-0004 „МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА СМОЛЯН“, КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА ...

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

20.11.2023

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

17.11.2023

План-сметка за разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържането на чистотата на територии за обществено ползване и определяне на годишния размер на такса битови отпадъци на ...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ДИСКУСИИ

30.10.2023

Относно планирането на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

13.10.2023

На основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ

12.10.2023

Анализ на потребностите на национално ниво от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от Държавния бюджет и Предложение за Национална карта на социалните услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

06.10.2023

На основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

06.10.2023

На основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

05.10.2023

На основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ

01.09.2023

На проект на Визия за устойчиво развитие на Община Смолян до 2050 година.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.62А, АЛ.3 И ЧЛ.127 ,АЛ.1 ОТ ЗУТ

25.08.2023

На основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ от ЗУТ ще се проведе обществено обсъждане относно: „Промяна предназначението на част от УПИ – XIII озеленяване с присъединяване към УПИ IX в кв. 39 по плана на гр. Смолян, кв. Райково.