> Начало

Проведе се традиционният празник за децата инвалиди

15.08.2022

За поредна година, Превантивно-информационен център по наркотични вещества в Община Смолян взе участие в Празника за децата инвалиди, организиран от структурата на инвалидите в Смолян.Това съобщи секретарят на центъра Мария Славчева. Празникът беше ...

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ „МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА СМОЛЯН“

15.08.2022

Във връзка с изпълнението на проект № BG16M1OP002-5.003-0004

Широка лъка отбеляза храмовия празник на църквата „Успение Богородично“, който е и празник на селото

15.08.2022

Традиционно, Широка лъка отбеляза храмовия празник на църквата „Успение на Пресвета Богородица“, който е и празник на селото. Проявите започнаха на 13 август с богата фолклорна програма от самодейците към читалището в с. Момчиловци. На ...

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ

12.08.2022

По проект № BGENVIRONMENT-3.002-0004 „Въвеждане на общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъци на територията на Община Смолян и Община Баните“

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕДЕНА ОТКРИВАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

11.08.2022

На 10 август 2022 г. от 14.00 ч. в зала 247 в сградата на Община Смолян се проведе откриваща пресконференция по проект № BGENVIRONMENT-3.002-0004 „Въвеждане на общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъци на територията на Община ...

ПОКАНА ЗА ОТКРИВАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

08.08.2022

По проект № BGENVIRONMENT-3.002-0004 „Въвеждане на общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъци на територията на Община Смолян и Община Баните“.

КОМИТСКОТО СЕЛО СЛАВЕЙНО ОТБЕЛЯЗА 119 ГОДИНИ ОТ БЕЗСМЪРТНАТА ЕПОПЕЯ НА ПРЕОБРАЖЕНЦИ

07.08.2022

Всяка година в началото на август комитското село Славейно, което е център на борбите в родопския край, събира родолюбци, за да засвидетелстват своята почит към героите преображенци.Националните тържества, посветени на 119 годишнината от Илинденско ...

Природозащитници от пет страни, организираха игри за украинските деца

04.08.2022

Млади природозащитници организираха образователни игри и работилници за децата бежанци, настанени в базите на курортен комплекс Пампорово. Те бяха включени в серията учебни семинари от проекта Bee in harmony 2021-2-BG01-KA152-YOU-000040586, ...

Мащабната лятна инициатива „Младите хора на България – обединени“ създаде много усмивки и незабравими емоции

03.08.2022

Официалното откриване на мащабната лятна инициатива „Младите хора на България – обединени“ създаде много усмивки и незабравими емоции Официалното откриване на седмия национален лагер на Асоциация „Докосни дъгата“ и ...

ПРОГРАМА

02.08.2022

На националните тържества, посветени на 119 години от Илинденско-Преображенското въстание - с. Славейно / 6-7 август, 2022 г./

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛЕН 129, АЛ.5 ОТ ЗУТ

15.08.2022

Заповеди от № УТ-080 до №УТ-085 включително

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

15.08.2022

По издадени Заповеди от № УТР-069 до № УТР-084

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

12.08.2022

За отдаване под наем на земи - ниви от общинския поземлен фонд на Община Смолян, намиращи се в землищата на с. Полковник Серафимово, с. Момчиловци и с. Широка лъка.

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАРИ

12.08.2022

Предвид високите дневни температури и възникналите пожари на територията на страната.

ОБЯВЛЕНИЕ OT ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – СМОЛЯН

09.08.2022

На основание чл.72, ал.4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/

ОБОБЩЕН ПРОТОКОЛ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПРЕБРОЯВАНЕ НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА

09.08.2022

В периода 01.06.2022-30.06.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

08.08.2022

В м.“Имарет дере“ з-ще Кутела, общ. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

08.08.2022

В м. „Хайдушки поляни“, з-ще Кутела, общ. Смолян

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

08.08.2022

В кв.19, по плана на с. Арда, общ. Смолян.

ЗАПОВЕД №РД-0791 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

02.08.2022

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян по ул. "Изгрев".

ВРЪЗКА КЪМ ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

на Община Смолян в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията за обществени поръчки

Профил на купувача

22.01.2021

Връзка към профила на купувача на Община Смолян в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията за обществени

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

15.06.2020

С ПРЕДМЕТ: „СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

12.06.2020

С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА ПЪТИЩА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

15.05.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА № 3) НА УЛ. АНАСТАС СТАЙКОВ, ГР. СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН”

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на анализи и механизми за целите на първи етап и подготовка на документи за изготвяне на предложение за определяне на параметрите на втори етап на проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния ...

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

01.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SML2240 /III-866/ СМОЛЯН-МУГЛА ОТ КМ 8+100 ДО КМ 13+400 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН, ОБЛАСТ СМОЛЯН“

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2019 ГОДИНА

31.03.2020

Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП

Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

25.03.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА №3) НА УЛИЦА "АНАСТАС СТАЙКОВ" ГР.СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

28.02.2020

С ПРЕДМЕТ:„ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНЕ ЗА НАГЛАСИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО ПРОЕКТ № BG16M1OP002-5.003-0004 „МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА СМОЛЯН“, КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА ...

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

02.08.2022

Отчет за изпълнението на бюджет на Община Смолян за 2021 г.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

25.07.2022

Oтносно: “ ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на част от УПИ I-озеленяване и на част от УПИ II-озеленяване /ПИ 67653.920.453/ с образуване на нов УПИ … за жилищно строителство в кв.45 по плана на гр. Смолян, кв. Райково“.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

20.07.2022

Относно: Промяна на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-67 и УПИ I-Озеленяване ( в рамките на ПИ 67653.913.76 и ПИ 67653.913.72 ), кв.91б по плана на кв. Горно Смолян, гр. Смолян Община Смолян.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

20.07.2022

Относно: “ Подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване за промяна предназначението на част от УПИ VIII озеленяване с присъединяване към УПИ ХIХ-1589 хотел в кв.73б по плана на гр. Смолян, кв. Райково“.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

18.07.2022

Oтносно: Промяна на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-търговия, УПИ IX, част от УПИ VI-За озеленяване, част от УПИ XI- За озеленяване (в рамките на ПИ 67653.917.765, ПИ 67653.917.923, част от ПИ 67653.917.1033 и част от ПИ 67653.917.766) и частична промяна на ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

17.05.2022

Относно: „Промяна на предназначението на част от УПИ XVII - Озеленяване с присъединяване към УПИ XII в кв.91 по плана на гр. Смолян, кв. Г. Смолян, Община Смолян.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

16.05.2022

Oтносно: “Промяна на ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на част от УПИ I - за Озеленяване и детска площадка с образуване на УПИ за жилищно застрояване в кв.92 по плана на гр. Смолян, кв. Г. Смолян, Община Смолян

Обществено Обсъждане на основание чл.127 , ал.1 от ЗУТ

29.04.2022

Oтносно: “ Подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на УПИ I-2312 и на част от УПИ X – озеленяване/ за ПИ с идентификатори 67653.922.574, 67653.922.580 и 67653.922.581/

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.62А, АЛ.3 И ЧЛ.127, АЛ.1 ОТ ЗУТ

05.04.2022

На основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на част от УПИ III – за Озеленяване с присъединяване към УПИ XXIX за обществено обслужване и озеленяване в кв.12 по плана на гр. ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

16.03.2022

“Промяна на ПУП – ПРЗ, с която се предвижда да се урегулира ПИ 67653.924.627 участващ в УПИ IV-348, по имотни граници, като се придаде част от УПИ V-Озеленяване с промяна на уличната регулация от север в кв.57 по плана на гр. Смолян, кв. ...