> Начало

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

08.03.2021

От кмета Николай Мелемов по случай 8 март- Международен ден на жената

Наближава най-мащабното зимно събитие – Нестле за Живей Активно!

05.03.2021

Тазгодишното зимно издание на инициативата ще се проведе на 6 март на две локации – Витоша и Пампорово

Радослав Смаилов спечели Националния приз за „Студент на годината“ 2020 г. в категория „Педагогически науки“

04.03.2021

Радослав Смаилов е студент във Филиала на Пловдивски университет в гр. Смолян, специалност „Български език и история“. Понастоящем е IV курс и завършва с пълно отличие. За активната си научна и творческа дейност той е отличен с ...

СМОЛЯНЧАНИ ТЪРЖЕСТВЕНО ОТБЕЛЯЗАХА 143 ГОДИНИ ОТ СВЕЩЕНАТА БЪЛГАРСКА СВОБОДА

03.03.2021

Днес смолянчани тържествено отбелязаха Националния ни празник – Трети март, когато преди 143 години дойде жадуваната свобода след петвековно робство. Проявите започнаха с благодарствен молебен за руските освободители в храм „Св. ...

ПЪТНИЧЕСКА ВЪЖЕНА ЛИНИЯ №3 ЩЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОЛЗВА ОТ ДЕЦАТА САМО С ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА

02.03.2021

Поради административни, организационни и технически причини, Пампорово-АД издаде заповед, с която регламентира сключеното споразумение с общините Смолян и Чепеларе за безплатното ползване на ПВЛ №3- Малина -Студенец . На този етап ПВЛ №6 няма да се ...

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

02.03.2021

ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ ПО ПОВОД З МАРТ - НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Ученици и учители от ПГИ „Карл Маркс“ започнаха кампания за почистване на Смолян

02.03.2021

Кметът Николай Мелемов подкрепи инициативата на учениците

Кметът Николай Мелемов награди победителите от конкурса „Баба Марта бързала, мартенички вързала“

01.03.2021

Кметът Николай Мелемов награди победителите от конкурса „Баба Марта бързала, мартенички вързала“. Плакет на община Смолян получиха призьорите - ДГ „Буратино“ и ППМГ „Васил Левски“. Наградите бяха връчени на ...

Мартенички за кмета Мелемов и цялата Община, изработени от талантливите деца на ДГ“Слънце“

01.03.2021

Децата поздравиха Мелемов с Баба Марта по време на специално осъществената онлайн връзка

ПРОГРАМА

01.03.2021

НА ТЪРЖЕСТВАТА, ПОСВЕТЕНИ НА 143 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ

ИЗРАБОТЕН ПРОЕКТ НА ЗАПОВЕД ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАЩИТЕНА ЗОНА

02.03.2021

За опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна за защитена зона - BG0001030 „Родопи – Западни“

ЗАПОВЕД №РД-0217 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

01.03.2021

За изменение и допълнение на Заповед №РД-0307/16.03.2020 г. на кмета на Община Смолян

ЗАПОВЕД №РД-0204 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

01.03.2021

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 9 ал. 3 от Закона за пътищата и чл. 81 от Наредба № 3/16.08.2010 на МРРБ и във връзка с реализация на проект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“, съгласно договорните условия на ...

СЪОБЩЕНИЕ

26.02.2021

На основаниe чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) на засегнатото население се съобщава, че има ...

ЗАПОВЕД №РД-0185 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

24.02.2021

На основание чл.44, ал.1 т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.9 ал.3 от Закона за пътищата и с оглед постигане на безопасност на туристите, използващи местен път с пълен идентификатор № 69345.18.507, находящ ...

СЪОБЩЕНИЕ

23.02.2021

Местните данъци и такси в община Смолян могат да се плащат от 22.02.2021 година на касите на „Местни данъци и такси“ в Център за информация и услуги за гражданите, по банков път или чрез финансови посредници. Срокът, в който може да се ползва 5% ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2152

23.02.2021

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – Устройствена план-схема за обект: „Трасе на водопровод за рибарници в поземлен ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2151

23.02.2021

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на УПИ ХVII -686 /за ПИ ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 059

23.02.2021

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на УПИ VI - 9, VII - 9 и VIII - 9 в кв. 1 по ...

ЗАПОВЕД №РД-0180 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

22.02.2021

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 9 ал. 3 от Закона за пътищата и чл. 81 от Наредба № 3/16.08.2010 на МРРБ и във връзка с реализация на проект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“, съгласно договорните условия на ...

ВРЪЗКА КЪМ ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

на Община Смолян в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията за обществени поръчки

Профил на купувача

22.01.2021

Връзка към профила на купувача на Община Смолян в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията за обществени

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

15.06.2020

С ПРЕДМЕТ: „СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

12.06.2020

С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА ПЪТИЩА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

15.05.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА № 3) НА УЛ. АНАСТАС СТАЙКОВ, ГР. СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН”

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на анализи и механизми за целите на първи етап и подготовка на документи за изготвяне на предложение за определяне на параметрите на втори етап на проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния ...

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

01.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SML2240 /III-866/ СМОЛЯН-МУГЛА ОТ КМ 8+100 ДО КМ 13+400 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН, ОБЛАСТ СМОЛЯН“

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2019 ГОДИНА

31.03.2020

Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП

Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

25.03.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА №3) НА УЛИЦА "АНАСТАС СТАЙКОВ" ГР.СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

28.02.2020

С ПРЕДМЕТ:„ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНЕ ЗА НАГЛАСИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО ПРОЕКТ № BG16M1OP002-5.003-0004 „МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА СМОЛЯН“, КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

17.02.2021

На 22.02.2021 год. от 9.00 часа в стая 440 на Общинска администрация гр. Смолян, бул.“България“№12, ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на част от УПИ ХХI-За Озеленяване с обособяване на нови УПИ за социални жилища, УПИ за ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

05.02.2021

На основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ „Ка-7 Груп“ ООД ще проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на част от УПИ V-Озеленяване с присъединяване към УПИ IX-267, 268 за ГТП, авторемонтни услуги, търговски обекти, ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

02.02.2021

На 12.02.2021 год. от 17.30 часа в офис на адрес: гр.Смолян, ул.“Грудьо Войвода “№1 а, Емилия Пищалова-Бурунсузова, ще проведе обществено обсъждане относно: „ ПУП-ПРЗ за УПИ I-Озеленяване за част от ПИ 67653.915.167, кв.147 по плана на гр.Смолян“ , ...

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

02.02.2021

На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4, чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове, чл.77 от Административно процесуалния кодекс, чл.8, ал. 2 от Закона за общинска собственост, чл.21 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

01.02.2021

На 27.01.2021 год. от 10.00 часа на адрес: Община Смолян, гр.Смолян, ул.“Пейо К.Яворов“№2, ще се проведе обществено обсъждане относно: „Промяна на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-76, УПИ XXXIV-Озеленяване и част от УПИ XVII-Озеленяване / в рамките на ПИ ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

26.01.2021

На основание чл. 127, ал. 1 и чл. 62а, ал. 3, т.2 от ЗУТ, Венцислав Филизов Ви уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане на предложение за промяна на ПУП – ПРЗ за промяна на предназназчението на част от УПИ III-Озеленяване и на част от ...

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

15.01.2021

На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл.77 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Община Смолян предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 14 дни считани от публикуването на ...

СЪОБЩЕНИЕ

21.12.2020

Относно публично обсъждане на Проекта на Бюджет на Община Смолян за 2021 г.

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

14.12.2020

Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет за 2021г. на Община Смолян

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

01.12.2020

Във връзка с изпълнението на проект „№ BG16M1OP002-5.002-0021 „Разработване на общинска програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на Община Смолян“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.“ на заинтересованите ...