> Начало

За седми път, Смолян ще е домакин на Националния празник на поезията

28.09.2022

На 29 и 30 септември, четвъртък и петък, Смолян ще е домакин за седми път през последните 40 години на Националния празник на поезията. Организатори са Община Смолян, СБП и Клуб на дейците на културата. Символичният огън на поезията е пален през ...

Проектът на община Смолян за модернизацията на уличното осветление ще доведе до икономии в размер на 300 хиляди лв. за година

28.09.2022

В община Смолян се проведе пресконференция по проект „Рехабилитация и модернизация на системата за външно изкуствено осветление на гр. Смолян по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“. Тя се ...

Младежи от седем държави посетиха РДТ „Николай Хайтов“ в Смолян

28.09.2022

Младежки работници от Северна Македония, Испания, Естония, Унгария, Румъния, Полша и България посетиха Родопски драматичен театър "Николай Хайтов" в Смолян. Посещението е в рамките на проект 2022-1-BG01-KA153-YOU-000057889 ...

Информация относно възможностите за финансиране на мерки за енергийна ефективност в многофамилни сгради и единични мерки за енергия от възобновяеми източници в еднофамилни и многофамилни сгради

27.09.2022

Във връзка със зачестилите  запитвания на граждани относно предстоящото саниране на многофамилни жилищни сгради и проведена информационна среща по тази тема, Община Смолян предоставя наличната към момента информация: 1. Възможности по ...

Покана за обществено обсъждане

26.09.2022

На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг и Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по Закона за общинския дълг на Общински съвет – Смолян, Община Смолян кани местната общност - всички граждани, ...

Превантивно- информационният център набира доброволци за младежките инициативи

26.09.2022

Превантивно- информационният център по наркотични вещества в община Смолян търси млади хора, обединени от благородната кауза, да участват в организирането и провеждането на различни инициативи с превантивна насоченост, съобщи секретарят на центъра ...

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ По проект „Рехабилитация и модернизация на системата за външно изкуствено осветление на гр. Смолян“

26.09.2022

На 28 септември 2022 г. от 11:00 часа в зала 247 на Общинска администрация Смолян

Открита бе изложбата „Родопа в изкуството“, поредната селекция от шедьоври в изобразителното изкуство

24.09.2022

Почитателите на елитарното изкуство присъстваха на откриването на изложбата „Родопа в изкуството“ в Художествената галерия, която представя пластичните съкровища на Смолян. Експозицията включва творби от фонда на галерията и частни ...

Община Смолян проведе поредната акция по премахване на излезли от употреба моторни превозни средства от терени общинска собственост

23.09.2022

На 20.09.2022 г. Комисия назначена със Заповед № РД-0350 от 14.04.2022г. на Кмета на община Смолян извърши принудително преместване на 4 бр. излезли от употреба моторни превозни средства

Изложбата „Родопа в изкуството“ представя пластичните съкровища на Смолян

22.09.2022

Експозицията ще бъде открита на 24 септември от 18 часа в Художествената галерия

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛЕН 129, АЛ.5 ОТ ЗУТ

27.09.2022

Заповеди от № УТ-099 до №УТ-105 включително

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОКЕТ ЗА ПУП-ПРЗ

27.09.2022

В кв.173, по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.

ЗАПОВЕД №РД-0965 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

26.09.2022

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян по ул. ”Дичо Петров“ и ул. “Бузлуджа“, бул. “България“ и ул. “Соколица“.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОКЕТ ЗА ПУП-ПРЗ

26.09.2022

В кв.169, по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОКЕТ ЗА ПУП-ПРЗ

26.09.2022

В кв.173, по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

26.09.2022

В кв.32 по плана на гр. Смолян, кв. Г. Смолян.

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

26.09.2022

За отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян

ОБЩИНА СМОЛЯН ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ

23.09.2022

ПО ПРОЕКТ „ПО-БЛИЗКИ И ПО- УСПЕШНИ В ОБЩИНА СМОЛЯН”, ФИНАНСИРАНА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ

23.09.2022

На основаниe чл. 62а, ал.1 и ал.2 от Закона за водите и съгласно чл.78, ал.1 от Закона за водите

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОКЕТ ЗА ПУП-ПРЗ

23.09.2022

В кв.6, по плана на с. Смилян, общ. Смолян.

ВРЪЗКА КЪМ ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

на Община Смолян в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията за обществени поръчки

Профил на купувача

22.01.2021

Връзка към профила на купувача на Община Смолян в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията за обществени

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

15.06.2020

С ПРЕДМЕТ: „СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

12.06.2020

С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА ПЪТИЩА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

15.05.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА № 3) НА УЛ. АНАСТАС СТАЙКОВ, ГР. СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН”

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на анализи и механизми за целите на първи етап и подготовка на документи за изготвяне на предложение за определяне на параметрите на втори етап на проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния ...

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

01.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SML2240 /III-866/ СМОЛЯН-МУГЛА ОТ КМ 8+100 ДО КМ 13+400 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН, ОБЛАСТ СМОЛЯН“

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2019 ГОДИНА

31.03.2020

Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП

Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

25.03.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА №3) НА УЛИЦА "АНАСТАС СТАЙКОВ" ГР.СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

28.02.2020

С ПРЕДМЕТ:„ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНЕ ЗА НАГЛАСИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО ПРОЕКТ № BG16M1OP002-5.003-0004 „МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА СМОЛЯН“, КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

26.09.2022

Обсъждане на необходимостта от поемане на дългосрочен дълг за финансирането на проект на община Смолян чрез кредит от Фонд „Флаг” ЕАД.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ На План за интегрирано развитие на община Смолян (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

09.09.2022

Община Смолян е във финален етап от разработването и представянето на План за интегрирано развитие на община Смолян (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

02.08.2022

Отчет за изпълнението на бюджет на Община Смолян за 2021 г.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

25.07.2022

Oтносно: “ ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на част от УПИ I-озеленяване и на част от УПИ II-озеленяване /ПИ 67653.920.453/ с образуване на нов УПИ … за жилищно строителство в кв.45 по плана на гр. Смолян, кв. Райково“.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

20.07.2022

Относно: Промяна на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-67 и УПИ I-Озеленяване ( в рамките на ПИ 67653.913.76 и ПИ 67653.913.72 ), кв.91б по плана на кв. Горно Смолян, гр. Смолян Община Смолян.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

20.07.2022

Относно: “ Подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване за промяна предназначението на част от УПИ VIII озеленяване с присъединяване към УПИ ХIХ-1589 хотел в кв.73б по плана на гр. Смолян, кв. Райково“.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

18.07.2022

Oтносно: Промяна на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-търговия, УПИ IX, част от УПИ VI-За озеленяване, част от УПИ XI- За озеленяване (в рамките на ПИ 67653.917.765, ПИ 67653.917.923, част от ПИ 67653.917.1033 и част от ПИ 67653.917.766) и частична промяна на ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

17.05.2022

Относно: „Промяна на предназначението на част от УПИ XVII - Озеленяване с присъединяване към УПИ XII в кв.91 по плана на гр. Смолян, кв. Г. Смолян, Община Смолян.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

16.05.2022

Oтносно: “Промяна на ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на част от УПИ I - за Озеленяване и детска площадка с образуване на УПИ за жилищно застрояване в кв.92 по плана на гр. Смолян, кв. Г. Смолян, Община Смолян

Обществено Обсъждане на основание чл.127 , ал.1 от ЗУТ

29.04.2022

Oтносно: “ Подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на УПИ I-2312 и на част от УПИ X – озеленяване/ за ПИ с идентификатори 67653.922.574, 67653.922.580 и 67653.922.581/