> Начало

Благодаря на Община Смолян за възможността да ми бъде подменена старата дървена печка с нови климатици

31.03.2023

Доволни граждани продължават да ни изпращат снимки от монтираните им уреди по проекта „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“. „Благодаря на Община Смолян за възможността да стана част от програмата ...

ЗА ДЕВЕТА ПОРЕДНА ГОДИНА, ОБЩИНА СМОЛЯН И „ПАМПОРОВО“-АД ЩЕ ЗАРАДВАТ ДЕЦАТА-СКИОРИ

30.03.2023

Безвъзмездно могат да се ползват всички лифтове и съоръжения в ски зоната на курорта от 31 март

Приключи първи етап от изпълнението на проект „Грижа в дома в община Смолян“.

29.03.2023

Проектът се изпълнява по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.001 "Грижа в дома", финансиран от Европейски социален фонд + чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027.

СТАТУТ НА НАЦИОНАЛЕН СЪБОР НА НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО И ЖИВОТНОВЪДСТВО „РОЖЕН“ 14 -16 ЮЛИ 2023 Г.

29.03.2023

„Рожен“- Събор на народното творчество и животновъдството е културно събитие, наследник на Роженския събор, започнал като родова среща през 1898 г. и развил се в следващото столетие като Национален фолклорен събор.

ФЕСТИВАЛЪТ „ТАЛАНТИТЕ НА СМОЛЯН“ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 22 АПРИЛ В РДТ

29.03.2023

Срокът за записване на участниците е до 13 април т.г.

Ученици посетиха Академията на МВР в София

28.03.2023

По повод заключителния етап от Детската полицейска академия, учениците от 4 и 5 клас от СУ „Отец Паисий“ –Смолян посетиха Академията на МВР в София. Това съобщи секретарят на МКБППМН Сийка Алексиева. Децата получиха знания и ...

1 252 са монтираните уреди на пелети и климатици по проекта за подмяна на горивната база в община Смолян към края на месец март

28.03.2023

Интересът към климатиците е най-голям, доволни граждани изпращат снимки на новите отоплителни уреди

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

27.03.2023

От кмета Николай Мелемов по повод 27 март - Международен ден на театъра

Глобален Детски Дизайнатон 2023 ще се проведе на 25 март от 9:30 ч. в Sky Hub Smolyan

24.03.2023

Глобален Детски Дизайнатон 2023 ще се проведе на 25 март т.г. от 9:30 ч. в Sky Hub Smolyan. Споделеното работно постранство се намира в сградата на Стария общински съвет („Журналиста“) на адрес: гр.Смолян, ул. ,,Капитан Петко ...

КМЕТЪТ МЕЛЕМОВ ПОЗДРАВИ ПОБЕДИТЕЛИТЕ В БАЛКАНСКОТО ПЪРВЕНСТВО ПО СНЕЖЕН ВОЛЕЙБОЛ, КОЕТО СЕ ПРОВЕДЕ НА ПЕРЕЛИК

24.03.2023

Кметът Николай Мелемов поздрави състезателите, които участваха в Балканското първенство по снежен волейбол. Спортното събитие се проведе на Перелик. Градоначалникът им благодари за блестящото представяне и посочи, че Смолян има традиция във ...

ЗАПОВЕД №РД-0364 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

30.03.2023

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян, ул.”Дичо Петров”.

ЗАПОВЕД №РД-0363 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

30.03.2023

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян, съгласно одобрен проект за временна организация и безопасност на движението в имот 67653.934.307 (Паркинг, западно от Старият стадион).

ЗАПОВЕД №РД-0344 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

27.03.2023

Въвеждане на временна организация на движението на територията на Община Смолян, ул. „Иван Карастойков“.

ЗАПОВЕД №РД-0324 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

24.03.2023

Забрана за пашуването на селскостопански животни, паркирането на коли, устройването на биваци, къмпинги и организирането на игри в естествените пасища, ливади и ниви, тревните площи, селскостопанските култури и трайните насаждения на територията на ...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО

23.03.2023

За водовземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект–Гайдар дере, с цел на водовземането – „водоснабдяване за аквакултури“ за обект на водоснабдяване: Бетонов басейн за отглеждане на риба (пъстърва) намиращ се в землището на ...

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

16.03.2023

За отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

15.03.2023

В местност „Рупцовото“, землище на гр. Смолян.

ЗАПОВЕД №РД-0157 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

15.03.2023

За принудително преместване на излязло от употреба моторно превозно средство (ИУМПС) – лек автомобил.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

14.03.2023

В кв.5 по плана на с.Габрица, общ. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

14.03.2023

В местност „Равнища“, землище с. Чокманово,

ВРЪЗКА КЪМ ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

на Община Смолян в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията за обществени поръчки

Профил на купувача

22.01.2021

Връзка към профила на купувача на Община Смолян в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията за обществени

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

15.06.2020

С ПРЕДМЕТ: „СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

12.06.2020

С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА ПЪТИЩА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

15.05.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА № 3) НА УЛ. АНАСТАС СТАЙКОВ, ГР. СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН”

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на анализи и механизми за целите на първи етап и подготовка на документи за изготвяне на предложение за определяне на параметрите на втори етап на проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния ...

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

01.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SML2240 /III-866/ СМОЛЯН-МУГЛА ОТ КМ 8+100 ДО КМ 13+400 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН, ОБЛАСТ СМОЛЯН“

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2019 ГОДИНА

31.03.2020

Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП

Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

25.03.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА №3) НА УЛИЦА "АНАСТАС СТАЙКОВ" ГР.СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

28.02.2020

С ПРЕДМЕТ:„ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНЕ ЗА НАГЛАСИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО ПРОЕКТ № BG16M1OP002-5.003-0004 „МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА СМОЛЯН“, КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА ...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

17.03.2023

Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет в община Смолян и Предложение за планиране на социалните и интегрираните здравно-социални услуги на общинско и ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.62А, АЛ.3 И ЧЛ.127, АЛ.1 ОТ ЗУТ

08.03.2023

За промяна предназначението на част от УПИ- озеленяване в кв.87 по плана на гр.Смолян, кв.Райково.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

03.02.2023

Oтносно: „Промяна на ПУП-ПРЗ за част от УПИ II- Училище за художествени занаяти ,част от УПИ II-За озеленяване и част от УПИ III-За озеленяване (урегулиране на ПИ 67653.934.317),кв.234 по плана на гр.Смолян,община Смолян

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

03.02.2023

Oтносно: “Промяна на ПУП-ПРЗ за УПИ VII-85,част от УПИ VIII-Oзеленяване и частична промяна на улична регулация от о.т.1034 до о.т. 1028 ( в рамките на ПИ 67653.914.31,част от ПИ 67653.914.51 и част от ПИ 67653.914.456 ) , кв.73 по плана на ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

03.02.2023

На основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ от ЗУТ ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на част от УПИ VIII- озеленяване и параклис с присъединяване към УПИ V-275 в кв.34 по плана на гр.Смолян, кв. Устово.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

29.11.2022

Относно: Промяна на ПУП-ПРЗ за УПИ VI- озеленяване, гаражи и офиси, кв.217 по плана на гр. Смолян, община Смолян.

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

23.11.2022

Проект за изменение и допълнение на Наредба 3 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Смолян.

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

21.11.2022

Проект за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Смолян.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

18.11.2022

План-сметка за разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържането на чистотата на територии за обществено ползване и определяне на годишния размер на такса битови отпадъци на ...

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

18.11.2022

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян