> Начало

На площ от 6200 кв.м., Общината възнамерява да изгради пет нови гробни полета в кв.Райково, които ще съдържат около 840 нови гробни места

17.03.2023

По повод публикация в местна медия, че „3.5 млн. лева иска да похарчи кметът Мелемов за подпорна стена на гробището в Райково“, предоставям данни, факти и информация, измислена не от мен, а от инженери, архитекти и специалисти. На ...

МАЛЧУГАНИТЕ ОТ ДГ „СЛЪНЦЕ“ ПРЕДСТАВИХА УНИКАЛНО МОДНО РЕВЮ ОТ РЕЦИКЛИРАНИ МАТЕРИАЛИ

17.03.2023

Уникално модно еко ревю с костюми от рециклирани материали представи ДГ “Слънце“ в Смолян по повод 18 март - Световен ден на рециклирането. На подиума дефилираха деца от всички възрастови групи на детското заведение. Костюмите са ...

ОБЩИНА СМОЛЯН СЕ ПРИСЪЕДИНЯВА КЪМ ОТБЕЛЯЗВАНЕТО НА СЕДМИЦАТА НА ИНФОРМИРАНОСТТА ЗА МОЗЪКА

15.03.2023

От 13 до 19 март в Европа се отбелязва Седмицата на информираността за мозъка. През този период, съвместно с Асоциация за инсулт и афазия, ще ви информираме за различни иновации, изследвания и любопитни факти свързани с най-мистичния орган в ...

Започна почистването на пясъка от улиците в Смолян

15.03.2023

От вчера започна почистването на пясъка от улиците в Смолян. Днес работата на служителите продължава по бул.“България“ и ще бъдат обхванати и другите пътни артерии.     Пресцентър на община Смолян

Национално съвместно учение за търсене и спасяване при авиационни произшествия ще се проведе в района на Роженските поляни

15.03.2023

На 22-ри март 2023 г. с начален час 9:00 часа в района на „Роженски поляни“

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – СМОЛЯН ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ПОД МОТОТО „ДА РАБОТИШ /Е/ ЯКО!”

15.03.2023

По проект „Започвам работа” Компонент 1 „Активиране”, BG05SFPR002-1.001-0002, която ще се проведе на 20.03.2023 г./понеделник/ в периода от 11:00 ч. до 14:00 ч. в град Смолян, площад Свобода, Стар Център.

КМЕТЪТ НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ ИНСПЕКТИРА РАБОТАТА ПО ПРОЕКТА ЗА "ВОДНИЯ ЦИКЪЛ" НА ВиК -СМОЛЯН

14.03.2023

Заявявам пред гражданите, че следим регулярно всички дейности. Надяваме се изпълнителите да бъдат максимално отговорни, да работят качествено и в срок, посочи кметът на Смолян

Роди се първото бебе за тази година с помощта на Общинския фонд „Инвитро“

09.03.2023

Роди се първото бебе за тази година с помощта на Общинския фонд „Инвитро“, който подпомага финансово двойки с репродуктивни проблеми от общината, съобщи кметът Николай Мелемов. Семейството е от Смолян. Много съм щастлив, като научих тази ...

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

08.03.2023

ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ ПО ПОВОД 8 МАРТ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЖЕНАТА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

08.03.2023

От кмета на Смолян Николай Мелемов по случай 8 март- Международен ден на жената

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

16.03.2023

За отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

15.03.2023

В местност „Рупцовото“, землище на гр. Смолян.

ЗАПОВЕД №РД-0157 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

15.03.2023

За принудително преместване на излязло от употреба моторно превозно средство (ИУМПС) – лек автомобил.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

14.03.2023

В кв.5 по плана на с.Габрица, общ. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

14.03.2023

В местност „Равнища“, землище с. Чокманово,

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

14.03.2023

В кв. 24 по плана на с. Полковник Серафимово.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

14.03.2023

В устройствена зона по кадастралната карта на с.Габрица, общ.Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

14.03.2023

В кв.9, по плана на с.Мугла, общ.Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

14.03.2023

В кв. 24 по плана на с. Полковник Серафимово.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

14.03.2023

В кв.3в по плана на с.Полковник Серафимово, общ.Смолян.

ВРЪЗКА КЪМ ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

на Община Смолян в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията за обществени поръчки

Профил на купувача

22.01.2021

Връзка към профила на купувача на Община Смолян в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията за обществени

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

15.06.2020

С ПРЕДМЕТ: „СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

12.06.2020

С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА ПЪТИЩА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

15.05.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА № 3) НА УЛ. АНАСТАС СТАЙКОВ, ГР. СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН”

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на анализи и механизми за целите на първи етап и подготовка на документи за изготвяне на предложение за определяне на параметрите на втори етап на проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния ...

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

01.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SML2240 /III-866/ СМОЛЯН-МУГЛА ОТ КМ 8+100 ДО КМ 13+400 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН, ОБЛАСТ СМОЛЯН“

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2019 ГОДИНА

31.03.2020

Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП

Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

25.03.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА №3) НА УЛИЦА "АНАСТАС СТАЙКОВ" ГР.СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

28.02.2020

С ПРЕДМЕТ:„ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНЕ ЗА НАГЛАСИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО ПРОЕКТ № BG16M1OP002-5.003-0004 „МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА СМОЛЯН“, КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА ...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

17.03.2023

Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет в община Смолян и Предложение за планиране на социалните и интегрираните здравно-социални услуги на общинско и ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.62А, АЛ.3 И ЧЛ.127, АЛ.1 ОТ ЗУТ

08.03.2023

За промяна предназначението на част от УПИ- озеленяване в кв.87 по плана на гр.Смолян, кв.Райково.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

03.02.2023

Oтносно: „Промяна на ПУП-ПРЗ за част от УПИ II- Училище за художествени занаяти ,част от УПИ II-За озеленяване и част от УПИ III-За озеленяване (урегулиране на ПИ 67653.934.317),кв.234 по плана на гр.Смолян,община Смолян

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

03.02.2023

Oтносно: “Промяна на ПУП-ПРЗ за УПИ VII-85,част от УПИ VIII-Oзеленяване и частична промяна на улична регулация от о.т.1034 до о.т. 1028 ( в рамките на ПИ 67653.914.31,част от ПИ 67653.914.51 и част от ПИ 67653.914.456 ) , кв.73 по плана на ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

03.02.2023

На основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ от ЗУТ ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на част от УПИ VIII- озеленяване и параклис с присъединяване към УПИ V-275 в кв.34 по плана на гр.Смолян, кв. Устово.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

29.11.2022

Относно: Промяна на ПУП-ПРЗ за УПИ VI- озеленяване, гаражи и офиси, кв.217 по плана на гр. Смолян, община Смолян.

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

23.11.2022

Проект за изменение и допълнение на Наредба 3 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Смолян.

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

21.11.2022

Проект за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Смолян.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

18.11.2022

План-сметка за разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържането на чистотата на територии за обществено ползване и определяне на годишния размер на такса битови отпадъци на ...

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

18.11.2022

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян