> Начало

КАЛЕНДАРЪТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2022 Г. Е ГОТОВ И НАЛИЧЕН

26.11.2021

Той отново ще се продава с благотворителна цел, като този път събраните пари ще бъдат дарени на Александра Сираков от Смолян

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СИК

25.11.2021

От 26.11.2021 г. (петък) започва изплащането на възнагражденията

По проект „Патронажна грижа плюс“, Община Смолян предоставя социалната услуга на 738 потребители

23.11.2021

От лятото на 2021 г., Община Смолян предоставя услугата „Патронажна грижа“ по проект № BG05M9OP001-6.002-0121-C01 „Патронажна грижа + в община Смолян. Проектът, който се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ...

На 25 и 26 Ноември ще се проведе Климатон Смолян 2021 под мотото „Да съградим заедно бъдещето, в което искаме да живеем“

23.11.2021

Предизвикателството на Климатон Смолян – 2021 е „Смолян– по-чист, по-зелен, по-устойчив в бъдещето“ .

Пушещата кукла Сю ще показва на ученици вредата от цигарите

18.11.2021

Превантивно-информационният център по наркотични вещества в община Смолян отбелязва 18 ноември –Международен ден без тютюнопушене. Центърът закупи Пушещата кукла Сю, която демонстрира количеството катран в белите дробове при изпушване на една ...

ВАЖНО ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ, ПОСТАВЕНИ ПОД ЗАДЪЛЖИТЕЛНА КАРАНТИНА ИЛИ ИЗОЛАЦИЯ

10.11.2021

Днес е последният ден, в който се подават заявления за образуване на секции за гласуване с подвижна избирателна кутия

Родопският драматичен театър ще представи България на международен фестивал в Армения

09.11.2021

Родопският драматичен театър ще представи България на международен фестивал в Армения. Културното събитие е част от мрежата „Европейски шекспирови фестивали“. Потвърждението за селекцията на спектакъла „Дванайсета нощ… или ...

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

08.11.2021

От председателя на Общински съвет- Смолян Венера Аръчкова по повод 8-ми ноември - професионален празник на българската полиция

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

08.11.2021

От кмета Николай Мелемов по повод 8 ноември –професионален празник на българската полиция

ВАЖНО ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ, ПОСТАВЕНИ ПОД ЗАДЪЛЖИТЕЛНА КАРАНТИНА ИЛИ ИЗОЛАЦИЯ

05.11.2021

Секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия се образуват на територията на всяко населено място, ако до 10 ноември 2021 г. (3 дни преди изборния ден) има подадени не по-малко от 7 заявления

РЕГИСТЪР НА КРАЙПЪТНИ ЧЕШМИ И ИЗВОРИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН –2021г.

24.11.2021

На основание чл. 41, ал.3, т.1, т.2 от Закона за водите на публичен регистър на крайпътните чешми и извори предназначени за обществено ползване от населението на територията на община Смолян.

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

22.11.2021

За продажба на имот - частна общинска собственост

ЗАПОВЕД №РД-1166 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

19.11.2021

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян за ул. „Георги Русинов” и ул. "Венера".

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ НА ПУП-ПРЗ

19.11.2021

За обществено обслужване и гаражи в кв. 217 , по плана на гр. Смолян, общ. Смолян.

ПОСТЪПИЛО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

16.11.2021

„Комплексно предприятие за рециклиране на неопрен и за производство на крайна продукция от стандартен и рециклиран неопрен“, находящи се в имот с идентификатор 67547.501.1397, с. Смилян, ул. „Васил Димитров“ №56 и имот с идентификатор ...

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.128, АЛ2 ОТ ЗУТ

15.11.2021

С Решения №№ 636, 638 и 665 на Общински съвет-Смолян

ЗАПОВЕД №РД-1149 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

12.11.2021

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян за ул. „Първи май”.

ЗАПОВЕД №РД-1148 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

12.11.2021

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян по бул. „България”.

ЗАПОВЕД №РД-1147 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

12.11.2021

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян за ул. „Дичо Петров”.

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

12.11.2021

По издадени Заповеди №№ УТР-112, УТР-113 и УТР-114 на Кмета на Община Смолян.

ВРЪЗКА КЪМ ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

на Община Смолян в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията за обществени поръчки

Профил на купувача

22.01.2021

Връзка към профила на купувача на Община Смолян в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията за обществени

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

15.06.2020

С ПРЕДМЕТ: „СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

12.06.2020

С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА ПЪТИЩА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

15.05.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА № 3) НА УЛ. АНАСТАС СТАЙКОВ, ГР. СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН”

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на анализи и механизми за целите на първи етап и подготовка на документи за изготвяне на предложение за определяне на параметрите на втори етап на проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния ...

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

01.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SML2240 /III-866/ СМОЛЯН-МУГЛА ОТ КМ 8+100 ДО КМ 13+400 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН, ОБЛАСТ СМОЛЯН“

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2019 ГОДИНА

31.03.2020

Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП

Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

25.03.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА №3) НА УЛИЦА "АНАСТАС СТАЙКОВ" ГР.СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

28.02.2020

С ПРЕДМЕТ:„ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНЕ ЗА НАГЛАСИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО ПРОЕКТ № BG16M1OP002-5.003-0004 „МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА СМОЛЯН“, КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА ...

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

19.11.2021

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

19.11.2021

План-сметка за разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържането на чистотата на територии за обществено ползване и определяне на годишния размер на такса битови отпадъци на ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

17.11.2021

Промяна предназначението на част от УПИ IV-Озеленяване и ТП с образуване на нов УПИ за смесено предназначение в кв.231 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.

ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ

02.11.2021

План за действие за опазване на популациите на балканската дива коза (Rupicapra rupicapra balcanica Bolkay, 1925) за периода 2019 – 2028 г.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

01.11.2021

„ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на УПИ X-Озеленяване с образуване на нов УПИ за обществено обслужване за ПИ 67653.914.19 и 67653.914.552, кв.98 по плана на гр. Г. Смолян“

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

06.10.2021

За промяна предназначението на част от УПИ II-Озеленяване и на част от УПИ I-Озеленяване в кв.100 с образуване на нов УПИ за жилищно строителство по плана на гр. Смолян, кв. Г. Смолян.

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

07.09.2021

Проект на Наредба за реда за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Смолян.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

03.09.2021

по чл.127, ал.1 от ЗУТ

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

01.09.2021

На отчета за изпълнението на бюджета на община Смолян за 2020 г.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

26.07.2021

За промяна на предназначението на УПИ II-озеленяване и гаражи с обособяване на нов УПИ за производствени нужди в кв.27 по плана на гр.Смолян, кв.Устово.