> Начало

Община Смолян се включва в инициативата "Нощ на литературата"

25.09.2023

Община Смолян се включва в Дванадесетото издание на европейското събитие „Нощ на литературата“. Инициативата цели да популяризира добрата европейска литература чрез нестандартни четения в т. нар. „читателски гнезда“, в които ...

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

22.09.2023

От кмета Николай Мелемов по повод 22 септември-Ден на независимостта на България

ЗОНИТЕ ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ В СМОЛЯН ЩЕ СЕ ПОЛЗВАТ БЕЗПЛАТНО В ПОЧИВНИТЕ ДНИ ЗА 22 СЕПТЕМВРИ

21.09.2023

Община Смолян уведомява, че Зоните за платено паркиране ще се ползват безплатно в почивните дни за 22 септември - Ден на Независимостта на България. Това са дните от 22 септември /петък/ до 24 септември /неделя/ т.г., включително. Пресцентър на ...

Ремонтните дейности на Планетариума в Смолян приключиха, доставката на новото оборудване се осъществява поетапно

20.09.2023

Ще имаме един модерен Планетариум, с който не само Смолян, а и цяла България ще се гордее, съобщи днес пред медиите кметът Николай Мелемов.

Спортен атракцион със ски писта и ледена пързалка ще бъде изграден в съседство със стадиона в Смолян

20.09.2023

Спортен атракцион със ски писта и ледена пързалка ще бъде изграден в съседство със стадиона в Смолян над Многофункционалната спортна площадка, обяви на пресконференция кметът Николай Мелемов. Пред медиите беше представена визуализация на мястото, ...

УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

20.09.2023

На 18.09.2023г. от 11.00 часа в зала № 211 на Община Смолян се проведе заседание на временна комисия за избор на съдебни заседатели назначена с Решение № 1278 от 29.06.2023 г. на Общински съвет – Смолян.

ОИЦ-СМОЛЯН ПРЕДСТАВИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНАТА ЕЖЕГОДНА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СРЕДСТВА В ОБЛАСТТА

19.09.2023

Днес, екипът на Областен информационен център – Смолян проведе среща с представители на местните медии, на която бяха представени резултатите от приключилата преди дни информационна кампания на ОИЦ-Смолян в Областта. По време на ...

Съобщение от ВиК -Смолян за нарушено водоснабдяване на улици в града на 18 октомври т.г.

18.09.2023

„Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД Смолян уведомява, че във връзка с изпълнението на „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“, съгласно договорните условия на ФИДИК-Жълта книга, поради монтаж на регулатор на налягане, ...

ДНЕС В РЕСТАВРИРАНАТА ОТ ОБЩИНА СМОЛЯН КЪЩА-МУЗЕЙ “КИРИЛ МАДЖАРОВ” БЕ ОТКРИТ МУЗЕЙ-ГАЛЕРИЯ “ПЕТЪР ПИРОНКОВ”

16.09.2023

На откриването на музей-галерия “Петър Пиронков”, която се помещава в наскоро обновената от община Смолян къща-музей и представя 43 внушителни произведения на изобразителното изкуство присъстваха десетки граждани, Красимир Линков - ...

ОТ 11 ДО 21 СЕПТЕМВРИ Т.Г. В 101 –ВИ АЛПИЙСКИ ПОЛК СЕ ПРОВЕЖДА МЕЖДУНАРОДНА ПОДГОТОВКА „РОДОПИ 23“

15.09.2023

Зам.-кметът Марин Захариев присъства на провеждането на съвместната подготовка „РОДОПИ – 23” в 101 –ви Алпийски –Смолян. Поканата е била отправена от Военното формирование до Община Смолян. Съвместната подготовка ...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

21.09.2023

В кв.137, по плана на с. Дунево , общ. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

21.09.2023

В кв.64, по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян, общ. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

21.09.2023

В кв.137, по плана на гр. Смолян, кв. Смолян, общ. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПР

21.09.2023

В кв.121 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

21.09.2023

В кв.100 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО СЛЕДВАЩ ЕТАП ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

20.09.2023

НА ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР – ГР. СМОЛЯН, КВ. КАПТАЖА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ И ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

ЗАПОВЕД №РД-1029 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

20.09.2023

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян, по улица ”Снежанка“.

ЗАПОВЕД №РД-1028 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

19.09.2023

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян, по улица ”Димитър Благоев“.

ЗАПОВЕД №РД-1027 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

19.09.2023

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян, по улица ”Кольо Шишманов“ и ул. "Проф. К. Чилов".

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

13.09.2023

Във връзка с издадени Заповеди №№ УТР-090, УТР-091, УТР-092, УТР-093, на Кмета на Община Смолян.

ВРЪЗКА КЪМ ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

на Община Смолян в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията за обществени поръчки

Профил на купувача

22.01.2021

Връзка към профила на купувача на Община Смолян в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията за обществени

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

15.06.2020

С ПРЕДМЕТ: „СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

12.06.2020

С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА ПЪТИЩА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

15.05.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА № 3) НА УЛ. АНАСТАС СТАЙКОВ, ГР. СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН”

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на анализи и механизми за целите на първи етап и подготовка на документи за изготвяне на предложение за определяне на параметрите на втори етап на проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния ...

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

01.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SML2240 /III-866/ СМОЛЯН-МУГЛА ОТ КМ 8+100 ДО КМ 13+400 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН, ОБЛАСТ СМОЛЯН“

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2019 ГОДИНА

31.03.2020

Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП

Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

25.03.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА №3) НА УЛИЦА "АНАСТАС СТАЙКОВ" ГР.СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

28.02.2020

С ПРЕДМЕТ:„ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНЕ ЗА НАГЛАСИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО ПРОЕКТ № BG16M1OP002-5.003-0004 „МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА СМОЛЯН“, КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА ...

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ

01.09.2023

На проект на Визия за устойчиво развитие на Община Смолян до 2050 година.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.62А, АЛ.3 И ЧЛ.127 ,АЛ.1 ОТ ЗУТ

25.08.2023

На основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ от ЗУТ ще се проведе обществено обсъждане относно: „Промяна предназначението на част от УПИ – XIII озеленяване с присъединяване към УПИ IX в кв. 39 по плана на гр. Смолян, кв. Райково.

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ И ОТЧЕТА ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ КЪМ 31.12.2022 Г. НА ОБЩИНА СМОЛЯН

22.08.2023

Обсъждането ще се проведе на 31.08.2023 г. /четвъртък/ от 17.30 ч. в зала 247 на Община Смолян, бул. „България“ № 12.

Обществено обсъждане на „Програма за опазване на околната среда на община Смолян 2022 – 2028 г.“.

01.08.2023

На заинтересованите лица се предоставя възможност за отправяне на предложения и становища по проект на „Програма за опазване на околната среда на община Смолян 2022 – 2028 г.“.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2023 Г. НА ОБЩИНА СМОЛЯН

31.07.2023

Предстои приемането на бюджета на Община Смолян за 2023 г., като разработването и приемането на основния финансов план е част от най-важните решения за развитието на общината.

ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДСТАВЯНЕ И ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПЛАН ЗА УСТОЙЧИВА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ(ПУГМ) НА ГРАД СМОЛЯН ЗА ПЕРИОДА 2023-2040 Г.

21.07.2023

Планът за устойчива градска мобилност (ПУГМ) е стратегически документ, който трябва да отговори на нуждите от мобилност на хората и бизнеса в градовете и околностите им, за да се постигне по-добро качество на живот.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.62А, АЛ.3 И ЧЛ.127 ,АЛ.1 ОТ ЗУТ

17.07.2023

На основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ от ЗУТ ще се проведе обществено обсъждане относно: „Промяна на ПУП-ПРЗ за УПИ XIV- 157, УПИ XV-Озеленяване и частична промяна на улична регулация

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.62А, АЛ.3 И ЧЛ.127 ,АЛ.1 ОТ ЗУТ

17.07.2023

На основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ от ЗУТ ще се проведе обществено обсъждане относно: „Промяна на ПУП-ПРЗ за УПИ XII-940, част от УПИ XIV-Озеленяване и частична промяна на улична регулация

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

12.07.2023

Проект на Бюджет на Община Смолян за 2023 г.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.62А, АЛ.3 И ЧЛ.127 ,АЛ.1 ОТ ЗУТ

06.06.2023

На основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ от ЗУТ ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на част от УПИ – XIV озеленяване и гаражи / за ПИ с идентификатор 67653.934.135/ с присъединяване към УПИ XIV в кв. 169 по плана на ...