> Начало

Митрополит Николай ще пристигне в неделя в Смолян, за да въдвори новоизбрания епископ Висарион

26.02.2021

В неделя, 28 февруари, Негово Високопреосвещенство Пловдивският митрополит Николай ще възглави от 9.00 часа архиерейската съборна света Литургия в катедрален храм „Св. Висарион Смоленски“ в Смолян. По време на богослужението владиката ...

ИНФОРМАЦИЯ ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА БИЗНЕСА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

26.02.2021

ИНИЦИАТИВА „УСПЕШНИ ЗАЕДНО. РАЗВИЙ СВОЯ БИЗНЕС ОНЛАЙН“

Пътническа въжена линия №6 ще може да се ползва от децата само с предварителна заявка

26.02.2021

За по-добра организация, използването на ПВЛ 6 ще се осъществява чрез предварително заявен списък на лицата притежаващи ски карти предоставени от община Смолян. За използването на лифт съоръжението е необходимо да се направи следното: В предходния ...

Психолози към децата:“ Да овладяваме негативните емоции и проявяваме повече търпение, за да бъдем по-добри и успешни“

26.02.2021

„Нека бъдем толерантни и търпеливи във взаимоотношенията по-между си. Да покажем, че можем да бъдем приятели, а не да демонстрираме агресивност, когато общуваме със съученици, приятели и учители. Да се научим да овладяваме негативните емоции ...

Мартенички за децата инвалиди от Превантивно-информационния център

26.02.2021

Празникът на Баба Марта в родните традиции е символ на пролетта и носи пожелание за здраве и благополучие. Навсякъде по света хората посрещат пролетта с огромна радост и вълнение, но България е една от малкото държави, които празнуват нейното ...

Общинският съвет прие бюджета на Община Смолян за 2021 г.

25.02.2021

Общинският съвет прие бюджета на Община Смолян за 2021 г. след повече от два часа дебати. 16 от съветниците гласуваха „за“, 1 беше против и 7 гласуваха „въздържал се“. Кметът Николай Мелемов посочи, че бюджетът е ...

С тренинг „Стереотипи и митове за тормоза”, младежи отбелязаха Деня на розовата фланелка

24.02.2021

Събитието се организира от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Смолян

Община Смолян ще участва в интерактивно публично онлайн събитие на тема: Енергийна ефективност на регионите 2021

24.02.2021

Община Смолян ще участва в интерактивно публично онлайн събитие на тема: Енергийна ефективност на регионите 2021, което ще се проведе в четвъртък, 25 февруари, от 10:00 ч. Събитието се организира по идея на Ева Майдел, депутат в Европейския ...

Започна плащането на местните данъци и такси в община Смолян

23.02.2021

Срокът, в който може да се ползва 5% отстъпка за данък сгради, такси битови отпадъци и данък МПС е 4 май т. г.

МЛАДЕЖИ ПОСТАВЯТ НОВИ ТАБЕЛИ С ВАЖНИ ПОСЛАНИЯ ЗА ОТГОВОРНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ОКОЛНАТА СРЕДА

23.02.2021

Млади изследователи за младежко развитие, съвместно с BG Бъди активен,МКБППМН към община Смолян, община Смолян и актьорите на Родопския драматичен театър поставиха нови табели с важни послания. След успешното им поставяне, младежите се надяват те ...

СЪОБЩЕНИЕ

26.02.2021

На основаниe чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) на засегнатото население се съобщава, че има ...

ЗАПОВЕД №РД-0185 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

24.02.2021

На основание чл.44, ал.1 т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.9 ал.3 от Закона за пътищата и с оглед постигане на безопасност на туристите, използващи местен път с пълен идентификатор № 69345.18.507, находящ ...

СЪОБЩЕНИЕ

23.02.2021

Местните данъци и такси в община Смолян могат да се плащат от 22.02.2021 година на касите на „Местни данъци и такси“ в Център за информация и услуги за гражданите, по банков път или чрез финансови посредници. Срокът, в който може да се ползва 5% ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2152

23.02.2021

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – Устройствена план-схема за обект: „Трасе на водопровод за рибарници в поземлен ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2151

23.02.2021

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на УПИ ХVII -686 /за ПИ ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 059

23.02.2021

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на УПИ VI - 9, VII - 9 и VIII - 9 в кв. 1 по ...

ЗАПОВЕД №РД-0180 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

22.02.2021

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 9 ал. 3 от Закона за пътищата и чл. 81 от Наредба № 3/16.08.2010 на МРРБ и във връзка с реализация на проект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“, съгласно договорните условия на ...

ЗАПОВЕД №РД-0179 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

22.02.2021

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 9 ал. 3 от Закона за пътищата и чл. 81 от Наредба № 3/16.08.2010 на МРРБ и във връзка с реализация на проект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“, съгласно договорните условия на ...

ЗАПОВЕД №РД-0178 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

22.02.2021

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 9 ал. 3 от Закона за пътищата и чл. 81 от Наредба № 3/16.08.2010 на МРРБ и във връзка с реализация на проект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“, съгласно договорните условия на ...

ЗАПОВЕД №РД-0177 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

22.02.2021

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 9 ал. 3 от Закона за пътищата и чл. 81 от Наредба № 3/16.08.2010 на МРРБ и във връзка с реализация на проект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“, съгласно договорните условия на ...

ВРЪЗКА КЪМ ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

на Община Смолян в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията за обществени поръчки

Профил на купувача

22.01.2021

Връзка към профила на купувача на Община Смолян в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията за обществени

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

15.06.2020

С ПРЕДМЕТ: „СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

12.06.2020

С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА ПЪТИЩА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

15.05.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА № 3) НА УЛ. АНАСТАС СТАЙКОВ, ГР. СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН”

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на анализи и механизми за целите на първи етап и подготовка на документи за изготвяне на предложение за определяне на параметрите на втори етап на проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния ...

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

01.04.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SML2240 /III-866/ СМОЛЯН-МУГЛА ОТ КМ 8+100 ДО КМ 13+400 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН, ОБЛАСТ СМОЛЯН“

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2019 ГОДИНА

31.03.2020

Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП

Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

25.03.2020

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА №3) НА УЛИЦА "АНАСТАС СТАЙКОВ" ГР.СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

28.02.2020

С ПРЕДМЕТ:„ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНЕ ЗА НАГЛАСИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО ПРОЕКТ № BG16M1OP002-5.003-0004 „МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА СМОЛЯН“, КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

17.02.2021

На 22.02.2021 год. от 9.00 часа в стая 440 на Общинска администрация гр. Смолян, бул.“България“№12, ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на част от УПИ ХХI-За Озеленяване с обособяване на нови УПИ за социални жилища, УПИ за ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

05.02.2021

На основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ „Ка-7 Груп“ ООД ще проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на част от УПИ V-Озеленяване с присъединяване към УПИ IX-267, 268 за ГТП, авторемонтни услуги, търговски обекти, ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

02.02.2021

На 12.02.2021 год. от 17.30 часа в офис на адрес: гр.Смолян, ул.“Грудьо Войвода “№1 а, Емилия Пищалова-Бурунсузова, ще проведе обществено обсъждане относно: „ ПУП-ПРЗ за УПИ I-Озеленяване за част от ПИ 67653.915.167, кв.147 по плана на гр.Смолян“ , ...

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

02.02.2021

На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4, чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове, чл.77 от Административно процесуалния кодекс, чл.8, ал. 2 от Закона за общинска собственост, чл.21 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

01.02.2021

На 27.01.2021 год. от 10.00 часа на адрес: Община Смолян, гр.Смолян, ул.“Пейо К.Яворов“№2, ще се проведе обществено обсъждане относно: „Промяна на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-76, УПИ XXXIV-Озеленяване и част от УПИ XVII-Озеленяване / в рамките на ПИ ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

26.01.2021

На основание чл. 127, ал. 1 и чл. 62а, ал. 3, т.2 от ЗУТ, Венцислав Филизов Ви уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане на предложение за промяна на ПУП – ПРЗ за промяна на предназназчението на част от УПИ III-Озеленяване и на част от ...

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

15.01.2021

На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл.77 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Община Смолян предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 14 дни считани от публикуването на ...

СЪОБЩЕНИЕ

21.12.2020

Относно публично обсъждане на Проекта на Бюджет на Община Смолян за 2021 г.

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

14.12.2020

Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет за 2021г. на Община Смолян

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

01.12.2020

Във връзка с изпълнението на проект „№ BG16M1OP002-5.002-0021 „Разработване на общинска програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на Община Смолян“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.“ на заинтересованите ...