> Начало > Галерия > Община Смолян приключи успешно проекта за Дневния център за подкрепа

Община Смолян приключи успешно проекта за Дневния център за подкрепа

10.12.2020

Община Смолян приключи проект BG16RFOP001-5.002-0024-С01„Създаване на дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства в гр. Смолян“, Приоритетна ос 5 „Регионална и социална инфраструктура”, процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“.