> Начало > Галерия > ПРЕДСТАВЕН БЕШЕ ПРОЕКТ

ПРЕДСТАВЕН БЕШЕ ПРОЕКТ

08.07.2020

Днес в Община Смолян се проведе встъпителна пресконференция по проект № BG16M1OP002-5.002-0021 „Разработване на общинска програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на Община Смолян“, финансиран по процедура № BG16M1OP002-5.002 „Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух“, по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“, Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Kохезионният фонд и Европейския фонд за регионално развитие.