> Начало > Новини > ПОКАНА ЗА ЦЕРЕМОНИЯ "ПЪРВА КОПКА"

ПОКАНА ЗА ЦЕРЕМОНИЯ "ПЪРВА КОПКА"

13.11.2020

  

ПОКАНА

Уважаеми госпожи и господа,

Община Смолян има удоволствието да Ви покани да присъствате на Церемония „Първа копка“ на обект Многофамилна жилищна сграда с административен адрес Блок „Китка“, ул. „Тракия“ № 35, гр. Смолян, който е включен в рамките на проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Смолян”, договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.022-0004-С01. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, и е част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Церемонията „Първа копка“ ще се състои на 16. ноември – понеделник, от 11:00 ч., на адрес гр. Смолян, кв. Устово, ул. „Тракия“ № 35, Блок „Китка“.
По време на събитието ще имате възможност да се запознаете с предвидените строителни дейности и очакваните резултати от изпълнението на проекта.


С уважение,

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ
Кмет на Община Смолян


Събитието ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки, съгласно предписанията на Министерството на здравеопазването.