> Начало > Новини > От 3 август, община Смолян стартира нов прием на заявления за участие в проекта за подмяна на горивната б

От 3 август, община Смолян стартира нов прием на заявления за участие в проекта за подмяна на горивната база

28.07.2020

От 3 август, понеделник, т. г., Община Смолян стартира нов прием на заявления за участие в проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“, финансиран по ОП „Околна среда“ 2014-2020, по процедура BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“, приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“.
Чрез проекта ще се реализират мерки, насочени към намаляване нивата на фини прахови частици от битовото отопление чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво (дърва и въглища) с друг вид отоплителни устройства.
Заявлението за участие, ведно с всички изискуеми документи, се попълват и подават лично от собственика на жилището. Всички домакинства на територията на община Смолян могат да подадат заявление за участие. Документите могат да бъдат подадени в деловодството на Община Смолян или чрез електронно сканирани документи в PDF формат на e-mail: [email protected]

Краен срок за подаване на заявления за участие е 30.09.2020 г. При необходимост посоченият срок може да бъде удължен.

Образецът на заявление за участие може да бъде намерен на адрес:
http://www.smolyan.bg/bg/menu/fl/89

Подробна информация за проекта на адрес:
http://www.smolyan.bg/bg/menu/subcontent/2479

Подробна информация за процедурата на адрес:
http://ope.moew.government.bg/bg/notice/noticedetail/from/noticecurrent/id/97/typeId/1


Пресцентър на община Смолян