> Начало > Новини > Истината и хронологията за една провалена сесия

Истината и хронологията за една провалена сесия

24.07.2020

 

 

Не съм очаквала по-голяма, по-нагла лъжа, използване на положението с користни цели и злоупотреба с обстоятелства.

 

 

Но фактите са такива:

  1. С изх.№ ОбС 000358 от 13.07.2020г. и вх.№ АК-01-01-05-1114 от 13.07.2020г. е информиран областният управител на област Смолян – г-н Недялко Славов за дневния ред на предстоящото заседание на общински съвет Смолян насрочено на 22.07.2020г.;
  2. С изх.№ ОбС 000359 от 13.07.2020г. и вх.№ ДЛ 005975 от 13.07.2020г. е информиран кмета на община Смолян – г-н Николай Мелемов за дневния ред на предстоящото заседание на общински съвет Смолян насрочено на 22.07.2020г
  3. На 13.07.2020год. са информирани всички заинтересовани лица за дневния ред на предстоящото заседание на общински съвет Смолян насрочено на 22.07.2020г.; линк - http://www.smolyan.bg/bg/menu/subcontent/2658
  4. На 14.07.2020год. са информирани всички общински съветници. Приложение № 1;
  5. Относно допълнителните точки на 20.07.2020г. са качени на електронните пощи на общинските съветници.
  6. Съгласно обявеният дневен ред и разпределение на материалите по постоянните комисии, на 20.07.2020г. поради извънредна сесия от 12:00ч съвместното заседание на ПК по ЗСДОКВМД и ПК по БФИР се проведе от 14:00ч на същата БСП отсъстват. Присъстват общинските съветници от ДПС / които твърдят, че не са били запознати и не са получили материали/, и общински съветници от ГЕРБ, ЗНС и МК Ново време - КРОС., които са изразили становище по представените /допълнителните/ докладни.
  7. На 20.07.2020г. от 15,30ч се проведе съвместното заседание на ПК по ТУОСЕЗГ и ПК по ЗМСОРС на същата присъстват общинските съветници от ДПС – Салих Аршински, Милен Журналов, от БСП – Иван Френкев, Иван Гавазов, Димитър Кръстанов и общински съветници от ГЕРБ, ЗНС и МК Ново време – КРОС Смолян.

Господин Сабрутев - “Няма нищо тайно, което да не стане явно, нито пък скрито, което да не стане известно”.
Оказах се виновна по Вашите думи:
г-н С.Сабрутев - Сесията е свикана в нарушение на правилника и обяви, че материалите са били качени в срок в Google Drive създадена електронна поща за общинските съветници, а всички съветници са получили служебни лаптопи и пароли с достъп до информацията.
г-н Д.Кръстанов възрази, че съветниците не могат да са непрекъснато с лаптопите и да проверяват дали някой не е качил покана за заседание. Има ред, и той е описан в правилника на Общинския съвет.
Ето какво гласи : „Чл. 58. (1) Председателят на Общинския съвет е длъжен да организира уведомяването на общинските съветници за заседанието. Изпращането на поканите до общинските съветници за провеждане на заседанието и материалите за него се извършва от звеното по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА на електронната поща на общинските съветници не по-късно от 8 дни преди неговото провеждане.
(2) По изключение допълнителни материали за съответното заседание могат да се предоставят на общинските съветници на електронната им поща или на хартиен носител и в деня на неговото провеждане.“
Но все пак всеки общински съветник трябва да има някаква мярка в цинизма, лъжата и спекулацията, той носи отговорност пред избирателите на общината. Очевидно е, че живеем в сферата на фалшивите новини.
Всички онези неща, които се приписват, било на мен, било на някои от общинските съветници, са плод на нездрава политическа грамотност и култура, съзря в слухове за заговор срещу мен и определени интереси, които гонят определени сценаристи, които тиражираха подобни лъжи.
При проведеното гласуване предложението за отлагане на сесията на г-н Сабрутев не беше прието. Премина се към гласуване на дневния ред с допълнителните точки,който беше приет с 13 гласа. При разглеждането на точка едно от дневния ред общинските съветници Рабие Кьосева и Стефан Сабрутев от БСП си тръгнаха, последвани от Милен Журналов и Виждана Младенова от ДПС. При обявяване на резултата от гласуването Салих Аршински поиска поименна проверка на кворума. Докато проверявах поименно присъстващите в залата той също излезе навън. Така в сесийна зала останаха 14 съветници, с един по-малко от необходимия кворум. Това доведе до обявяването за отлагане на заседанието за друга дата поради липса на кворум.
Не трябва да забравяме, че сме избрани от нашите съграждани за да ги представляваме и провеждаме политики в единствено в техен интерес.
Затова трябва да работим заедно. В дух на диалогичност, да бягаме от издребняване и с повече компромис, и обединение по между ни да реализираме всички добри идеи в полза на нашите избиратели.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - Екранни снимки от споделените материали на общинските съветници за заседание на Общинския съвет на 22 юли 2020 г.