> Начало > Новини > ПОЗИЦИЯ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ПОЗИЦИЯ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

11.06.2019

С оглед изложените тълкувания и умозаключения за неокончателни съдебни решения, направени в статия  на в. „Отзвук“ със заглавие: “Санкции за над 600 000 лв. са наложении на Община Смолян по европроекти”, публикувана в бр.23 от 7 юни т.г. , съм длъжен да дам определени разяснения, за да може гражданите на Смолян да получат пълна, точна и коректна информация за отделните казуси.
С цел въвеждане в заблуждение на жителите на община Смолян се оповестява, че както управляващите органи на оперативните програми, така и Върховният административен съд на република България изразяват становище, че е налице необосновано ограничаване на конкуренцията в проведени от община Смолян обществени поръчки, във връзка с което са наложени финансови корекции.
На първо място, в проекта за функциониране на Областен информационен център коректно е посочена стойността, а именно 315 000 лв. В хода на реализация на проекта сме водили кореспонденция с Управляващия орган на ОП „Добро управление“, като сме съдействали и предоставяли допълнителна информация от всякакво естество с оглед максималната ефективност на проекта. Вследствие на този процес повече от 3 години на общината са наложени финансови корекции на обща стойност 603,93 лв. В статията не е упоменат обаче фактът, че решение за налагане на финансова корекция по посочения проект е отменяно няколко пъти от различни съдебни инстанции, като присъдените в полза на община Смолян разноски по размер превишават стойността на наложената финансова корекция.

Оставям на хората да определят дали проекта е успешен и да сметнат сами точния процент на корекцията – под 0.25 % от общата стойност. Тук е мястото да се каже, че всеки, който работи с Европейски проекти, особено пък инфраструктурни знае, че няма проект, при който да няма неверифицирани суми или финансови корекции.
Същността и изпълнението на такива проекти налага изпълнение на стотици операции, смятане на часови ставки за труд, болнични листове, брой и видове доставки, извършени видове строителни работи до сантиметри и много др. При съставяне на финални отчетни документи, съобразно различните правила на всяка програма неминуемо се стига до разминаване в първоначалната сума на проекта, верифицирана сума, финансови корекции и т.н.
Извън тези общи уточнения и миниатюрната финансова корекция, цитирана по-горе, е добре да се посочат детайли за финансовите корекции по ОП „Региони в растеж“.
По тази програма в последните 2 години се наблюдават масови финансови корекции на всички общини.
На община Смолян действително са наложени цитираните корекции по тази основна за местната власт програма на стойност 598 742 лв. Проектите, които касаят темата са в размер на повече от

11 370 000 лв., от които около 9 млн. лв. за строителство. Припомняме, че община Смолян е защитила общи инвестиции по Оперативна програма „Региони в растеж“ от над 21 млн. лв. и работата по нея продължава. Обществените поръчки по цитираните проекти са изготвени през 2016 година по всички правила на ЗОП и с методики, потвърдени нееднократно от Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд.
Впоследствие през 2018 г. се налагат корекции на база различни критерии за тези предишни процедури. Тази практика на Оперативната програма през последните 1-2 години засягат всички общини с инвестиционни програми, както и новите включени за финансиране в Оперативна програма „Региони в растеж“.
Почти всички финансови корекции на община Смолян са в размер на 5% от съответните договори. Това е минималната възможна корекция, която може да бъде наложена и се налага за незначителни пропуски.
Независимо от това общината е обжалвала всички финансови корекции, като по някои от делата имаме връщане на Управляващия орган поради пропуски по налагането на санкциите. По други има решения на първа инстанция, които потвърждават корекциите.
В хода на съдебните дела сме предоставили съдебна практика и практика на Комисията за защита на конкуренцията, които в свои решения потвърждават легитимността на използваните методики, т.е. тезата на община Смолян.
Всички финансови корекции са обжалвани на втора инстанция, която е Върховният административен съд, като касационните жалби са допуснати за разглеждане и по тях са насрочени дати за провеждане на открити заседания. Тоест няма нито една потвърдена от съда на последна инстанция финансова корекция, а делата предстоят. Всички засегнати общини вярваме, че разглеждането на казусите ще доведе до справедливи решения.
Корекциите не са финални и по отношение на факта, че всички неверифицирани суми и корекции се детайлизират окончателно при приключване на всеки отделен проект. Тази дейност също така предстои и не е настъпила към момента.
При окончателно утвърждаване на финансови корекции с влязъл в сила краен съдебен акт ОП „Регионално развитие“ акумулира определен финансов ресурс, който впоследствие се разпределя за финансиране на допълнителни обекти по програмата.
Община Смолян има няколко такива допълнителни обекта. С други думи при събиране на всички финансови корекции, ако те бъдат потвърдени от съда, програмата ще финансира нови проекти на общините, включително такива на община Смолян. В този смисъл загуба на средства за общински проекти няма.
В заключение бих искал да подчертая, че Община Смолян в работата си се придържа към най-добрите практики в областта на обществените поръчки, Целта на възложителя е по-добре да използват обществените поръчки в подкрепа на устойчивото развитие, спазването на социалните и трудовите права, социалното приобщаване, иновациите, когато това е целесъобразно и други общи обществени цели, за да се повиши по този начин ефективността на публичните разходи, гарантирайки най-добро съотношение „качество-цена“ и да се улесни по-специално участието на малките и средните предприятия.

Въз основа на изложеното считам, че на този етап не е коректно жителите на община Смолян да се въвеждат в заблуждение, че за община Смолян е установено необосновано ограничаване на конкуренцията в проведени обществени поръчки, а още по-малко, че посочените обстоятелства са установени с влязъл в сила акт, включително потвърден от Върховния административен съд на република България.


Николай Мелемов 

кмет на Община Смолян