> Начало > Новини > ПОКАНА

ПОКАНА

05.06.2019

 

 

ПОКАНА

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На 12.06.2019 г. /сряда/ от 11.00 часа в зала 247 в сградата на Общинска администрация гр. Смолян ще се проведе встъпителна пресконференция по проект „Създаване на дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства в гр. Смолян“ BG16RFOP001-5.002-0024-С01, процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. Общата стойност на проекта е 553 059.61лв. с ДДС, а продължителността на проекта - 24 месеца от сключване на договор за БФП, а именно 12.12.2020г.
Проектът предвижда ремонт - вътрешно преустройство на съществуваща сграда в гр. Смолян (Тубдиспансер), обзавеждане и оборудване за разкриване на социална услуга "Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“. За целта ще бъде извършено вътрешно преустройство на съществуващата сграда с отпаднало предназначение. За нуждите на центъра ще бъдат използвани първия и част от втория етаж на сградата. За изпълнението на ремонтните дейности са разработени технически проекти при спазване на функционалните изисквания и насоки за изграждане на такъв тип инфраструктура като вътрешното преустройство се проектира в съответствие с насоките за кандидатстване и посочените в тях градоустройствени, ситуационни, композиционни и функционални изисквания към сградата и помещенията, предвидени за този тип социална услуга. Капацитетът на центъра ще бъде 40 човека.
Целта на проекта е да бъде осигурена подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нова качествена социална услуга за възрастни хора с различни форми на деменция в гр. Смолян в съответствие с Плана за действие за периода 2018-2021г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа.
Други съпътстващи дейности по проекта са упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителството, изпълнение на авторски надзор, въвеждане в експлоатация на обекта, изпълнение на дейности за осигуряване на публичност и комуникация и управление и отчитане на проекта.

Заповядайте на 12 -ти юни – сряда, от 11 часа в зала 247 в сградата на Общинска администрация гр. Смолян.