> Начало > Новини > Областният информационен център в Смолян ще продължи да предоставя услугите си и през следващите три годи

Областният информационен център в Смолян ще продължи да предоставя услугите си и през следващите три години

15.03.2019

Днес се проведе встъпителна пресконференция по проект „Осигуряване функционирането на Областния информационен център /ОИЦ/ -Смолян за периода 2019-2021 г.“, изпълняван от Община Смолян чрез Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-4.004-0001-C01, финансиран от ОП „Добро управление“ 2014 – 2020 г.. Пресконференцията откри заместник-кметът на Община Смолян и ръководител на проекта Марин Захариев, който отбеляза, че за седемте години от своето създаване, ОИЦ-Смолян многократно е доказал необходимостта от своето съществуване. Той призова фирмите и Неправителствените организации да бъдат по-активни и да кандидатстват по програмите. Управителят на ОИЦ-Смолян Цветанка Генчева благодари на Община Смолян за ползотворното сътрудничество през годините и представи екипа на проекта и екипа на Центъра.
Проектът е на обща стойност 336 000 лева и чрез него ще се надгради постигнатото до момента, чрез осигуряване функционирането на ОИЦ –Смолян за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2021 г.. Основната цел е да се повиши информираността на гражданите, достъпността до информация и популяризиране възможностите, които ЕС предоставя през програмен период 2014-2020.
Центърът , както и до сега ще предоставя следните безплатни услуги. Разпространение на обща информация относно политиките на ЕС. Споразумението за партньорство, управлението и изпълнението на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Предоставяне на конкретна информация на потенциалните бенефициенти за възможностите за кандидатстване по програмите, съфинансирани от ЕСИФ;
Организиране на събития за популяризиране на програмите, съфинансирани от ЕСИФ Събиране и разпространение на информация и популяризиране на добри практики във връзка с ЕСИФ;
Разпространение на информационни и рекламни материали относно целите, начините и възможностите за финансиране от ЕСИФ в България;
Сътрудничество с управляващите органи/ междинните звена на оперативните програми и работа с национални, регионални медии и други мрежи за информация на ЕС, във връзка с изпълнение на функциите им.
В проекта са заложени и редиица дейности.
Провеждане на публични и 60 информационни събития в общините от областтта,
срещи с медиите, разработване, отпечатване и разпространение на информационни материали, годишен информационен бюлетин, изработване и доставка на рекламни материали и др.
С реализирането на проекта ще се надгради постигнатата познаваемост за европейските фондове и програмите, като ОИЦ - Смолян съзнателно и целенасочено ще работи за повишаване прозрачността при изпълнение и управление на програмите, като гради широко обществено доверие.

 Пресцентър на община Смолян