> Начало > Новини > Община Смолян стартира реализирането на проект № BG05SFOP001-4.004-0001-C01

Община Смолян стартира реализирането на проект № BG05SFOP001-4.004-0001-C01

05.02.2019

 

Община Смолян стартира реализирането на проект
№ BG05SFOP001-4.004-0001-C01 „Осигуряване функционирането на ОИЦ – Смолян за периода 2019-2021г.“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020

На 21.01.2019 г. бе подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализирането на проект „Осигуряване функционирането на ОИЦ – Смолян за периода 2019-2021г.“, който се изпълнява от Община Смолян и се финансира от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма “Добро управление“.

Проектът ще надгради постигнатото до момента, чрез осигуряване функционирането на Областния информационен център - Смолян (ОИЦ) за периода 01.01.2019г. – 31.12.2021 г. и цели да повиши информираността на гражданите, достъпността до информация и популяризиране възможностите, които ЕС предоставя през програмен период 2014-2020.

Областен информационен център – Смолян, както и до сега ще предоставят следните безплатни услуги:

  • Разпространение на обща информация относно политиките на ЕС, Споразумението за партньорство, управлението и изпълнението на Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ);
  • Предоставяне на конкретна информация на потенциалните бенефициенти за възможностите за кандидатстване по програмите, съ-финансирани от ЕСИФ;
  • Организиране на събития за популяризиране на програмите, съ-финансирани от ЕСИФ (публични информационни събития, пресконференции, семинари и др.), съобразени със специфичните нужди на областта, потенциалните бенефициенти и възможностите за кандидатстване по отворени процедури;
  • Събиране и разпространение на информация и популяризиране на добри практики във връзка с ЕСИФ;
  • Разпространение на информационни и рекламни материали относно целите, начините и възможностите за финансиране от ЕСИФ в България;
  • Сътрудничество с управляващите органи/ междинните звена на оперативните програми и работа с национални, регионални медии и други мрежи за информация на ЕС, във връзка с изпълнение на функциите им.


Предвид основната цел на проекта, а именно: Да се повиши информираността на жителите от област Смолян, достъпността до информация и да се популяризират възможностите за финансиране , които ЕС предоставя в периода 2014-2020, ОИЦ - Смолян ще продължи да провежда публични информационни събития, а именно: 60 информационни събития в десетте общини на област Смолян; 3 общи инициативи; 6 срещи с медии и 3 еднодневни събития.

Целевите групи, към които е насочен проекта са: служители в ОИЦ; кандидати и бенефициенти по програмите, финансирани от ЕСИФ; управляващите органи и междинните звена на програмите, финансирани от ЕСИФ; обществеността.

При реализирането на дейността по проекта ще бъдат спазени хоризонталните принципи на ЕС, а именно: Партньорство, Насърчаване на равенството между мъжете и жените и недопускане на дискриминация, Устойчиво развитие. Публичните информационни събития ще се провеждат в партньорство с местните власти и институции и ще са насочени към всички заинтересовани страни, без да се допуска дискриминация по какъвто и да е признак, а устойчивото развитие ще се изразява в работа без използване на хартия и ползване на екологосъобразни материали.

С реализирането на проекта ще се надгради постигнатата познаваемост за европейските фондове и програмите, като ОИЦ - Смолян съзнателно и целенасочено ще работи за повишаване прозрачността при изпълнение и управление на програмите, като градят широко обществено доверие.

Общата стойност на проекта е 336 000 лева, а продължителността му е 36 месеца.

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР—СМОЛЯН
Работно време:
8:30—17:00 ч.
Адрес: гр. Смолян 4700, бул. “България” №12
(Вляво от централния вход на Община Смолян)

Телефон: 0301/888 05
Е-mail: oicsmolyan@gmail.com
www.eufunds.bg