> Начало > Новини > В община Смолян се проведе публично обсъждане на проектобюджет 2019 г.

В община Смолян се проведе публично обсъждане на проектобюджет 2019 г.

11.01.2019

Кметът Николай Мелемов участва в публичното обсъждане на проектобюджета на община Смолян за 2019-та година, което се проведе на 10 януари т.г. в общинската администрация . Дискусията откри зам.-кметът по финансите Венера Аръчкова. Тя посочи, че проектобюджетът е балансиран на основата на изготвен анализ на приходите и разчет на разходите, съгласно приоритетите на управление на публичните финанси на община Смолян.
Най-важният финансов документ осигурява средства за всички сфери на обществения живот – образование, здравеопазване, социални дейности и услуги, благоустрояване, информационно обслужване, култура, туризъм, спорт, подобряване на градската среда, чрез изграждане на нови инфраструктурни обекти и ремонт на съществуващите.
Тези по-важни акценти са намерили отражение в проекта на бюджет, който ще осигури основните дейности за постигане на поставените цели по приоритетите, заложени в програмата за управление и Стратегическия план за развитие на Община Смолян.
Рамката на проектобюджет 2019г. е 43 067 711 лева, в това число- общата субсидия за делегирани от държавата дейности е 22 876 119 лв. и местни дейности - 20 191 592 лв.
Аръчкова разясни, че проектът на бюджет на община Смолян за 2019 година е разработен в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси; Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджет на Община Смолян, Закона за Държавния бюджет за 2019 г. и Закона за местните данъци и такси.
Проектът на най-важния за града документ беше публикуван на сайта на община Смолян на 30.11.2018 г.
По време на общественото обсъждане бяха направени предложения и изразени становища по проектобюджет 2019 г. , които ще бъдат отразени в него. След това той бъде внесен в Общинския съвет за обсъждане и приемане.
На общественото обсъждане присъстваха и участваха още секретарят на община Смолян Момчил Николов, общински съветници, кметове на кметства и граждани.

Пресцентър на община Смолян