> Начало > Новини > Община Смолян удължава повторно срока за прием на фишове за проектни идеи за включване в актуализираната

Община Смолян удължава повторно срока за прием на фишове за проектни идеи за включване в актуализираната инвестиционна програма на община Смолян

26.06.2018

 Община Смолян удължава повторно срока за прием на фишове за проектни идеи за включване в актуализираната инвестиционна програма на община Смолян по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

 

В изпълнение на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. реализира Инвестиционна програма (ИП) на общата стойност 21 681 524,62 лв. От тези средства 20 982 924,62 лв. са безвъзмездна финансова помощ, а 698 600 лв. е планираният принос от финансови инструменти по ОПРР 2014-2020.

Съгласно изменение на насоките за кандидатстване по програмата от януари 2018 г., общините имат възможност да допълнят инвестиционната програма на града с нови проектни идеи, които могат бъдат финансирани от неусвоения ресурс по програмата или от допълнителни средства, ако такива бъдат отпуснати на общината след анализ на изпълнението на процедурата през 2019 г.

Предложения за нови проектни идеи могат да отправят всички регистрирани или извършващи дейност на територията на община Смолян юридически лица/сдружения на собствениците (напр. собственик/ползвател на сграда/инфраструктура, НПО, публични институции, организации, формални групи граждани и т.н.) по инвестиционни приоритети и дейности по Социална инфраструктура, Културна инфраструктура и Енергийна ефективност в административни и многофамилни жилищни сгради. Тези по-гореизброени заинтересовани лица могат да подават фишове с проектни идеи, които ще бъдат оценявани по критериите на програмата от работна група, сформирана със заповед на Кмета на Община Смолян.

Към настоящия момент срокът за подаване на фишовете към работната група е 02.07.2018 г.

Едновременно с приема на фишове с проектни идеи за актуализиране на ИП, се провежда и процедура по подбор на многофамилни жилищни сгради, които да бъдат включени в проектни предложения на Община Смолян за енергийна ефектност по настоящата процедура за безвъзмездна финансова помощ. Сградите с най-голям брой точки ще бъдат включени в първото проектно предложение на Община Смолян, за което има определени средства в ИП на Смолян. Останалите допустими сгради ще бъдат подадени към работната група за актуализиране на ИП. По този начин общината ще разполага с готов допълнителен набор от сгради, които потенциално могат да бъдат финансирани при наличието на допълнителен ресурс след 2019 г.
Тъй като процедурата по подбор на многофамилни жилищни сгради не е приключила и във връзка с допълнителни указания от Управляващия орган, срокът за прием на фишове за проектни идеи за включване в актуализираната инвестиционна програма на Община Смолян се удължава до 3 август 2018 г.

Важно! Сдруженията на собствениците не подават фишове към работната група. Това е ангажимент на Община Смолян.

Информация за изпълнението на инвестиционната програма на Община Смолян, обявата за прием на проектни идеи за нейното актуализиране, както и образец на фиш за проектна идея е публикувана на сайта на Община Смолян в секция НОВИНИ на следния адрес: http://www.smolyan.bg/bg/news/view/3835

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - Обява за удължаване на срока за прием на фишове