> Начало > Новини > Община Смолян удължава срока за прием на фишове за проектни идеи за включване в актуализираната инвестици

Община Смолян удължава срока за прием на фишове за проектни идеи за включване в актуализираната инвестиционна програма на община Смолян

25.05.2018

Община Смолян удължава срока за прием на фишове за проектни идеи за включване в актуализираната инвестиционна програма на община Смолян по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

 

 

В изпълнение на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. реализира Инвестиционна програма на общата стойност 21 681 524,62 лв. От тези средства 20 982 924,62 лв. са безвъзмездна финансова помощ, а 698 600 лв. е планираният принос от финансови инструменти по ОПРР 2014-2020.

Съгласно изменение на насоките за кандидатстване по програмата от януари 2018 г., общините имат възможност да допълнят инвестиционната програма на града с нови проектни идеи, които могат бъдат финансирани от неусвоения ресурс по програмата или от допълнителни средства, ако такива бъдат отпуснати на общината след  анализ на изпълнението на процедурата през 2019 г.

Във връзка с гореизложеното в края на м. февруари Община Смолян обяви прием на фишове за проектни идеи за включване в актуализираната инвестиционна програма на община Смолян със срок до 27 май 2018 г.

В изпълнение на допълнителни указания на програмата Община Смолян обяви и допълнителен прием на документи на сдружения на собственици на многофамилни жилищни сгради в град Смолян, със срок до 31 май 2018 г. Заявленията на сдруженията, които са допуснати в първия етап на оценка (проведен до 23.03.2018 г.), както и в срока до 31 май, ще бъдат подадени от Община Смолян към работната група за актуализация на инвестиционната програма.

Във връзка с гореизложеното и след допълнителни указания от програмата, срокът за прием на фишове за проектни идеи за включване в актуализираната инвестиционна програма на Община Смолян се удължава до 2 юли 2018 г.

Фишове могат да подават заинтересовани лица (собственик/ползвател на сграда/инфраструктура, НПО, сдружения на собствениците, публични институции, организации, формални групи граждани и т.н.) по инвестиционни приоритети и дейности за Социална инфраструктура, Културна инфраструктура и Енергийна ефективност в административни и многофамилни жилищни сгради.

Важно! Сдруженията, които са допуснати на двата етапа по подбор на сгради, не подават фишове към работната група. Това е ангажимент на Община Смолян.

Информация за изпълнението на инвестиционната програма на Община Смолян, обявата за  прием на проектни идеи за нейното актуализиране, както и образец на фиш за проектна идея е публикувана на сайта на Община Смолян в секция НОВИНИ на следния адрес: http://www.smolyan.bg/bg/news/view/3835
 

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - Обява за удължаване на срока за прием на фишове