> Начало > Новини > Община Смолян обявява прием на фишове за проектни идеи за включване в актуализираната инвестиционна прогр

Община Смолян обявява прием на фишове за проектни идеи за включване в актуализираната инвестиционна програма на община Смолян

27.02.2018

 

Община Смолян обявява прием на фишове за проектни идеи за включване в актуализираната инвестиционна програма на община Смолян по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

 

В изпълнение на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. реализира Инвестиционна програма на общата стойност 21 681 524,62 лв. От тези средства 20 982 924,62 лв. са безвъзмездна финансова помощ, а 698 600 лв. е планираният принос от финансови инструменти по ОПРР 2014-2020.
Като част от изпълнението на Инвестиционната програма, община Смолян вече има два одобрени проекта, които изпълнява:
- „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ ;
- „Обновяване и енергийна ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“. Общата стойност на двата проекта е 11 371 245,67 лева.
През м. февруари 2018 г. Община Смолян внесе за оценка и проектно предложение „Изграждане на нови социални жилища в град Смолян“.

В сила от януари 2018 г. е изменение на насоките за кандидатстване по програмата, което дава възможност на общините да допълнят инвестиционната програма на града с нови проектни идеи, които могат бъдат финансирани от неусвоения ресурс по програмата или от допълнителни средства, ако такива бъдат отпуснати на общината след анализ на изпълнението на процедурата през 2019 г. Във връзка с гореизложеното Община Смолян обявява прием на фишове за проектни идеи за включване в актуализираната инвестиционна програма на община Смолян.

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - Обява

WORD Файл - Образец на фиш за проектна идея