> Начало > Новини > ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

22.01.2018

 

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На 24.01.2018 г. ще се проведе пресконференция по проект BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014–2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Проектът е част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 –2020 г.“

Неговата главна цел е създаването на привлекателна градска среда и повишаване качеството на живот, социалното включване и подобряването на екологичната среда чрез благоустрояване на физическата среда в града.

Ще бъдат изпълнени дейности по изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих -детска площадка; рехабилитация и ремонт на физическите елементи на градската среда -пешеходна алея и 4 надлеза и реконструкция и рехабилитация на улична мрежа. Интервенциите при всички обекти, включени в проекта предвиждат създаване на достъпна архитектурна среда.

В проекта са включени следните конкретни обекти:

  • Реконструкция на ул. Спортна от о.т.1997 до о.т.2412, гр. Смолян;
  • Реконструкция на ул. Беклийца от о.т.1876 до о.т.1772, гр. Смолян;
  • Реконструкция на ул. Евридика от о.т.4398 до о.т.2250, гр. Смолян;
  • Реконструкция на ул. Зорница от о.т.130 до о.т.241, гр. Смолян;
  • Рехабилитация и ремонт на надлез над бул. България /от МБАЛ „д-р Братан Шукеров“ до „ЛИДЛ“/, гр. Смолян;
  • Рехабилитация и ремонт на надлез над бул. България /от Община Смолян до х-л „Смолян“/, гр. Смолян;
  • Рехабилитация и ремонт на надлез над ул. Дичо Петров /до Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“/, гр. Смолян;
  • Рехабилитация и ремонт на надлез над ул. арх. Петър Петров /зад общината/, гр. Смолян;
  • Изграждане на пешеходна връзка /стълбище/ от ул. Снежанка до ул. Добруджа, гр. Смолян;
  • Изграждане и възстановяване на детскатa площадка над автогарата, гр. Смолян.

Общата стойност на проекта е 4 772 320,46 лв., от които 4 056 472,39 лв. европейско финансиране чрез ЕФРР и 715 848,07 лв. национално съфинансиране.

Заповядайте на 24 януари – сряда, от 14 часа в зала 247 в сградата на Общинска администрация гр.Смолян!

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТ

 

PDF Файл - Покана

PDF Файл - Програма за провеждане на пресконференция при стартирането на проект BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“

 


 

Тази информация е създадена в рамките на проект BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ , който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Смолян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОП РР 2014-2020 г